Attica Bank: Βελτίωση στα λειτουργικά αποτελέσματα το 2014

Attica Bank: Βελτίωση στα λειτουργικά αποτελέσματα το 2014
Ζημιές ύψους 49,9 εκατ. ευρώ εμφάνισε το 2014 η Attica Bank, έναντι ζημιών 112,3 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Το αποτέλεσμα προ φόρων του Ομίλου για τη χρήση 2014 διαμορφώθηκε σε ζημία 90 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 153,3 εκατ. ευρώ στη συγκριτική χρήση 2013.

Κατά τη χρήση 2014 η Attica Bank επέτυχε:

· Κέρδη προ προβλέψεων και φόρων 23,4εκ € έναντι ζημιών 42,2 εκ € την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο

· Επιστροφή σε οργανική κερδοφορία μετά από 3 έτη

· Μεγάλη αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 94%

· Αύξηση συνολικών λειτουργικών εσόδων κατά 69,2%

· Αύξηση σωρευμένων προβλέψεων κατά 25,2%

· Μείωση λειτουργικών εξόδων, προ προβλέψεων, 9,7%

· Μείωση δαπανών προσωπικού 23,5%, μετά και την ολοκλήρωση προγράμματος εθελουσίας εξόδου

Αναφορικά με τα αποτελέσματα και τα μεγέθη της χρήσης 2014 του ομίλου της Attica Bank, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αλέξανδρος Αντωνόπουλος δήλωσε:

«Το κύριο στοιχείο του έτους 2014 ήταν η έξοδος της χώρας από τον εξαετή κύκλο ύφεσης και η επιστροφή της στην ανάπτυξη.

Το ΑΕΠ της χώρας για το έτος 2014 μεγεθύνθηκε κατά 0,8% σημειώνοντας θετική μεταβολή για πρώτη φορά από την αρχή της κρίσης, στη διάρκεια της οποίας το ΑΕΠ συρρικνώθηκε σωρευτικά κατά 25% περίπου. Η αντιστροφή της υφεσιακής πορείας και η επαναφορά της οικονομίας σε θετική τροχιά το έτος 2014 οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μεγάλη αύξηση των τουριστικών αφίξεων, καθώς και στην αύξηση των εξαγωγών τόσο για τα αγαθά όσο και για τις υπηρεσίες σε ποσοστό που προσέγγισε το 10%, εξελίξεις οι οποίες συνοδεύτηκαν παράλληλα από την τόνωση της ιδιωτικής κατανάλωσης. Επίσης το έτος 2014 ήταν ένα έτος στο οποίο σημειώθηκε άνοδος των επενδύσεων, εκτός εκείνων που αφορούν στην οικοδομική δραστηριότητα. Το πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης για το έτος 2014 διαμορφώθηκε τελικά σε 0,3% του ΑΕΠ σημαντικά χαμηλότερο από τον στόχο που είχε τεθεί για πρωτογενές πλεόνασμα της τάξης του 1,5% του ΑΕΠ.

Και για το έτος 2015 εκτιμάται ότι η οικονομία θα διατηρηθεί σε τροχιά ανάπτυξης. Εάν δε η διαπραγμάτευση που βρίσκεται σε εξέλιξη με τους ευρωπαίους εταίρους - πιστωτές έχει σύντομα την επιθυμητή έκβαση, τότε η θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας εκτιμάται ότι θα επιταχυνθεί και θα αποκτήσει ισχυρότερα χαρακτηριστικά. Επίσης θα οδηγήσει άμεσα σε επανάκαμψη των καταθέσεων στο τραπεζικό σύστημα, μετά την εκροή που σημειώθηκε τους τελευταίους μήνες, γεγονός που θα αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία και θα διευκολύνει την προσέλκυση και υλοποίηση επενδύσεων στη χώρα.

Η Attica Bank κατά το έτος 2014 μετά από τρία έτη επανήλθε σε οργανική κερδοφορία με τα κέρδη προ προβλέψεων και φόρων να διαμορφώνονται σε 23,4 εκατ. ευρώ περίπου. Συνεχίστηκε επίσης με ταχείς ρυθμούς η αναδιάρθρωση της Τράπεζας με μείωση κατά δέκα των καταστημάτων του δικτύου και μεταφορά των εργασιών τους σε καταστήματα που βρίσκονται σε όμορες περιοχές ενώ παράλληλα ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, το οποίο είχε ξεκινήσει από το 2013.

Το σύνολο των λειτουργικών εξόδων προ προβλέψεων για πιστωτικούς κινδύνους και έκτακτων αποζημιώσεων αποχώρησης προσωπικού μειώθηκε κατά 9,7% ενώ οι δαπάνες μισθοδοσίας χωρίς τις έκτακτες αποζημιώσεις που δόθηκαν στο προσωπικό που αποχώρησε μειώθηκαν σε ποσοστό 15% περίπου. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαίου στο τέλος του έτους διαμορφώθηκε σε 9,7% με το δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών (CET 1) να διαμορφώνεται σε 7,1%.

Τα αποτελέσματα και τα μεγέθη του ομίλου, για το έτος 2014, αποτυπώνουν εν γένει τη θετική έκβαση των σε εξέλιξη κινήσεων της Διοίκησής της, πιστοποιούν την ορθότητα των εκτιμήσεων που είχαν διατυπωθεί βάσει του επιχειρηματικού σχεδιασμού της Τράπεζας και επιβεβαιώνουν τη δυνατότητα της Attica Bank να διατηρήσει την αυτόνομη πορεία της.

Τονίζεται ότι κεντρικός άξονας του επιχειρηματικού σχεδιασμού της Τράπεζας εξακολουθεί να είναι η δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου με μόνιμα χαρακτηριστικά μέσω του ελέγχου του λειτουργικού κόστους, της αποτελεσματικής διαχείρισης των
κινδύνων και της οργανωτικής αναδιάρθρωσης των λειτουργιών της.

Η Attica Bank, βρίσκεται επίσης σε προχωρημένη διαδικασία για κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών που προέκυψαν από τα αποτελέσματα της άσκησης της Τράπεζας της Ελλάδος η οποία δημοσιεύθηκε το Α' τρίμηνο του 2014. Ήδη η Τράπεζα με την από 10/12/2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, προγραμματίζει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους έως 433,4 εκατ. ευρώ. Η ολοκλήρωση της αύξησης αναμένεται στους προσεχείς μήνες παράλληλα με την ομαλοποίηση των συνθηκών στην ελληνική κεφαλαιαγορά και την προσδοκώμενη αύξηση του ενδιαφέροντος της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας. Ο βασικός μέτοχος ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ έχει ήδη ανακοινώσει την απόφασή του να συμμετάσχει στην αύξηση διατηρώντας το ποσοστό του.

Με δεδομένη τη σταδιακή βελτίωση των εσόδων του Ομίλου, την επιτάχυνση της ενεργητικής διαχείρισης του προβληματικού χαρτοφυλακίου-στην οποία επικεντρώνεται ήδη η Τράπεζα με την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων, την περαιτέρω αναβάθμιση των οργανωτικών δομών, και σε συνδυασμό με τoν αυξανόμενο ρυθμό περιορισμού του λειτουργικού κόστους, οι προοπτικές για την περαιτέρω ενίσχυση της δημιουργίας εσωτερικού κεφαλαίου και την εν τέλει επιστροφή στην κερδοφορία προδιαγράφονται ευνοϊκές. Η όσο το δυνατόν συντομότερη επιστροφή στην κερδοφορία, αποτελεί για τον Όμιλο απαραίτητη προϋπόθεση βιώσιμης ανάπτυξης και διατήρησης της αυτονομίας του».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ