Πλαίσιο: Υποβλήθηκε αίτημα διαγραφής του συνόλου των μετοχών της από το Χ.Α.

Πλαίσιο: Υποβλήθηκε αίτημα διαγραφής του συνόλου των μετοχών της από το Χ.Α.

Υποβλήθηκε σήμερα, 27 Απριλίου 2023, το αίτημα διαγραφής των μετοχών της Πλαίσιο προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Η Γενική Συνέλευση της εταιρείας Πλαίσιο, με ομόφωνη απόφαση της απεφάνθη να προβεί στη διαγραφή του συνόλου των κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 22.075.665 μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,33 εκάστης, από το Χρηματιστήριο Αθηνών σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του Ν. 3371/2005 και την υποβολή σχετικού αιτήματος στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Παράλληλα δόθηκαν οι απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

Σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης, υποβλήθηκε σήμερα, 27 Απριλίου 2023, το αίτημα διαγραφής προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Σημειώνεται τέλος πως στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν αμφότεροι οι μέτοχοι της Εταιρείας, ήτοι ο κ. Γεώργιος Γεράρδος και ο κ. Κωνσταντίνος Γεράρδος, εκπροσωπούντες 22.075.665 μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ