Στις 10 Σεπτεμβρίου η γενική συνέλευση της Folli-Follie

Στις 10 Σεπτεμβρίου η γενική συνέλευση της Folli-Follie

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης  απαρτίας γ καλούνται οι μέτοχοι σε Α ́ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 30.09.2021

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «FF GROUP» (εφεξής η «Εταιρεία»), η οποία ελήφθη την 17ηΑυγούστου 2021, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την10ηΣεπτεμβρίου2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 1:00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας στον Άγιο Στέφανο Αττικής, επί του 23ουχλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών -Λαμίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων

1.Έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 1.1.2020-31.12.2020.

2.Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας (κατ’ άρθρο 108 του Ν. 4548/2018)και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών, αναφορικά με την εταιρική χρήση1.1.2020 –31.12.2020 (κατ’ άρθρον117 §1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018).

3.Εκλογή Ορκωτών Λογιστών-Ελεγκτών για την χρήση 2020και καθορισμός της αμοιβής τους.

4.Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας (κατ’ άρθρον 110 §2 του Ν. 4548/2018)

.5.Συζήτηση επί της έκθεσης αποδοχών του οικονομικού έτους 2020 και παροχή συμβουλευτικής ψήφου κατ' άρθρον 112§3 Ν. 4548/2018.

6.Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στην χρήση 2020.

7.Διάφορες ανακοινώσεις και ενημερώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης -σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας –απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης κατά την ημερομηνία της 10.09.2021, καλούνται οι μέτοχοι σε Α ́ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 30.09.2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 1.00μ.μ. στην έδρα της Εταιρείας, στον Άγιο Στέφανο Αττικής, επί του 23ουχλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών -Λαμίας, χωρίς την δημοσίευση νέας πρόσκλησης. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τυχόν Α’ Επαναληπτικής Συνελεύσεως θα είναι τα ανωτέρω αναφερόμενα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ