Πλαίσιο: Στις 9 Νοεμβρίου η Γενική Συνέλευση για τηνεπιστροφή κεφαλαίου 0,17 ευρώ/μετοχή

Πλαίσιο: Στις 9 Νοεμβρίου η Γενική Συνέλευση για τηνεπιστροφή κεφαλαίου 0,17 ευρώ/μετοχή

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 9ης Νοεμβρίου 2021 θα διεξαχθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.» καλεί τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας για συμμετοχή από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, για την αποφυγή της περαιτέρω διασποράς και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 9η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 3.752.863,05 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση: (α) του συνόλου του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και (β) μέρους του αποθεματικού από μη διανεμηθέντα κέρδη προηγουμένων χρήσεων (κέρδη εις νέον), με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας κατά 0,17 Ευρώ (από 0,33 Ευρώ σε 0,50 Ευρώ).

Θέμα 2ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 3.752.863,05 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας κατά 0,17 ευρώ (από 0,50 Ευρώ σε 0,33 Ευρώ) και επιστροφή - καταβολή του αντίστοιχου ποσού προς τους μετόχους της Εταιρείας.

Θέμα 3ο: Τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 9ης Νοεμβρίου 2021 θα διεξαχθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 120 παρ. 3 και 125 παρ. 1 του ν. 4548/2018, του άρθρου 22 παρ. 7 και 8 του Καταστατικού της Εταιρείας και τα ειδικότερον οριζόμενα στην παρούσα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ