Φορολογική ενημερότητα: Ηλεκτρονικά (με παρακράτηση) και για οφειλέτες του Δημοσίου

Φορολογική ενημερότητα: Ηλεκτρονικά (με παρακράτηση) και για οφειλέτες του Δημοσίου

Ξεμπλοκάρουν πάνω από 200.000 συναλλαγές ετησίως

Ψηφιακή φορολογική ενημερότητα, με «αντάλλαγμα» την κλιμακωτή παρακράτηση του χρέους τους, θα έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν σύντομα οι φορολογούμενοι με ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία. Το πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας θα εκδίδεται μέσω του MyAADE χωρίς επίσκεψη στην εφορία, ακόμη και σε περιπτώσεις «κόκκινης» οφειλής με κλιμακωτή παρακράτηση στο ποσό του χρέους.

Πάνω από 200.000 συναλλαγές, όπως μεταβιβάσεις ακινήτων, είσπραξη χρημάτων από το δημόσιο κτλ, μπλοκάρουν κάθε χρόνο, λόγω του ότι δεν μπορεί να εκδοθεί ηλεκτρονικά η φορολογική ενημερότητα εάν υπάρχει η οποιαδήποτε οφειλή προς τος Δημόσιο (ακόμα και μια απλήρωτης κλήση της δημοτικής αστυνομίας).

Οι οφειλέτες πρέπει να μεταβούν στην εφορία να κανονίσουν την παρακράτηση που πρέπει να γίνει (π.χ. από την πώληση ακινήτου ή την είσπραξη χρημάτων) και να μετά να περιμένουν να εκδοθεί η ενημερότητα. Τώρα όλα αυτά θα γίνονται ηλεκτρονικά, μέσα από την πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Οι φορολογούμενοι που θέλουν να εισπράξουν χρήματα, να μεταβιβάσουν ακίνητα ή να μεταβάλλουν τα εμπράγματα δικαιώματα θα μπορούν από τον υπολογιστή τους να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση στην εφορία και χωρίς ταλαιπωρία, σε χρόνο-εξπρές, να λαμβάνουν τη φορολογική ενημερότητα. Σε περίπτωση που υπάρχουν οφειλές, θα παρακρατούνται κλιμακωτά ποσοστά από τα χρήματα που θα εισπράξει ο φορολογούμενος ή από το τίμημα σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών ή έχει οφειλές μη ληξιπρόθεσμες ή σε αναστολή, δύναται να εκδοθεί αποδεικτικό ενημερότητας περιορισμένης ισχύος, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τον έναν μήνα, ενώ πάντα αναγράφεται το ποσοστό παρακράτησης.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως δεν σχεδιάζονται αλλαγές στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τα ποσοστά παρακράτησης για την έκδοση φορολογικής ενημερότητας εφόσον υπάρχουν οφειλές τα οποία διαμορφώνονται ανάλογα με τη περίπτωση ως εξής:

1. Μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος. Εφόσον υπάρχουν οφειλές σε ρύθμιση ή οφειλές μη ληξιπρόθεσμες ή σε αναστολή, το αποδεικτικό ενημερότητας εκδίδεται με ποσό παρακράτησης ποσοστού 70% επί του τιμήματος, εφόσον το τίμημα δεν υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας, και έως το ύψος των ληξιπρόθεσμων ρυθμισμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση. Εάν υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές σε αναστολή άνω των 50.000 ευρώ, ορίζεται ποσοστό παρακράτησης 50% επί του τιμήματος, εφόσον αυτό δεν υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας, και έως το ύψος των συνολικών οφειλών σε αναστολή.

Εάν το τίμημα υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας και το ποσό της παρακράτησης, υπολογιζόμενο επί του τιμήματος, είναι μικρότερο των οφειλών, εκδίδεται αποδεικτικό ενημερότητας με υπολογισμό του ποσού της παρακράτησης επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου και υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό της παρακράτησης που προκύπτει από τον υπολογισμό αυτό δεν υπερβαίνει το τίμημα.

2. Είσπραξη χρημάτων. Το ποσοστό της παρακράτησης διαμορφώνεται από 10% έως και 70% και ορίζεται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών υπηρεσίας εντός των ακόλουθων κατά περίπτωση ορίων:

– 10% επί του εισπραττόμενου ποσού, όταν η αιτία χορήγησης του αποδεικτικού είναι η είσπραξη χρημάτων και έχει καταβληθεί μέσω της ρύθμισης συνολικό ποσό μεγαλύτερο του 70% της ρυθμισμένης οφειλής.

– 30% επί του εισπραττόμενου ποσού, όταν η αιτία χορήγησης του αποδεικτικού είναι η είσπραξη χρημάτων και έχει καταβληθεί μέσω της ρύθμισης συνολικό ποσό άνω του 50% έως και 70% της ρυθμισμένης οφειλής.

– 50% επί του εισπραττόμενου ποσού, όταν η αιτία χορήγησης του αποδεικτικού είναι η είσπραξη χρημάτων και έχει καταβληθεί μέσω της ρύθμισης συνολικό ποσό άνω του 30% έως και 50% της ρυθμισμένης οφειλής.

– 70% επί του εισπραττόμενου ποσού, όταν η αιτία χορήγησης του αποδεικτικού είναι η είσπραξη χρημάτων και έχει καταβληθεί μέσω της ρύθμισης συνολικό ποσό έως και 30% της ρυθμισμένης οφειλής.

Τα ποσοστά παρακράτησης πρέπει να αντιστοιχούν στην κάλυψη τουλάχιστον 2 δόσεων της τηρούμενης ρύθμισης / ρυθμίσεων που έπονται της ημερομηνίας κατάθεσης του αιτήματος χορήγησης του αποδεικτικού, εφόσον οι εναπομένουσες δόσεις είναι έως και δώδεκα (12). Εάν οι εναπομένουσες δόσεις της τηρούμενης ρύθμισης / ρυθμίσεων είναι περισσότερες από 12, το ποσοστό παρακράτησης πρέπει να αντιστοιχεί στην κάλυψη τουλάχιστον 4 δόσεων της τηρούμενης ρύθμισης / ρυθμίσεων που έπονται της ημερομηνίας κατάθεσης του αιτήματος χορήγησης του αποδεικτικού.

3. Περιοδική είσπραξη χρημάτων. Το ποσοστό παρακράτησης ορίζεται στο 10% επί του εισπραττόμενου ποσού, εφόσον το ποσό της ρυθμισμένης οφειλής που υπολείπεται δεν υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ. Εάν η συνολική εναπομένουσα ρυθμισμένη οφειλή είναι άνω των 20.000 ευρώ, τότε το ποσοστό που θα παρακρατείται από τα χρήματα θα πρέπει:

– Να αντιστοιχεί στην κάλυψη 1 δόσης της τηρούμενης ρύθμισης / ρυθμίσεων που έπονται της ημερομηνίας κατάθεσης του αιτήματος χορήγησης του αποδεικτικού ενημερότητας και

– Να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 10% του εισπραττόμενου ποσού, αλλά να μην υπερβαίνει το 30% αυτού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ