Στα 15,4 εκατ. ευρώ τα κέρδη της Eurobank Properties στο α'τρίμηνο

Στα 15,4 εκατ. ευρώ τα κέρδη της Eurobank Properties στο α'τρίμηνο
Στα 15,4εκ. ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Eurobank Properties για το πρώτο τρίμηνο του 2014 έναντι €9,2εκ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Ειδικότερα, η πορεία των βασικών μεγεθών του Ομίλου κατά το πρώτο τρίμηνο του 2014 σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο ήταν η ακόλουθη:

1. Τα έσοδα από μισθώματα παρουσιάζουν αύξηση κατά 11% (€10,5εκ. έναντι €9,5εκ.) λόγω της ενσωμάτωσης των εσόδων προερχόμενα από νέες επενδύσεις.

2. Τα έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 10% (2,3εκ. έναντι 2,1εκ.) λόγω της αύξησης των ταμειακών διαθεσίμων προερχόμενα κυρίως από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας στις 31 Ιανουαρίου 2014.

3. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα παρουσιάζουν μείωση κατά 17% (0,5εκ. έναντι 0,6εκ.) λόγω της αποπληρωμής μέρους δανειακών υποχρεώσεων.

4. Τα κέρδη του Ομίλου από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία ανήλθαν σε 4,2εκ., που προήλθαν από την απόκτηση δύο ακινήτων για αποθηκευτική χρήση στη βιομηχανική περιοχή του Ασπροπύργου στις 06 και 20 Μαρτίου 2014 αντίστοιχα.

Το καταβληθέν τίμημα για την απόκτηση των ακινήτων ανήλθε στο συνολικό ποσό των €14,2εκ. (μη συμπεριλαμβανομένων νομικών εξόδων ύψους €0,1εκ.), ενώ σύμφωνα με την εκτίμηση που διενήργησαν ανεξάρτητοι εκτιμητές, οι εκτιμηθείσες αξίες των ακινήτων ανέρχονται στα €18,5εκ..

5. Τα έξοδα φόρων επί των ακινήτων αυξήθηκαν κατά 25% (1εκ. έναντι 0,8εκ.) λόγω της μεταβολής του σχετικού νομοθετικού πλαισίου. Σημειώνεται ότι το ενιαίο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ) και ο φόρος ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ) αντικαταστάθηκαν από τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ). Το εν λόγω κονδύλι στην τρέχουσα περίοδο αφορά πρόβλεψη, η οποία θα οριστικοποιηθεί με την καταβολή του φόρου.

Στις 31 Ιανουαρίου 2014, ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, με ποσοστό κάλυψης 100%. Συνεπώς, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 85,75εκ. με την έκδοση 40.260.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και προέκυψε συνολική υπέρ το άρτιο αξία ποσού €107,49εκ.. Τα έξοδα Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ανήλθαν σε ποσό €3εκ..

Επιπλέον, με την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Cloud Hellas Κτηματική Α.Ε., οριστικοποιήθηκε η αρνητική υπεραξία στο ποσό των 13,3εκ., εκ του οποίου ποσό 1,3εκ. αφορά την τρέχουσα περίοδο.

Οι βασικοί δείκτες του Ομίλου διαμορφώνονται ως εξής έναντι της αντίστοιχης περιόδου:

• Δείκτης Γενικής Ρευστότητας (Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις): 24,7 φορές έναντι 14,4 φορές.
• Υποχρεώσεις προς Σύνολο Ενεργητικού: 7% έναντι 10%.
• Δάνεια προς Επενδύσεις: 12% έναντι 13%.
• Κεφάλαια από τη Λειτουργία (FFOs): 10εκ. έναντι 9εκ

Τα διαθέσιμα του Ομίλου την 31η Μαρτίου 2014 ανήλθαν σε 320εκ. από 191εκ. την 31η Δεκεμβρίου 2013 και τα δάνεια διαμορφώθηκαν σε 68εκ. από €125εκ. την 31η Δεκεμβρίου 2013.

Κατόπιν ολοκλήρωσης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής Cloud Hellas Κτηματική Α.Ε. από την Εταιρεία κατά 50εκ., στις 28 Φεβρουαρίου 2014, η θυγατρική εταιρεία προέβη στην πρόωρη πλήρη αποπληρωμή υφιστάμενου ομολογιακού δανείου ύψους 56εκ. και κατέστη ελεύθερη οποιωνδήποτε υποχρεώσεων.

Την 31η Μαρτίου 2014 η Εσωτερική Αξία του Ομίλου (NAV) ανέρχεται στα 839εκ. ή 8,28 ευρώ ανά μετοχή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ