Πώς θα διαγράψετε "αμφισβητούμενες" οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία

Της Μαρίας Μαγδαληνής Τσίπρα*

Πώς θα διαγράψετε "αμφισβητούμενες" οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία

Με τις διατάξεις του αρ. 3 του ν.4554/2018 προβλέφθηκε η δυνατότητα διαγραφής και απαλλαγής από επιβληθέντα πρόσθετα τέλη, τόκους, προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις, βεβαιωμένων και μη οφειλών προς πρώην φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ή το Δημόσιο, οι οποίες δημιουργήθηκαν λόγω εύλογης αμφιβολίας ως προς την υποχρέωση υπαγωγής ή μη στην παράλληλη ασφάλιση δύο ή περισσότερων πρώην φορέων κοινωνικής ασφάλισης ή του Δημοσίου για το χρονικό διάστημα μέχρι τις 31-12-2016.

Στην παράγραφο 2 της ίδιας ως άνω διάταξης προβλέφθηκε ο τρόπος απόδειξης της εύλογης αμφιβολίας, βάσει των κάτωθι κριτηρίων και δη

[α] με την ύπαρξη δικαστικής απόφασης υπέρ του ασφαλισμένου οφειλέτη,

[β] με την ύπαρξη αντίθετων δικαστικών αποφάσεων επί του ιδίου δυσχερώς ερμηνευόμενου νομικού θέματος,

[γ] με την προηγούμενη μακρόχρονη πρακτική της διοίκησης συνεπεία της οποίας είχε δημιουργηθεί στα υπόχρεα πρόσωπα η πεποίθηση περί μη υπαγωγής στην ασφάλιση,

[δ] με την ύπαρξη διαφορετικών οδηγιών επί του ιδίου θέματος από τη διοίκηση, και

[ε] με την πλήρη ασφάλιση από μισθωτή ή μη μισθωτή απασχόληση κατά την ίδια χρονική περίοδο, για την οποία έχουν καταλογιστεί εισφορές από φορέα ασφάλισης μισθωτών ή μη μισθωτών.

Και ενώ η ως άνω διάταξη είχε ψηφιστεί από τον Ιούλιο 2018 εκκρεμούσε η έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων, αφού η παρ. 3 του ιδίου άρθρου προέβλεπε, ότι για την επίλυση των ως άνω αμφισβητήσεων για κάθε εξεταζόμενη κατηγορία εκδίδεται Υπουργική Απόφαση, ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εξαίρεσης από την υποχρεωτική ασφάλιση των εξεταζόμενων ασφαλιστικών περιπτώσεων και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα.

Οι πρώτες Υπουργικές αποφάσεις εξεδόθηκαν τον Νοέμβριο του 2018 [ΥΑ Υ.Α. Φ.Δ15/Γ/60091/1664/16-11-2018 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοιν.Ασφάλισης και Κοιν.Αλληλεγγύης, (ΦΕΚ τευχ.Β 5350/28-11-18), Υ.Α. Φ.Δ15/Α/60089/1662/16-11-2018 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοιν.Ασφάλισης και Κοιν.Αλληλεγγύης, (ΦΕΚ τευχ.Β 5350/28-11-18), Φ.Δ15/Γ/60090/1663/16-11-18 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοιν.Ασφάλισης και Κοιν.Αλληλεγγύης, (ΦΕΚ τευχ.Β 5350/28-11-18] ενώ ακολούθησε η έκδοση στις 12/12/2018 εγκυκλίου του ΕΦΚΑ, μέσω της οποίας παρασχέθηκαν οδηγίες στις υπηρεσίες για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών.

Βάσει των ανωτέρω, προβλέφθηκε η δυνατότητα διαγραφής ασφαλιστικών χρεών [ασφαλιστικών εισφορών και πρόσθετων επιβαρύνσεων για την μη καταβολή αυτών] των κάτωθι κατηγοριών ασφαλισμένων:

[α] Ασφαλισμένων στον πρώην ΟΓΑ, που ασφαλίστηκαν παράλληλα στον πρώην ΟΑΕΕ, για την ίδια δραστηριότητα.

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν ασφαλισμένοι του πρώην ΟΓΑ, που δραστηριοποιούνται σε περιοχές με ειδικά πληθυσμιακά και εισοδηματικά κριτήρια, και οι οποίοι για την ίδια δραστηριότητα υπήχθησαν στην υποχρεωτική ασφάλιση στον πρώην ΟΑΕΕ, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9 του ν.3050/02 (Α΄214) όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.3846/10 (Α΄66) και ισχύουν.

Αναγκαίες προϋποθέσεις για την διαγραφή οφειλών στον πρώην ΟΑΕΕ είναι:

[αα] οι ασφαλιστικές εισφορές στον πρώην ΟΑΕΕ να αφορούν το διάστημα έως 31/12/2016 και

[ββ] οι ασφαλισμένοι να έχουν παράλληλη πλήρη ασφάλιση για την ίδια δραστηριότητα στον πρώην ΟΓΑ, για το ίδιο χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η διαγραφή από τον πρώην ΟΑΕΕ. Σημειώνεται, ότι θεωρείται, ότι συντρέχει η προϋπόθεση της πλήρους ασφάλισης ακόμα και όταν δεν έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές για το επίμαχο χρονικό διάστημα.

[β] Δημοσιογράφων παλαιών ασφαλισμένων πρώην ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ΤΣΠΕΑΘ, που ασφαλίστηκαν στον πρώην ΟΑΕΕ με την ίδια ιδιότητα.

Στο πεδίο εφαρμογής της Υ.Α. εμπίπτουν οι δημοσιογράφοι, παλαιοί ασφαλισμένοι με έναρξη ασφάλισης πριν την 1/1/1993, ασφαλισμένοι του πρώην ΤΣΠΕΑΘ, που υπήχθησαν στην υποχρεωτική ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ, ως δημοσιογράφοι με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών.

Για διαγραφή των οφειλών στον πρώην ΟΑΕΕ στην περίπτωση αυτή απαιτείται:

[αα] οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές στον πρώην ΟΑΕΕ να αφορούν το διάστημα έως 31/12/2016

[ββ] να υπάρχει παράλληλη πλήρης ασφάλιση, (25 ημέρες ασφάλισης), στο πρώην ΕΤΑΠ-ΜΜΜ/ΤΣΠΕΑΘ για δημοσιογραφικές υπηρεσίες, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η διαγραφή από τον πρώην ΟΑΕΕ.

Και στην περίπτωση αυτή, η προϋπόθεση της πλήρους ασφάλισης συντρέχει ακόμα και όταν δεν έχουν αποδοθεί οι ασφαλιστικές εισφορές για το επίμαχο χρονικό διάστημα, στο πρώην ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ ΤΣΠΕΑΘ.

[γγ] Νέοι ασφαλισμένοι με παράλληλη ασφάλιση σε δύο φορείς.

Στο πεδίο εφαρμογής της Υ.Α. εμπίπτουν οι “νέοι” ασφαλισμένοι, ήτοι όσοι ασφαλίστηκαν μετά την 1/1/1993, οι οποίοι υπήχθησαν στην υποχρεωτική ασφάλιση δεύτερου φορέα λόγω παράλληλης άσκησης δραστηριότητας.

Προκειμένου να τύχουν διαγραφής των οφειλών τους σε έναν εκ των δύο φορέων απαιτείται:

[αα] Οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές σε έναν εκ των δύο φορέων να αφορούν το διάστημα έως 31/12/2016

[ββ] να υπάρχει πλήρης ασφάλιση (25 ημέρες ασφάλισης) σε έναν εκ των δύο φορέων κατά το ίδιο χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η διαγραφή από τον άλλο ασφαλιστικό φορέα.

Στην κατηγορία αυτή δεν απαιτείται να έχει ασκηθεί η ίδια δραστηριότητα/απασχόληση, κατά το χρονικό διάστημα της παράλληλης ασφάλισης.

Σημειώνεται, ότι στο πεδίο εφαρμογής των ως άνω αναφερόμενων Υπουργικών Αποφάσεων, εμπίπτουν ασφαλιστικές υποθέσεις οι οποίες βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο διοικητικής διαδικασίας ή ακόμη κι αν η υπαγωγή στην ασφάλιση – του φορέα στον οποίο ζητείται η διαγραφή οφειλών - έχει χωρήσει με δικαστική απόφαση.

Για τη διαγραφή των οφειλών απαιτείται υποβολή αίτησης από τους ασφαλισμένους αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας www.efka.gov.gr. και της σχετικής πλατφόρμας που έχει αναρτηθεί για το σκοπό. Η αίτηση υποβάλλεται οποτεδήποτε. Μετά την υποβολή της αίτησης, εκδίδεται απόφαση διαγραφής οφειλών από την αρμόδια Υπηρεσία ΕΦΚΑ, εφόσον πληρούνται οι κατά περίπτωση προϋποθέσεις ενώ αναστέλλεται η εκτέλεση αναγκαστικών μέτρων είσπραξης εισφορών από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) κατά το χρονικό διάστημα από την υποβολή της αίτησης έως την έκδοση της απόφασης της αρμόδιας Υπηρεσίας ΕΦΚΑ, οπότε και διαγράφεται η οφειλή. Αναστολή δεν επέρχεται σε περίπτωση προδήλως αβάσιμης ή προσχηματικής αίτησης.

Το αίτημα διαγραφής οφειλής επιφέρει διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης και στη συνέχεια διαγραφή του αντίστοιχου χρόνου ασφάλισης. Εφόσον συντρέχουν οι κατά περίπτωση προϋποθέσεις, η οφειλή διαγράφεται για το σύνολο του παράλληλου χρόνου, χωρίς δυνατότητα επιλογής μέρους αυτής. Ρητώς, τέλος προβλέπεται, ότι τυχόν καταβληθέντα ποσά ασφαλιστικών εισφορών δεν αναζητούνται ενώ λαμβάνονται υπόψη για τον κανονισμό της σύνταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4386/2016. Πρόσθετες επιβαρύνσεις από εκπρόθεσμη πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών για τα ανωτέρω διαστήματα για τα οποία έχουν καταβληθεί εισφορές δεν δύναται να διαγραφούν.

  • Η Μαρία-Μαγδαληνή Τσίπρα είναι δικηγόρος – εργατολόγος. Ειδικεύεται στις εργασιακές σχέσεις του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Ως νομικός σύμβουλος της ΑΔΕΔΥ, έχει αντιπροσωπεύσει πολλάκις την Ομοσπονδία των Δημοσίων Υπαλλήλων στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια και στους Διεθνείς Οργανισμούς.

Διαβάστε από την ίδια:

Ναι ή όχι στην κατάθεση αγωγής για τη διεκδίκηση των χαμένων δώρων;

Η αδιαφάνεια με τις προσλήψεις στο δημόσιο στην εποχή του ΑΣΕΠ

To εργασιακό bulling και πώς να το αντιμετωπίσετε

Η διεκδίκηση αναδρομικών από εργαζόμενους και συνταξιούχους με απλά ελληνικά

Όλες οι αλλαγές που θα επιφέρει η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού

H επεκτασιμότητα των συλλογικών συμβάσεων και η σκληρή πραγματικότητα στην αγορά εργασίας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ