Στην απόκτηση ιδίων μετοχών προχωρεί η Space Ηellas

Στην απόκτηση ιδίων μετοχών προχωρεί η Space Ηellas

Μετά την εν λόγω συναλλαγή, η εταιρεία κατέχει 72.454 ίδιες μετοχές, ποσοστό 1,12218% του συνόλου των μετοχών της εταιρεία

Η εταιρεία "SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ", ανακοινώνει – σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ'εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016, το άρθρο 49 του Ν.4548/2018 και σε συνέχεια της από 18.06.2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (Θέμα 10ο) των μετόχων της και της σχετικής από 26.11.2020 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου – ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, την 20η Δεκεμβρίου 2021 προέβη, μέσω της Χρηματιστηριακής εταιρείας Merit Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά 779 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 9,47358€ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 7.379,92€.

Μετά την εν λόγω συναλλαγή, η εταιρεία κατέχει 72.454 ίδιες μετοχές, ποσοστό 1,12218% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ