Επιδότηση Ενοικίου: χρηστικές πληροφορίες και σχόλια

Επιδότηση Ενοικίου: χρηστικές πληροφορίες και σχόλια

Άνοιξε στις 13/3 η πλατφόρμα για την αίτηση επιδότησης ενοικίου. Για να είμαστε σωστοί, αυτό για τις περισσότερες ώρες της ημέρας ίσχυε θεωρητικώς, καθώς στην πράξη η εφαρμογή δεν λειτουργούσε. Ο περισσότερος χρόνος λοιπόν στο λογιστικό μας γραφείο, αναλώθηκε στο να εξηγούμε στους ενδιαφερόμενους που συνέρρεαν κατά κύματα, ότι η εφαρμογή δεν λειτουργεί.

Εδώ θα πρέπει να κάνουμε κάποιες επισημάνσεις, που καλό είναι να τις έχουν όλοι κατά νου:

  • Οι λεπτομέρειες για τους δικαιούχους και την υποβολή της αίτησης, γνωστοποιήθηκαν με υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στις 6 Μαρτίου 2019, δηλαδή μόλις μια εβδομάδα πριν και απευθύνεται στους πολίτες γενικά, δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις. Η χρήση των κωδικών taxisnet δεν καθιστά τους λογιστές ειδικούς ή γνώστες της εφαρμογής, ούτε κατά κάποιον τρόπο υπεύθυνους για την αίτηση προς τους πελάτες τους, δηλαδή τους φορολογούμενους που τους επέλεξαν για την υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης.
  • Για όσους πολίτες η χρήση του διαδικτύου δεν είναι εύκολη, η υπουργική απόφαση έχει ορίσει ότι η αίτηση μπορεί να γίνεται χειρόγραφα στους δήμους ή τις κοινότητες ατελώς.
  • Δικαιούχοι του επιδόματος είναι άνθρωποι που κατά τεκμήριο δεν τους περισσεύουν τα χρήματα για να δώσουν την εύλογη αμοιβή σε έναν λογιστή που θα πρέπει να αφήσει την δουλειά του, για να κάνει την υποβολή μιας αίτησης την οποία μια εβδομάδα πριν αγνοούσαμε όλοι την μορφή της και πότε θα ενεργοποιηθεί.
  • Το γεγονός ότι όταν εξηγούμε όλα τα παραπάνω στους ενδιαφερόμενους, οι περισσότεροι επιμένουν να εξυπηρετηθούν από λογιστικό γραφείο, αποτελεί ενδιαφέρον θέμα για έρευνα στο πεδίο του marketing. Η αλήθεια πάντως είναι πώς έχουμε διαπιστώσει σε αντίστοιχες περιπτώσεις, ότι περισσότερο χρόνο αναλώνουμε εξηγώντας σε ενδιαφερόμενους ότι δεν υπάρχει λόγος να πληρώσουν για μια υπηρεσία που προσφέρεται από το δημόσιο δωρεάν, από το να προσφέρουμε τελικά την υπηρεσία.

Ας έρθουμε τώρα στα σημαντικότερα σημεία της απόφασης. Το πλέον σημαντικό είναι ότι όσοι κάνουν αίτηση μέχρι τον Απρίλιο του 2019, μπορούν να επιδοτηθούν αναδρομικά από 01/01/2019.

Επίσης, στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι μια από τις προϋποθέσεις για την επιδότηση, είναι ο λογαριασμός ΔΕΗ να εκδίδεται στα στοιχεία του δικαιούχου. Ωστόσο η υποχρέωση αυτή ισχύει από 01/01/2020, άρα υπάρχει χρόνος μέσα στο 2019 να πραγματοποιηθεί η αλλαγή, χωρίς να επηρεάζει την επιδότηση για το 2019.

Εξαιρούνται της επιδότησης μισθωτήρια που έχουν συναφθεί μεταξύ συγγενών πρώτου βαθμού, συζύγων και πρώην συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, εκτός και αν οι μισθώσεις αυτές έχουν πραγματοποιηθεί πριν την 31/01/2019 και έχουν αναρτηθεί στο taxis εμπρόθεσμα.

Επίσης εξαιρούνται της επιδότησης νοικοκυριά που εντάσσονται σε άλλα προγράμματα επιδότησης ή κάλυψης ενοικίου, αν μισθώνεται μη ηλεκτροδοτούμενη κατοικία, αν μισθώνεται μέρος κατοικίας και όχι ολόκληρη και όταν μισθώνεται κατοικία η οποία σε προηγούμενες χρήσεις είχε παραχωρηθεί στους ίδιους μισθωτές δωρεάν.

Για να γίνει η αίτηση δεκτή, θα πρέπει να έχει διάρκεια για τουλάχιστον έξι μήνες από την υποβολή της αίτησης. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι προκειμένου για μισθωτήρια τα οποία λήγουν πριν τις 30/09/2019 η αίτηση δεν γίνεται δεκτή, εκτός και αν γίνει ανανέωση της μίσθωσης και η διάρκειά της παραταθεί τουλάχιστον μέχρι τις 30/09/2019 ή της ολοκλήρωσης του εξαμήνου όταν γίνει η αίτηση.

Μετά το πέρας του 6μήνου και εφόσον οι προϋποθέσεις επιδότησης εξακολουθούν και ισχύουν, η αίτηση ανανεώνεται αυτόματα. Μετά το πέρας 12μήνου από την αρχική αίτηση, θα πρέπει να επαναληφθεί, διαφορετικά η επιδότηση σταματάει.

Κριτήρια Ένταξης:

  1. Εισόδημα μέχρι και 7.000 για μονοπρόσωπο νοικοκυριό που προσαυξάνεται με 3.500 για κάθε επιπλέον μέλος. Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας, το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται κατά 3.500. Ανώτατο εισόδημα ανεξαρτήτως μελών νοικοκυριού είναι οι 21.000 ευρώ
  2. Ακίνητη περιουσία αξίας 120.000 βάσει εκκαθαριστικού ΕΝΦΙΑ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 15.000 για κάθε επιπλέον μέλος μέχρι του ύψους των 180.000 ευρώ
  3. Κινητή περιουσία που δεν υπερβαίνει τις 7.000 για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 3.500 για κάθε επιπλέον μέλος με ανώτατο όριο τις 21.000 ανεξαρτήτως αριθμού μελών νοικοκυριού
  4. Εξαιρούνται της επιδότησης φορολογούμενοι που εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας (π.χ. κατέχουν αυτοκίνητο με κυβισμό άνω των 1.929 κυβικών που δεν έχουν περάσει τη δεκαετία ή πισίνα), δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής, δαπάνες άνω των 1.500 ευρώ σε ιδιωτικά σχολεία ή δηλώνουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό.
  5. Διαμονή στην Ελλάδα κατά τα 5 τελευταία έτη, όπως προκύπτει από τις φορολογικές δηλώσεις ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο δικαιολογητικό. Δεν λαμβάνονται ως αποδεικτικό φορολογικές δηλώσεις που έχουν δηλωθεί σε ημερομηνία μεταγενέστερη από τη λήψη ΑΦΜ

Η υποβολή της αίτησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) ως προς τα δηλούμενα στοιχεία. Η αίτηση υποβάλλεται υποχρεωτικά από το πρόσωπο στο όνομα του οποίου έχει συναφθεί το μισθωτήριο συμβόλαιο της κύριας κατοικίας. Σε περίπτωση νοικοκυριού που απαρτίζεται και από φιλοξενούμενα μέλη, η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά από τον/την υπόχρεο ή τον/ τη σύζυγο του υπόχρεου υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της φιλοξενούσας μονάδας, για το σύνολο των μελών του νοικοκυριού. Για να ενεργοποιηθεί η αίτηση, απαιτείται η συναίνεση όλων των ενήλικων μελών του νοικοκυριού, μέσω των κωδικών taxisnet που διαθέτουν.

Τέλος, ενώ το άρθρο 3 του Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α’ 74/19-05-2017) κάνει λόγο για επιδότηση όχι μόνο ενοικίου αλλά και δόσεων στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας, η εγκύκλιος δεν κάνει οποιαδήποτε αναφορά σε επιδότηση δανείου και αναφέρεται αποκλειστικά σε μισθωμένες κατοικίες.

*Ο Αγαμέμνονας Σταυρόπουλος, Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' τάξης είναι managing partner στη λογιστικό γραφείο New Accounts A.E.

Άλλα άρθρα του Αγαμέμνονα Σταυρόπουλου στο fpress.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ