Στρατηγική επένδυση εταιρειών στην κοινωνική τους ευθύνη

Στρατηγική επένδυση εταιρειών στην κοινωνική τους ευθύνη

Το µεγαλύτερο µερίδιο του συνολικού προϋπολογισµού των επιχειρήσεων για δράσεις ΕΚΕ κατέχει η κατηγορία Κοινωνία

Εντείνεται η στρατηγική επένδυση των εταιρειών στην κοινωνική τους ευθύνη, όπως προκύπτει από τα συμπεράσματα δειγµατοληπτικής έρευνας που διεξήγαγε για 8η συνεχή χρονιά η Διεύθυνση Οικονοµικών-Κλαδικών Μελετών της ICAP ΑΕ.

Παρά την αναγνώριση της σηµασίας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), η πλειοψηφία των εταιρειών του δείγµατος (51%) θεωρεί ότι ο βαθµός εφαρµογής των πρακτικών ΕΚΕ από το σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων εξακολουθεί να κυµαίνεται σε µέτρια επίπεδα.

Το µεγαλύτερο µερίδιο του συνολικού προϋπολογισµού των επιχειρήσεων για δράσεις ΕΚΕ κατέχει η κατηγορία Κοινωνία µε 36% (έναντι 26% το προηγούµενο έτος).

Η πλειοψηφία του δείγµατος (45%) δήλωσε ότι διαθέτει ξεχωριστή Διεύθυνση/Τµήµα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τη διαχείριση των σχετικών δράσεων. Ακολουθεί µε 25% η διοίκηση της εταιρείας.
Ποσοστό 73% των εταιρειών δαπανά έως 200.000 ευρώ για δράσεις ΕΚΕ σε ετήσια βάση. Μία στις δύο επιχειρήσεις αύξησε τα έξοδα για ενέργειες ΕΚΕ το 2018.

Ορισµένες από τις κυριότερες πρακτικές ΕΚΕ που εφαρµόζονται σε «πολύ» ή «πάρα πολύ» σηµαντικό βαθµό από τις εταιρείες του δείγµατος είναι οι εξής: α) η παροχή δυνατοτήτων εκπαίδευσης ή βελτίωσης των δεξιοτήτων του προσωπικού (85%), β) η παροχή ίσων ευκαιριών προς όλους τους εργαζοµένους (83%) και γ) δωρεές και χορηγίες σε χρήµα ή/και είδος (79%).

Η ενίσχυση και προστασία της εταιρικής εικόνας και η προσέλκυση και διατήρηση υψηλού επιπέδου ανθρωπίνου δυναµικού αξιολογήθηκε από το 87% και το 85% αντίστοιχα των εταιρειών του δείγµατος ως «πολύ» ή «πάρα πολύ» σηµαντικό όφελος που επιφέρουν οι δράσεις ΕΚΕ. Ακολουθεί η συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο µε 82%.

Η ελλιπής γνώση και κατάρτιση της διοίκησης της εταιρείας σε θέµατα ΕΚΕ, µε ποσοστό 16%, και το οικονοµικό κόστος, µε 15%, θεωρούνται οι κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες υλοποίησης ΕΚΕ από τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με την ICAP, το 2018 η καταστροφή στο Μάτι αποτέλεσε αφορµή για την κινητοποίηση ενός µεγάλου αριθµού, κυρίως µεγάλου µεγέθους, κοινωνικά υπεύθυνων επιχειρήσεων και τον συντονισµό ενός πλήθους δράσεων και πρωτοβουλιών ΕΚΕ µε κοινό σκοπό την αναζωογόνηση της περιοχής και την ανακούφιση των πληγέντων συµπολιτών. Το γεγονός αυτό δείχνει πως οι επιχειρήσεις µέσω της ΕΚΕ µπορούν να αποτελέσουν παράδειγµα και να αναδείξουν αξίες όπως η αλληλεγγύη, ο εθελοντισµός, η συνεργασία, µε γνώµονα το καλό του κοινωνικού συνόλου.

Οι επιχειρήσεις πλέον κατανοούν ότι µια στρατηγική προσέγγιση της ΕΚΕ είναι ολοένα και πιο σηµαντική για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητά τους, αλλά και πηγή πολλαπλών οφελών για το κοινωνικό σύνολο. Στο πλαίσιο αυτό, κρίσιµα σηµεία θεωρούνται η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και των καταναλωτών, η εκπαίδευση των στελεχών των επιχειρήσεων και η υιοθέτηση κατάλληλων πρωτοβουλιών και στρατηγικών από την πλευρά της πολιτείας που θα ενθαρρύνουν µεγαλύτερο ποσοστό επιχειρήσεων προς την κατεύθυνση της υιοθέτησης των βέλτιστων πρακτικών ΕΚΕ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ