ΧΑ: Στο 51,8% περιορίσθηκαν οι συναλλαγές των ξένων επενδυτών τoν Απρίλιο

ΧΑ: Στο 51,8% περιορίσθηκαν οι συναλλαγές των ξένων επενδυτών τoν Απρίλιο

Στο 48,2% διαμορφώθηκαν οι συναλλαγές των εγχώριων επενδυτών

 

Η εταιρεία Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (ATHEXCSD) του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατόπιν της αδειοδότησής της από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με τον Κανονισμό CSDR και τον ν.4569/2018 με έναρξη ισχύος την 12η Απριλίου 2021, ανακοινώνει την έναρξη διάθεσης του νέου Μηνιαίου Στατιστικού Δελτίου της σειράς AXIAnumbers.

Το AXIAnumbers έχει πλέον προσαρμοσθεί στην νέα δομή των παρεχόμενων υπηρεσιών του Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (Κ.Α.Τ.) που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη δυνατότητα τήρησης τίτλων σε συλλογικούς λογαριασμούς (omnibus accounts) στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.). Μέσω των συλλογικών λογαριασμών τηρούνται συγκεντρωτικά αξιόγραφα επ΄ ονόματι εγγεγραμμένου διαμεσολαβητή, τα οποία ανήκουν σε πελάτες τους ή πελάτες πελατών τους. Η εισαγωγή των συλλογικών λογαριασμών αναμένεται να διευκολύνει περαιτέρω το μετασυναλλακτικό περιβάλλον για τους διεθνείς επενδυτές, καθώς και να βελτιώσει την πρόσβασή τους στην αγορά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του νέου AXIANumbers Απριλίου 2021, κατά τον πρώτο μήνα εφαρμογής της νέας υπηρεσίας του Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων με τη δυνατότητα τήρησης τίτλων σε Συλλογικούς Λογαριασμούς, δημιουργήθηκαν 53 νέοι λογαριασμοί εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών (§1.2[1]), οι οποίοι κατέχουν €0,93 δισ. Αξίας Χαρτοφυλακίου. Οι Συλλογικοί Λογαριασμοί στο σύνολό τους (Μερίδες Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών και Μερίδες Ασφαλειών), κατέχουν €1,48 δισ. (2,8% της συνολικής Αξίας Χαρτοφυλακίου - §3.1).

Συνολικά δημιουργήθηκαν 987 νέες μερίδες κατά τη διάρκεια του μήνα, εκ των οποίων οι 934 αφορούν Μερίδες Δικαιούχων Πελάτη (§1.2).

Η συνολική Αξία Χαρτοφυλακίου στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα €52,72 δισ., αυξημένη κατά 8,6% σε σχέση με τα επίπεδα του Μαρτίου. Η κατανομή της Αξίας Χαρτοφυλακίου διαμορφώθηκε στα 62,2% για τους Αλλοδαπούς Δικαιούχους Μερίδων και 37,8% για τους Ημεδαπούς(§3.1).

Συνεχίζεται η στήριξη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς από τους Ημεδαπούς Δικαιούχους Μερίδων, με εισροές ύψους €24,4 εκατ. κατά το μήνα Απρίλιο και συνολικές εισροές €94 εκατ. από την αρχή του έτους. Οι Αλλοδαποί Δικαιούχοι Μερίδων πραγματοποίησαν εκροές ύψους €24,4 εκατ. κατά το μήνα Απρίλιο και συνολικά εκροές €94 εκατ. από την αρχή του έτους(§2.1).

Οι Αλλοδαποί Δικαιούχοι Μερίδων τον Απρίλιο 2021 πραγματοποίησαν το 51,8% των συναλλαγών (σε σχέση με το 57,5% τον προηγούμενο μήνα, ενώ οι Ημεδαποί Δικαιούχοι Μερίδων, πραγματοποίησαν το 48,2% των συναλλαγών, σε σχέση με το 42,5% τον προηγούμενο μήνα(§2.1).

Οι Ημεδαποί Ιδιώτες Δικαιούχοι Μερίδων πραγματοποίησαν το 24,1% των συναλλαγών κατά το μήνα Απρίλιο, ενώ κατά τον προηγούμενο μήνα, πραγματοποίησαν το 21,8%(§2.1).

Στη νέα μηνιαία έκδοση του AΧΙΑnumbers, οι σχετιζόμενες πληροφορίες διαχωρίζονται αρχικά σε δύο κεντρικές ενότητες:

Υπηρεσίες Λογαριασμών & Μητρώου με πληροφορίες σχετικά με ενεργούς και ανενεργούς λογαριασμούς ανά κατηγορία και τύπο,
Υπηρεσίες Διακανονισμού με πληροφορίες σχετικά με τους διακανονισμούς.

Επιπλέον, προστίθεται πληροφόρηση σχετικά με τους Συλλογικούς Λογαριασμούς στις ήδη υπάρχουσες ενότητες που αφορούν:

Αριθμό Μερίδων Πελατών & Πελατείας (Σύνολο, Ενεργές, με Υπόλοιπα, Νέες, Διαγραφές - §1)
Ανάλυση Συναλλαγών για το Σύνολο Αγοράς & τον FTSE/ATHEX Large Cap βάσει Κατηγορίας Επενδυτών (μερίδες Πελατών & Πελατείας - §2.1, §2.2)
Συμμετοχή Επενδυτών στην Αξία Χαρτοφυλακίου για το Σύνολο Αγοράς & τον FTSE/ATHEX Large Cap (μερίδες Πελατών & Πελατείας - §3.1, §3.2)
Ανάλυση Συναλλαγών βάσει Γεωγραφικής Κατανομής στην Ελληνική Επικράτεια (μερίδες Πελατών & Πελατείας - §2.3, §2.4)
Ανάλυση Συναλλαγών βάσει Γεωγραφικής Κατανομής Αλλοδαπών Επενδυτών (μερίδες Πελατών & Πελατείας §3.3, §3.4)

Σταδιακά, στη νέα μηνιαία έκδοση θα προστεθούν επιπλέον πληροφορίες οι οποίες θα αφορούν:

Υπηρεσίες Αρχικής Καταχώρισης με πληροφορίες σχετικά με τίτλους και εταιρικά γεγονότα

Χρηματικές Διανομές
Αριθμό Εταιρικών Πράξεων
Αριθμό ISINs που τηρούνται στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. (ως Issuer CSD και ως Investor CSD).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ