Πώς οι τράπεζες γίνονται... ράμπο

Στέλνου στοιχεία για καταθέσεις, τόκους, μερίσματα

Πώς οι τράπεζες γίνονται... ράμπο

Μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2017 θα πρέπει οι τράπεζες να στείλουν στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στοιχεία για τους λογαριασμούς, τους τόκους, τα μερίσματα και τα ποσά από την πώληση χρηματοοικονομικών προϊόντων.

Με τη σειρά της η ΑΑΔΕ, στο πλαίσιο της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών μεταξύ των κρατών, θα τα διαθέσει στις κεντρικές υπηρεσίες διασύνδεσης άλλων χωρών που μετέχουν στην Πολυμερή Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών του ΟΟΣΑ.

Tα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά πλήθος πληροφοριών από τους τραπεζικούς λογαριασμούς όπως:

1. Λογαριασμούς Θεματοφυλακής (μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια ).

2. Καταθετικούς Λογαριασμούς.

3. Ασφαλιστήρια Συμβόλαια με αξία εξαγοράς ή ασφαλιστήρια συμβόλαια προσόδων.

4. Ακαθάριστα ποσά τόκων, μερισμάτων και λοιπών εισοδημάτων που προέκυψαν σε σχέση με τα περιουσιακά στοιχεία που τηρούνται στο Δηλωτέο Λογαριασμό.

5. Ακαθάριστα έσοδα από την πώληση ή εξαγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που καταβλήθηκαν ή πιστώθηκαν στον Δηλωτέο Λογαριασμό κατά το έτος αναφοράς.

Να σημειωθεί πως η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών αφορά σε στοιχεία για λογαριασμούς καταθέσεων, μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια, παράγωγα, ασφαλιστήρια συμβόλαια, ακαθάριστα ποσά τόκων, μερισμάτων και λοιπών εισοδημάτων και ακαθάριστα έσοδα από την πώληση ή εξαγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων.

Τον Ιούνιο 2017 δημοσιεύθηκε κατάλογος του ΟΟΣΑ με τις χώρες (δικαιοδοσίες) που έχουν δεσμευθεί για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών βάσει του Κοινού Προτύπου Αναφοράς.

Η Ελλάδα γνωστοποίησε στις 30 Ιουνίου προς τη Γραμματεία Συντονιστικού Οργάνου του ΟΟΣΑ τον κατάλογο των χωρών με τις οποίες προτίθεται να θέσει σε ισχύ και να εφαρμόζει την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ