Alpha Bank: Οι στρατηγικοί στόχοι που έθεσε ο Βασίλης Ψάλτης για κέρδη, κεφάλαια και μέρισμα

Alpha Bank: Οι στρατηγικοί στόχοι που έθεσε ο Βασίλης Ψάλτης για κέρδη, κεφάλαια και μέρισμα

Μέση ετήσια αύξηση κερδών άνω του 20% έως το 2025 και περαιτέρω μείωση των NPEs περιλαμβάνει το επιχειρηματικό σχέδιο της τράπεζας.

Το στρατηγικό σχέδιό της για τη χρονική περίοδο 2023 – 2025 παρουσίασε στους επενδυτές η Alpha Bank.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Αύξηση κερδών ανά μετοχή (EPS) >20% σε ετήσια βάση (CAGR) σε >€0,3 έως το 2025 Αύξηση των εσόδων κατά περίπου 5% σε ετήσια βάση (CAGR) σε €2,3 δισ. έως το 2025

ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ: Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (RoTE) >12% το 2025 υποστηριζόμενη από υψηλότερη κερδοφορία και βελτιωμένη κατανομή κεφαλαίου και:

 • Αύξηση του Καθαρού Εσόδου Τόκων κατά περίπου 9% σε ετήσια βάση (CAGR)
 • Μείωση του κόστους κατά περίπου 3% σε ετήσια βάση (CAGR)
 • Μείωση του Δείκτη Εξόδων προς Έσοδα κατά περίπου 14 ποσοστιαίες μονάδες, σε περίπου 40% το 2025 (Ελλάδα < 35%)
 • Περαιτέρω μείωση του Κόστους Πιστωτικού Κινδύνου σε < 70 μονάδες βάσης
 • Απόδοση Κεφαλαίων κατηγορίας 1 (RoCET1) σε επίπεδο Ομίλου >16% μέχρι το 2025 (σε σχέση με 10% το 2022)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ισχυρή δημιουργία κεφαλαίων ύψους €2,3 δισ. ως αποτέλεσμα της οργανικής δημιουργίας κεφαλαίων ύψους €1,9 δισ. και μετατροπής €0,4 δισ. αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων (DTA) και

 • Αύξηση της Ενσώματης Λογιστικής Αξίας σε επίπεδο Ομίλου στα >€7 δισ. το 2025
 • Αποδέσμευση κεφαλαίων από ΜΕΑ και άλλα μη τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία που θα κατευθυνθούν σε κερδοφόρες δραστηριότητες Αύξηση του Δείκτη FL CET1 στο περίπου 16% το 2025

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΞΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ: €1,4 δισ. κεφάλαια πάνω από τον στόχο CET1 της Διοίκησης – επιτρέποντας τη διανομή μερισμάτων στους Μετόχους και

 • Οργανική δημιουργία κεφαλαίων συνολικού ύψους €2,3 δισ. και δημιουργία αξίας για τους Μετόχους
 • Πρόβλεψη καταβολής μερίσματος ύψους 30 μ.β. επί του ετήσιου μέσου όρου των Σταθμισμένων ως προς τον Κίνδυνο Στοιχείων Ενεργητικού (RWA)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Η πρώτη ελληνική τράπεζα που συμμετέχει στην παγκόσμια πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών Net Zero Banking Alliance €3 δισ. βιώσιμες χρηματοδοτήσεις για το 2023-2025. Ολοκληρωμένη στρατηγική ESG, υποστηριζόμενη από μετρήσιμους Βασικούς Δείκτες Απόδοσης (KPIs), που λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο αποδοχών.

Ψάλτης: Θα αξιοποιήσουμε την αναπτυξιακή δυναμική

Όπως δήλωσε ο CEO της τράπεζας, Βασίλης Ψάλτης, «η ισχυρή δυναμική της Alpha Bank βασίζεται στη μοναδική ταυτότητά μας, στην αποδεδειγμένη ικανότητά μας να υλοποιούμε τις δεσμεύσεις μας, στην υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, και στις θετικές προοπτικές που ανοίγονται για τις οικονομίες της Ελλάδας, της Ρουμανίας και της Κύπρου.

Σηματωρός για την Στρατηγική μας είναι ο νέος Σκοπός μας. Ρόλος μας είναι να στεκόμαστε στο πλευρό των Πελατών μας, να αναγνωρίζουμε και να εμπιστευόμαστε τις ικανότητες και τους στόχους τους, και να τους υποστηρίζουμε ώστε να υλοποιούν τα σχέδιά τους μέσα από νέες ευκαιρίες και συνεργασίες που δημιουργούμε για αυτούς.

Ο Σκοπός μας στην Alpha Bank είναι "Στηρίζουμε την Πρόοδο στη ζωή και την επιχειρηματικότητα για ένα καλύτερο Αύριο". Πλέον, όλες οι προτεραιότητές μας απορρέουν από αυτόν τον Σκοπό. Θα αξιοποιήσουμε την αναπτυξιακή δυναμική των τραπεζικών εργασιών μας εντός και εκτός Ελλάδας για να αυξήσουμε τα έσοδά μας κατά 5% ετησίως και τα δάνειά μας κατά σχεδόν 25% έως το 2025, επιτυγχάνοντας Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων πλέον του 12% κατά την ίδια περίοδο.

Αναμένουμε οργανική δημιουργία κεφαλαίων άνω των €2,3 δισ., τόσο για τη χρηματοδότηση των επιχειρηματικών μας σχεδίων όσο και για τη δημιουργία αξίας για τους Μετόχους μας, ανοίγοντας τον δρόμο για καταβολή μερισμάτων και διανομές.

Είμαστε η πρώτη ελληνική τράπεζα που συμμετέχει στην παγκόσμια πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών Net Zero Banking Alliance, έχοντας αναλάβει επισήμως τη δέσμευση για μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050, ενώ παράλληλα θα αξιοποιήσουμε τη στρατηγική και τις επιδόσεις μας σε θέματα ESG για τη δημιουργία αξίας και την ενίσχυση της συνεισφοράς μας στην Κοινωνία. Τέλος, έχουμε θέσει σαφείς στρατηγικές προτεραιότητες, με θεμέλιο τη συνεχή επένδυση στην ψηφιακή τεχνολογία και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μας, ώστε να ανταποκριθούμε στις δεσμεύσεις για τις επιδόσεις της Τράπεζας και να μεγεθύνουμε την αξία για τους Μετόχους μας»

Κύρια Σημεία Στρατηγικής

Νέα εποχή ενισχυμένης κερδοφορίας και δημιουργίας αξίας για τους Μετόχους

· Η Alpha Bank παρουσιάζει το Στρατηγικό της Σχέδιο 2023-2025, θέτοντας τις βάσεις για τη δημιουργία αξίας και την περαιτέρω ενδυνάμωση της κερδοφορίας, αξιοποιώντας τη δυναμική της ισχυρής παρουσίας της στην αγορά, την ηγετική της θέση σε εξειδικευμένους και με ισχυρές προοπτικές κλάδους της οικονομίας, τη διαρκή δέσμευσή της στη δημιουργία αξίας για τους Mετόχους της και την αποδεδειγμένη προσήλωσή της στην τήρηση των δεσμεύσεών της.

 • Στον πυρήνα της Στρατηγικής μας βρίσκεται ο νέος Σκοπός της Alpha Bank, που συνοψίζει τον ρόλο που επιθυμούμε να έχουμε έναντι της κοινωνίας. Ο σκοπός μας, «Στηρίζουμε την Πρόοδο στη ζωή και την

επιχειρηματικότητα για ένα καλύτερο Αύριο» αντικατοπτρίζει τη φιλοδοξία μας για περαιτέρω μεγέθυνση μέσα από την ευθυγράμμιση των δραστηριοτήτων μας με τις εξελισσόμενες ανάγκες των Πελατών μας και με την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, μέσα από την παροχή νέων ευκαιριών και πεδίων ανάπτυξης και συνεργασίας. Παράλληλα, ο νέος Σκοπός μας είναι ο καταλύτης για τη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων και των προοπτικών των Εργαζομένων μας, την επιτάχυνση της αλλαγής της εταιρικής μας κουλτούρας με έμφαση στους πυλώνες της Διαφορετικότητας, της Ισότητας και της Συμπερίληψης και, τέλος, την οικοδόμηση μίας ισχυρής πρότασης αξίας για τους Ανθρώπους μας.

 • Οι νέες στρατηγικές προτεραιότητες της Τράπεζας επικεντρώνονται στην ενίσχυση της κερδοφορίας, στη διατήρηση της ανθεκτικότητας του ισολογισμού και στη δημιουργία και τη διανομή κεφαλαίων, ενώ βασίζονται στην επιτυχή υλοποίηση του Μετασχηματισμού της και στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Ομίλου.
 • Η αποφασιστική μας εστίαση στη βελτίωση της κερδοφορίας σε όλες τις επιχειρηματικές μονάδες, οδηγεί σε αύξηση της κερδοφορίας του Ομίλου με ετήσιο ρυθμό άνω του 20%, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου. Η ευνοϊκή δυναμική στο Καθαρό Έσοδο Τόκων, που υποστηρίζεται περαιτέρω από το μακροοικονομικό περιβάλλον, θα συνεχίσει να αυξάνει τα έσοδα, ενώ η συνεχής επικέντρωση στην εξοικονόμηση κόστους θα δημιουργήσει περιθώριο ασφαλείας έναντι των πληθωριστικών πιέσεων.
 • Η Alpha Bank θα συνεχίσει να εστιάζει στη διασφάλιση της ανθεκτικότητας του ισολογισμού της και να εφαρμόζει συνετή πολιτική στις χορηγήσεις, ενώ παράλληλα θα ολοκληρώσει το τελικό στάδιο μείωσης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων για την περαιτέρω συρρίκνωση του Δείκτη ΜΕΑ, διατηρώντας παράλληλα τη διαφοροποιημένη και ανθεκτική βάση χρηματοδότησης που διαθέτει.
 • Η βελτίωση της κερδοφορίας και η μετατροπή των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων (DTAs) διευκολύνουν τη δημιουργία κεφαλαίων ύψους €2,3 δισ. καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου, δημιουργώντας κεφάλαια ύψους €1,4 δισ., άνω των όσων απαιτούνται για τη στήριξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Ισχυρή δέσμευση για την επιστροφή αξίας στους Μετόχους

 • Η Τράπεζα στοχεύει σε Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (RoTE1) > 12% μέχρι το 2025
 • Τα κέρδη θα παραμείνουν σε ανοδική τροχιά, με αύξηση των κερδών ανά μετοχή άνω του 20% σε ετήσια βάση.
 • Έως το 2025, η Τράπεζα σκοπεύει στη δημιουργία €2,3 δισ. εποπτικών κεφαλαίων, ποσό που υπερβαίνει κατά €1,4 δισ. τον στόχο CET1 της Τράπεζας, ενεργοποιώντας τη διανομή μερισμάτων προς τους Μετόχους.
 • Επανέναρξη καταβολής μερισμάτων από τα κέρδη του 2023, υπό την προϋπόθεση έγκρισης από τις εποπτικές αρχές.
 • Πρόβλεψη για Ενσώματη Λογιστική Αξία άνω των €7 δισ. έως το 2025.

Σαφώς καθορισμένοι στρατηγικοί πυλώνες για την αύξηση της κερδοφορίας στο σύνολο του Ομίλου

 • Ενίσχυση των ψηφιακών υπηρεσιών και επικέντρωση σε δραστηριότητες υψηλής αξίας στη λιανική τραπεζική: Αύξηση των βασικών εσόδων με ετήσιο ρυθμό +7%, ενίσχυση της παραγωγικότητας μέσω αυτοματοποίησης των διαδικασιών και μετάπτωση του μεγαλύτερου μέρους των προϊόντων και υπηρεσιών στα ψηφιακά κανάλια, μείωση του Δείκτη Κόστους προς Έσοδα κατά 16% την περίοδο 2023-2025. Στόχος: ο υπερδιπλασιασμός της απόδοσης κεφαλαίων, με επίτευξη δείκτη RoCET17 περίπου 23% έως το 2025.
 • Αναμόρφωση του μοντέλου υπηρεσιών για την αύξηση του μεριδίου αγοράς στον τομέα του Wealth Management: Ενίσχυση της «μηχανής του wealth» και αναβάθμιση των παρεχόμενων λύσεων για τη διεύρυνση της πελατειακής βάσης στο private banking, τα εύπορα στρώματα και άλλα τμήματα Πελατείας με υψηλή αξία, με παράλληλες επενδύσεις σε τεχνολογία για τον εκσυγχρονισμό του μοντέλου υπηρεσιών.

Στόχος η εξασφάλιση ετήσιας αύξησης εσόδων8 (CAGR) 14% και απόδοσης Κεφαλαίων κατηγορίας 1 (RoCET1) 26% στο σύνολο των δραστηριοτήτων Wealth and Treasury.

 • Κεφαλαιοποίηση της ηγετικής θέσης στο Wholesale Banking: Ενίσχυση του πρωταγωνιστικού ρόλου στις χορηγήσεις και διασφάλιση ισχυρών αποδόσεων, με παράλληλη αύξηση των εσόδων από προμήθειες και συνεχή βελτίωση του λειτουργικού μοντέλου. Στόχος η ετήσια αύξηση εσόδων (CAGR) 4% μέσω νέων εκταμιεύσεων άνω των €14 δισ. και απόδοση Κεφαλαίων κατηγορίας 1 (RoCET19) στο 18%.
 • Βελτίωση της απόδοσης κερδοφορίας από τις διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου: Διπλασιασμός της κερδοφορίας με επιτάχυνση της δυναμικής των χορηγήσεων μέσω ψηφιακών καναλιών, αξιοποιώντας τα δυνατά σημεία στον τομέα των πληρωμών και του Wealth Management για την αύξηση των εσόδων από προμήθειες, τον μετασχηματισμό των λειτουργιών και την αύξηση της παραγωγικότητας. Στόχος η αύξηση των εσόδων κατά 14% CAGR, η μείωση του Δείκτη Κόστους προς Έσοδα κατά 19% και η επίτευξη RoCET1 21% έως το
 • Διατήρηση της ανθεκτικότητας του ισολογισμού: Συνέχιση της πειθαρχημένης ανάπτυξης του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, διατηρώντας παράλληλα ισχυρά επίπεδα ρευστότητας. Η Alpha Bank στοχεύει στον περιορισμό του Δείκτη ΜΕΑ Ομίλου στο 4%, βελτιώνοντας τον δείκτη κάλυψης ΜΕΑ πάνω από 60% χωρίς επίπτωση στο Κόστος Πιστωτικού Κινδύνου και διατηρώντας τον Δείκτη Δανείων προς Καταθέσεις κάτω από 80%, καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου.
 • Πλήρης υιοθέτηση και αξιοποίηση των κριτηρίων ESG ως καταλύτη για τη δημιουργία αξίας: Κλιμάκωση της στρατηγικής βιώσιμων χρηματοδοτήσεων ώστε να αξιοποιηθεί πλήρως η υφιστάμενη ισχυρή δυναμική της αγοράς και να τηρηθούν οι σταθερές δεσμεύσεις στα θέματα ESG. Στόχος η χορήγηση €3 δισ. σε βιώσιμες χρηματοδοτήσεις κατά την επόμενη τριετία, με την Alpha Bank να αποτελεί την πρώτη ελληνική τράπεζα που συμμετέχει στην πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών NetZero Banking Alliance, στοχεύοντας παράλληλα να ευθυγραμμίσει το χαρτοφυλάκιο της με τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή. Ενσωμάτωση κριτηρίων ESG στο πλαίσιο αποδοχών και διαχείρισης κινδύνων και πλήρης ενσωμάτωση της στρατηγικής βιώσιμων χρηματοδοτήσεων σε όλο το επιχειρηματικό και λειτουργικό μοντέλο της Τράπεζας.
 • Οι στρατηγικοί πυλώνες υποστηρίζονται από τη διαρκή δέσμευση για ενίσχυση του Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας με παράλληλη διεύρυνση της ψηφιακής τεχνολογίας και της ανάλυσης δεδομένων. Η Alpha Bank θα συνεχίσει να επενδύει στην εδραίωση μίας κορυφαίας στην ελληνική αγορά πρότασης αξίας για τους Εργαζομένους της (Employee Value Proposition) και θα ενισχύσει περαιτέρω τη φιλοδοξία της να ψηφιοποιήσει πλήρως όλο το παρεχόμενο Customer Journey.

Φιλόδοξη στρατηγική που εδράζεται στην επιτυχή πορεία της Τράπεζας και τις ισχυρές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας

 • Το νέο Στρατηγικό Σχέδιο έρχεται σε συνέχεια του επιτυχημένου Προγράμματος Μετασχηματισμού της Τράπεζας 2019 – 2022. Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, η Alpha Bank εξυγίανε τον ισολογισμό της και αντιμετώπισε αποφασιστικά και αποτελεσματικά το ζήτημα των ΜΕΑ.
 • Στο διάστημα αυτό, η Τράπεζα αναβάθμισε το εμπορικό της μοντέλο, επιβεβαίωσε την ηγετική της θέση σε τμήματα Πελατών υψηλής αξίας και αναδιαρθρώθηκε, με γνώμονα μία πιο λιτή δομή και με απόλυτη επικέντρωση στην ψηφιακή τεχνολογία στο σύνολο των λειτουργιών της και των υπηρεσιών που προσφέρει.

Παράλληλα, η Alpha Bank αναβάθμισε το πλαίσιο εταιρικής της διακυβέρνησης, αποτελώντας σημείο αναφοράς για τον χρηματοπιστωτικό τομέα, ενώ εισήγαγε ένα δυναμικό πλαίσιο αξιοποίησης του ταλέντου των ανθρώπων της.

 • Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας έχουν βελτιωθεί σημαντικά, με τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τη δέσμευση της Πολιτείας για δημοσιονομική πειθαρχία να ενισχύουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Η επικείμενη αξιολόγηση για επαναφορά της ελληνικής οικονομίας σε επενδυτική βαθμίδα θα σηματοδοτήσει την επιστροφή στην κανονικότητα για την Ελλάδα.
 • Τα θεμελιώδη μεγέθη και η δυνατότητα της ελληνικής οικονομίας να εισέλθει σε τροχιά διατηρήσιμης ανάπτυξης ισχυροποιούν τις βάσεις για αύξηση της ζήτησης τραπεζικών υπηρεσιών από Επιχειρήσεις και Ιδιώτες. Το ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα μεγεθύνεται με ρυθμό περί το 3% ετησίως έως το 2025, υψηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, ενώ η ανεργία θα μειωθεί περαιτέρω και το διαθέσιμο εισόδημα αναμένεται να αυξηθεί κατά 4% ετησίως. Μεσοπρόθεσμα, η ανάπτυξη αναμένεται να υποστηριχθεί από την αύξηση των εισροών άμεσων ξένων επενδύσεων, ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας σε συνδυασμό με την αναπτυξιακή δυναμική από την εισροή των πόρων από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ καθώς και από την επίτευξη της επενδυτικής βαθμίδας.

Επισκόπηση της Στρατηγικής του Ομίλου

Η Ελλάδα εισέρχεται σε μία περίοδο διαρκούς μακροοικονομικής ανάπτυξης, με πρόβλεψη για αύξηση του ΑΕΠ κοντά στο 3% ετησίως, περαιτέρω μείωση της ανεργίας κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες, και ετήσια αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος κατά 4% έως το 2025. Η στρατηγική της Alpha Bank για την περίοδο 2023 - 2025 στοχεύει στην κεφαλαιοποίηση αυτής της οικονομικής ανάκαμψης, δίνοντας έμφαση στους κλάδους της οικονομίας και σε εκείνους τους Πελάτες, που θα αναζητήσουν την υποστήριξη της Τράπεζας προκειμένου να αξιοποιήσουν πλήρως τις προοπτικές που ανοίγονται.

Από το 2019, η Τράπεζα έχει υλοποιήσει με επιτυχία ένα Πρόγραμμα Μετασχηματισμού μεγάλης κλίμακας, το οποίο επικεντρώθηκε στην αποκατάσταση του ισολογισμού και των θεμελιωδών μεγεθών, μέσα από τη δραστική μείωση των ΜΕΑ, την αλλαγή του λειτουργικού της μοντέλου και την έξοδο από διεθνείς δραστηριότητες χαμηλής απόδοσης. Από το 2022, η Τράπεζα επέστρεψε στην κερδοφορία και σημείωσε ισχυρή αύξηση των εσόδων, με αιχμή την ανασυγκρότηση του εμπορικού της μοντέλου, τις στρατηγικές συνεργασίες, τη σταθερή αύξηση των εσόδων σε βασικούς τομείς, τον εξορθολογισμό του κόστους και τη βελτίωση της αποδοτικότητας, καθώς και την εξομάλυνση του Κόστους Πιστωτικού Κινδύνου.

Η Στρατηγική της Alpha Bank για το 2025 επικεντρώνεται στη δημιουργία αξίας για τους Μετόχους με επιταχυνόμενους ρυθμούς, μέσα από την υιοθέτηση σειράς αλλαγών οι οποίες θα αυξήσουν την κερδοφορία σε όλες τις επιχειρηματικές μονάδες.

Μοντέλο Λιανικής Τραπεζικής

Ο τομέας Λιανικής Τραπεζικής της Alpha Bank σημείωσε ισχυρή ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, καταγράφοντας κύρια έσοδα ύψους περίπου €570 εκατ. το 2022 και εξυπηρετεί περισσότερους από 3,5 εκατ. Πελάτες, οι οποίοι κατέχουν συνολικά περί τα €32 δισ. σε Καταθέσεις και €9 δισ. σε Χορηγήσεις (μετά από συσσωρευμένες προβλέψεις).

Με το διαθέσιμο εισόδημα να αυξάνεται στην Ελλάδα ταχύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, η μονάδα Λιανικής Τραπεζικής είναι έτοιμη να υποστηρίξει την ανάκαμψη της ελληνικής μεσαίας τάξης. Η τάση αυτή, σε συνδυασμό με την παροχή κρατικών κινήτρων και το αυξανόμενο κύμα ψηφιοποίησης, είναι βέβαιο ότι θα ενισχύσει τη

ζήτηση για τραπεζικά προϊόντα, την οποία η Alpha Bank βρίσκεται στην πλεονεκτικότερη θέση για να καλύψει.

Ο τομέας Λιανικής Τραπεζικής στοχεύει στη μετατροπή αυτής της ευκαιρίας σε αξία, μέσα από την υλοποίηση του πλάνου της γύρω από τέσσερις βασικούς άξονες που καθορίζουν τη στρατηγική για την περίοδο 2023 - 2025, ο καθένας από τους οποίους υποστηρίζεται από τις παρακάτω κύριες πρωτοβουλίες:

 • Ενίσχυση της παραγωγικότητας μέσω επενδύσεων στην περαιτέρω αυτοματοποίηση και την προηγμένη ανάλυση στατιστικών στοιχείων (advanced analytics). Διεύρυνση της διαχείρισης και πραγματοποίησης πωλήσεων μέσω νέων καναλιών και διαδικασιών αυτοματοποίησης.
 • Μετάπτωση της προσφοράς προϊόντων και υπηρεσιών σε ψηφιακά κανάλια και συνεργασία με τρίτα μέρη για τη διανομή τους. Προσφορά ολοκληρωμένης ψηφιακής τραπεζικής εμπειρίας για υπηρεσίες και βασικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένης της εγγραφής νέων χρηστών (onboarding), αξιοποίηση ισχυρών σχέσεων με στρατηγικούς συνεργάτες και επέκταση της διανομής ψηφιακών προϊόντων μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου και άλλων καναλιών.
 • Δημιουργία περαιτέρω αξίας μέσα από την παροχή λύσεων προσαρμοσμένων στις ανάγκες κάθε τμήματος της Πελατείας. Αξιοποίηση του συνεχώς διευρυνόμενου οικοσυστήματος συνεργατών για μικρές επιχειρήσεις και εισαγωγή υπηρεσιών συμβουλευτικής για την εύπορη Πελατεία.
 • Εστίαση και διάθεση πρόσθετων πόρων σε Πελάτες υψηλής αξίας, με στόχο την αύξηση των εσόδων και τη βελτίωση της εμπειρίας των Πελατών. Ενίσχυση του αριθμού των Relationship Managers σε κάθε σημείο του Δικτύου και παροχή πλήρως ψηφιακών υπηρεσιών και εξατομικευμένης τραπεζικής εξυπηρέτησης και συμβουλευτικής για Πελάτες υψηλής αξίας που επιθυμούν μόνον ψηφιακή εξυπηρέτηση.

Στόχος της Alpha Bank είναι να αυξήσει τα κύρια έσοδα της Λιανικής Τραπεζικής κατά 7% ετησίως, να βελτιώσει την αποδοτικότητα, μειώνοντας τον Δείκτη Κόστους προς Έσοδα κατά 16%, να αυξήσει την απόδοση των κεφαλαίων CET1 κατά 13%, να υπερδιπλασιάσει την κερδοφορία και τελικά να δημιουργήσει πραγματική αξία για τον Όμιλο

Wealth Management & Treasury

Οι Μονάδες Wealth & Treasury του Ομίλου με μακρόχρονη και ισχυρή παρουσία στην αγορά, διαχειρίζονται περιουσιακά στοιχεία Πελατών ύψους €11 δισ. και ένα χαρτοφυλάκιο τίτλων ύψους €13 δισ. Πρόκειται για μία δραστηριότητα με χαμηλή απαίτηση σε κεφάλαια, που εξυπηρετεί περισσότερους από 100.000 Πελάτες και κατά το οικονομικό έτος 2022 απέφερε Έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ύψους €86 εκατ.10 και Καθαρό Έσοδο Τόκων ύψους €85 εκατ. 11

Το Asset Management στην Ελλάδα έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, με τα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού υπό διαχείριση (AuM) να αυξάνονται με ετήσιο ρυθμό 10% από το 2019, ξεπερνώντας σημαντικά τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ανέρχεται σε 2%. Η Alpha Bank αναμένει περαιτέρω αύξηση των ελληνικών AuMs κατά 15-20% ετησίως έως το 2025, καθώς η οικονομία προσαρμόζεται στον θετικό αντίκτυπο από την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού τομέα και την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας.

Η στρατηγική της Alpha Bank στο Wealth Management για την περίοδο 2023-2025 καθορίζεται από τρεις πρωταρχικούς στόχους που εστιάζουν στην αξιοποίηση της ηγετικής της θέσης με στόχο την περαιτέρω κεφαλαιοποίηση των προοπτικών ανάπτυξης:

 • Κλιμάκωση και επέκταση της «προσφερόμενης πλατφόρμας» διαχείρισης πλούτου για να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση και να προσεγγίσει το σύνολο της δυνάμει πελατειακής βάσης, πέραν του εγχώριου ιδιωτικού τομέα. Ενίσχυση των συμβουλευτικών υπηρεσιών, αναβάθμιση της παλέτας προϊόντων για την κάλυψη όλων των τμημάτων Πελατείας (Private, Affluent, International) και των τάσεων, επέκταση των προγραμμάτων εκπαίδευσης για να καλύψει όλο το Προσωπικό εξυπηρέτησης των Πελατών και λειτουργίας μίας νέας υπηρεσίας εξυπηρέτησης του πλούτου που βρίσκεται εκτός Ελλάδας λόγω της κρίσης της προηγούμενης δεκαετίας. Η Τράπεζα στοχεύει σε αύξηση των AuM κατά 25% ανά Relationship
 • Προσαρμογή της επενδυτικής πρότασης σε κάθε τμήμα Πελατείας, σύμφωνα τις εξειδικευμένες ανάγκες και προσδοκίες των Πελατών. Στόχος της Alpha Bank είναι να απευθυνθεί στους Πελάτες του Private Banking που αναζητούν εξελιγμένες και εξατομικευμένες λύσεις, σε Εύπορους Πελάτες και σε Πελάτες που εξελίσσονται σε Εύπορους, οι οποίοι αναζητούν εύκολες και διακριτικές υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου, καθώς και σε Πελάτες του Διεθνούς μας Δικτύου που αναζητούν εξειδικευμένες και ανταγωνιστικές προτάσεις. Η Alpha Bank στοχεύει να αυξήσει τη διείσδυση των επενδυτικών της προϊόντων στους Πελάτες της κατά 19 ποσοστιαίες μονάδες.
 • Επένδυση στην τεχνολογία και εκσυγχρονισμός του μοντέλου υπηρεσιών με στόχο τη βελτιστοποίηση της ψηφιακής εμπειρίας των Πελατών. Η Τράπεζα προωθεί την ανάπτυξη ολοκληρωμένων ψηφιακών «ταξιδιών» για όλα τα τμήματα Πελατών, με διαφοροποίηση του μοντέλου υπηρεσιών ανά τμήμα και προφίλ Πελάτη και επένδυση στην ανθρώπινη διαμεσολάβηση κυρίως για τα μεγάλα χαρτοφυλάκια Πελατών. Στόχος της Τράπεζας είναι το 30% των Πελατών να εξυπηρετείται αποκλειστικά μέσα από τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Η Alpha Bank βρίσκεται σε ιδανική θέση να αξιοποιήσει την αναπτυξιακή δυναμική του Asset Management στην Ελλάδα. Για το διάστημα μεταξύ 2023 και 2025, η Τράπεζα στοχεύει σε αύξηση των εσόδων από το Wealth Management κατά €40 εκατ., σε αύξηση των υπολοίπων των περιουσιακών στοιχείων των Πελατών κατά €4,8 δισ. και σε επίτευξη απόδοσης κεφαλαίων CET1 26%.

Wholesale Banking

Η Alpha Bank έχει εδραιώσει την πρωταγωνιστική της θέση στην επιχειρηματική τραπεζική, με τον τομέα Wholesale Banking να συνεισφέρει περισσότερο από το 30% των ετήσιων εσόδων του Ομίλου και σχεδόν το 50% των επαναλαμβανόμενων κερδών του Ομίλου.12 Εξυπηρετεί πάνω από 5.000 ομίλους μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων13, με το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων να ξεπερνά τα €17 δισ., καλύπτοντας όλους τους σημαντικότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Στόχος της Τράπεζας είναι να κεφαλαιοποιήσει την προνομιακή της θέση στην επιχειρηματική τραπεζική για να αξιοποιήσει μία σειρά από σημαντικές τάσεις – συμπεριλαμβανομένης της αύξησης των άμεσων ξένων επενδύσεων που φτάνουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα - οι οποίες εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν σε κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους €100 δισ. στην Ελλάδα έως το 2025.

Στόχος της νέας στρατηγικής για την περίοδο 2023 - 2025 είναι η περαιτέρω στήριξη των Πελατών στις προσπάθειες τους για ανάπτυξη και η κεφαλαιοποίηση της ηγετικής θέσης της Τράπεζας, διατηρώντας παράλληλα την κερδοφορία του τομέα Wholesale Banking. Το νέο στρατηγικό σχέδιο υλοποιείται σε τρεις παράλληλους άξονες:

 • Ενίσχυση της ηγετικής θέσης της Τράπεζας στις επιχειρηματικές χρηματοδοτήσεις μέσω νέων εκταμιεύσεων ύψους περίπου €14 δισ., διασφαλίζοντας παράλληλα επαρκείς αποδόσεις για τα απασχολούμενα κεφάλαια. Αύξηση και επέκταση των χρηματοδοτήσεων μέσω εστιασμένης κάλυψης σε κλάδους υψηλών προοπτικών αλλά και επέκταση των παρεχόμενων λύσεων προς όλη την επιχειρηματικότητα.

Η Τράπεζα θα συνεχίσει να επενδύει στην τεχνογνωσία της σε βασικούς κλάδους της οικονομίας (όπως ενδεικτικά ο τουρισμός) αλλά και σε νέες τάσεις, όπως ενδεικτικά η πράσινη και βιώσιμη οικονομία, βελτιώνοντας παράλληλα την εμπειρία των Πελατών στη διαδικασία των χορηγήσεων.

 • Ενίσχυση των προσφερόμενων λύσεων και υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, με στόχο την αύξηση των εσόδων από προμήθειες κατά περίπου 25%. Η Τράπεζα θα προχωρήσει επίσης σε νέα τμηματοποίηση και ανανέωση της τιμολόγησης του χαρτοφυλακίου της και σε προσθήκη νέων προϊόντων και λειτουργιών στην ψηφιακή της παλέτα.
 • Aναβάθμιση του λειτουργικού της μοντέλου με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας και την αύξηση των εσόδων ανά Relationship Manager κατά περίπου 10%. Για να το πετύχει αυτό η Τράπεζα θα συνεχίσει την αναβάθμιση των εσωτερικών της εργαλείων για την αύξηση της παραγωγικότητας, την περαιτέρω βελτιστοποίηση της σύνδεσης στόχων και κινήτρων για την τόνωση των διασταυρούμενων πωλήσεων και την ενίσχυση της δεξαμενής ταλέντων μέσω προσλήψεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εμπεριστατωμένης αξιολόγησης της απόδοσης.

Σε ό,τι αφορά στο Wholesale Banking, η Τράπεζα στοχεύει, μέχρι το 2025, σε σωρευτική καθαρή πιστωτική επέκταση ύψους περίπου €5 δισ., 13% αύξηση στα συνολικά έσοδα, διατηρώντας παράλληλα την υψηλή και ισχυρή κερδοφορία της με απόδοση των απασχολούμενων κεφαλαίων CET1 (RoCET1) περίπου στο 18%.

Διεθνείς Δραστηριότητες

Το διεθνές δίκτυο της Alpha Bank με ενεργητικό ύψους €7,6 δισ., συνεισφέρει 10% στο συνολικό ενεργητικό του Ομίλου και 12% στα έσοδα, ενώ στο τέλος του 2023 θα έχει απόδοση 11%.

Από το 2021, η Τράπεζα έχει υιοθετήσει μία περισσότερο εξωστρεφή προσέγγιση στις Διεθνείς Δραστηριότητες του Ομίλου, εστιάζοντας στην ανάπτυξη των εργασιών και στη βελτίωση της κερδοφορίας. Η προσέγγιση αυτή απέδωσε θετικά αποτελέσματα ήδη από το 2022, με τις εκταμιεύσεις στη Ρουμανία να αυξάνονται κατά 28% σε ετήσια βάση και τις καταθέσεις να αυξάνονται κατά 10%. Οι δραστηριότητες στην Κύπρο κατέγραψαν επίσης αύξηση 10%. Ο Όμιλος θα συνεχίσει αυτή την αναπτυξιακή πορεία, η οποία θα υποστηριχθεί από τις συνεχιζόμενες επενδύσεις ύψους €45 εκατ. στην ψηφιοποίηση.

Η Διοίκηση παρουσίασε μία νέα στρατηγική για τη θυγατρική του Ομίλου στη Ρουμανία, με στόχο την επίτευξη ανάπτυξης σε όλους τους τομείς, η οποία αποφέρει ήδη απτά αποτελέσματα.

Το όραμα της Τράπεζας είναι η μεγέθυνση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας στη Ρουμανία για την περαιτέρω βελτίωση της απόδοσης κεφαλαίων μέχρι το 2025, ώστε να δημιουργηθεί μία ισχυρή βάση για την επίτευξη πλήρους δυναμικής μετά το 2025. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω των παρακάτω στόχων:

 • Ενίσχυση της Λιανικής Τραπεζικής αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Τράπεζας. Επιτάχυνση της δυναμικής των πιστοδοτήσεων μέσω νέων ψηφιακών καναλιών για την αύξηση των στεγαστικών δανείων και των χορηγήσεων σε μικρές επιχειρήσεις και αξιοποίηση των δυνατών της σημείων (τομέας πληρωμών, wealth management) με στόχο την ενίσχυση των Εσόδων από Προμήθειες.
 • Επανατοποθέτηση της Τράπεζας ως αξιόπιστου εταίρου για επενδύσεις. Αξιοποίηση της τεχνογνωσίας του Ομίλου σε έργα σύνθετων χρηματοδοτήσεων, με στόχευση σε συγκεκριμένους τομείς (όπως η ενέργεια και η μεταποίηση) και επιτάχυνση της παροχής επιλεγμένων προϊόντων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένου του factoring.
 • Μετασχηματισμός των λειτουργιών της Τράπεζας μέσω της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, της ψηφιοποίησης και της αυτοματοποίησης. Στόχος του μετασχηματισμού είναι η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών χαμηλής προστιθέμενης αξίας και η αυτοματοποίηση κρίσιμων πιστοδοτικών διαδικασιών, προκειμένου άνω του 30% των πωλήσεων λιανικής τραπεζικής να πραγματοποιείται μέσω ψηφιακών καναλιών. Η ενίσχυση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας του Προσωπικού θα επιτευχθεί μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, νέων συστημάτων αξιολόγησης της απόδοσης και επιβράβευσης.

Αναφορικά με τις Διεθνείς Δραστηριότητες, μέχρι το 2025, ο Όμιλος στοχεύει σε αύξηση του δανειακού του χαρτοφυλακίου κατά 37% ή σε καθαρή πιστωτική επέκταση €1,6 δισ., αύξηση των συνολικών εσόδων κατά 52%, μείωση του Κόστους προς Έσοδα κατά 19 μονάδες βάσης ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης της αποδοτικότητας και αύξηση της απόδοσης κεφαλαίων CET1 κατά 9%.

Η στρατηγική ESG καταλύτης για τη δημιουργία αξίας

Η Alpha Bank, εδώ και χρόνια, έχει θέσει τα θεμέλια για την πλήρη ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στο μοντέλο λειτουργίας της. Οι προσπάθειές της επιταχύνθηκαν από το 2019, καθώς η Τράπεζα ενσωματώνει σταδιακά τα κριτήρια ESG στη στρατηγική, την κουλτούρα και τις καθημερινές λειτουργίες της. Το 2022, η Τράπεζα έθεσε σε εφαρμογή το Πλαίσιο Διαχείρισης Κλιματικού Κινδύνου και εγκαινίασε το Πλαίσιο Βιώσιμων Χρηματοδοτήσεων, το οποίο συνέβαλε στον διπλασιασμό του μεριδίου των πράσινων δανείων στις νέες εκταμιεύσεις, ενώ το 2023, με το επικαιροποιημένο Στρατηγικό της Σχέδιο κάνει ένα ακόμη σημαντικό βήμα, ενσωματώνοντας πλήρως στόχους βιωσιμότητας σε αυτό. Η Alpha Bank είναι η πρώτη ελληνική τράπεζα που συμμετέχει στην πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών NetZero Banking Alliance, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της για μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050.

Με ορίζοντα το 2025, η Τράπεζα στοχεύει να ολοκληρώσει την ενσωμάτωση των αρχών Βιωσιμότητας στο επιχειρηματικό και λειτουργικό της μοντέλο και να αναβαθμίσει τη στρατηγική της για βιώσιμες χρηματοδοτήσεις, ώστε να αξιοποιήσει πλήρως τη δυναμική της για τη δημιουργία αξίας.

Κυρίαρχοι στόχοι σε αυτόν τον τομέα είναι η συνεχής βελτίωση των επιδόσεων ESG της Alpha Bank και η αναβάθμιση των αξιολογήσεών της από διεθνείς κορυφαίους φορείς, η υιοθέτηση των αρχών βιωσιμότητας σε όλες τις αποφάσεις πιστοδοτήσεων και η ανάδειξή της ως συνεργάτη επιλογής για τις Επιχειρήσεις που δρομολογούν την πράσινη μετάβασή τους. Παράλληλα, αιχμή θα αποτελέσουν η περαιτέρω αξιοποίηση της δυναμικής των τομέων επιχειρηματικής τραπεζικής και τραπεζικής σύνθετων χρηματοδοτήσεων και η ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG στα πακέτα προϊόντων και υπηρεσιών για τους Πελάτες Λιανικής Τραπεζικής και Wealth Management.

Ειδικότερα, σε εναρμόνιση με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, οι βασικές δεσμεύσεις και οι στόχοι ESG που έχει αναλάβει ο Όμιλος είναι:

 • Υποστήριξη μίας περιβαλλοντικά βιώσιμης οικονομίας. Στόχος οι βιώσιμες εκταμιεύσεις συνολικού ύψους

€3 δισ. από το 2023 έως το 2025, με παράλληλη δέσμευση για μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2050 και παύση των χρηματοδοτήσεων σε συγκεκριμένους τομείς δραστηριοτήτων.

 • Προώθηση της υγιούς ανάπτυξης και της κοινωνικής προόδου. Διατήρηση του υψηλού ποσοστού του 40% των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις στον Όμιλο, αύξηση των προσλήψεων νέων ηλιακά εργαζομένων κατά 20% έως το 2025, και περιορισμός των χρηματοδοτήσεων σε δραστηριότητες που μπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία και την ευημερία14.
 • Οικοδόμηση μίας ισχυρής και διαφανούς εταιρικής διακυβέρνησης. Διατήρηση της γυναικείας εκπροσώπησης στο 40% μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με την πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου και των Προέδρων των Επιτροπών να απαρτίζεται από ανεξάρτητα μέλη. Ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG στο Πλαίσιο Αμοιβών και Διαχείρισης Κινδύνων του Ομίλου.

Βασικές Οικονομικές Προτεραιότητες

 • Τα έτη 2023-2025, η Τράπεζα θα επικεντρωθεί στις παρακάτω τρεις οικονομικές προτεραιότητες:
o Αύξηση της κερδοφορίας (αύξηση των κερδών ανά μετοχή κατά 20% CAGR):
 • Σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας σε όλες τις Επιχειρηματικές Μονάδες, και ανακατανομή κεφαλαίων λόγω της περαιτέρω μείωσης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (αύξηση του RoCET1 του Ομίλου κατά 6% έως το 2025 σε >16%).
 • Ενίσχυση των εσόδων υποστηριζόμενη από μία ισχυρή επίδοση στο Καθαρό Έσοδο από Τόκους: ετήσια αύξηση των εσόδων κατά 5%, η οποία αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην ετήσια πιστωτική επέκταση περίπου 7% καθώς και στο ευνοϊκό περιβάλλον αυξανόμενων επιτοκίων, με αποτέλεσμα την αύξηση του Καθαρού Εσόδου από Τόκους κατά €0,4 δισ. (ή 9% ετήσια αύξηση) και των Εσόδων από αμοιβές και προμήθειες κατά €0,1 δισ.
 • Πειθαρχημένη διαχείριση του κόστους, περιορίζοντας έτσι τον αντίκτυπο των

πληθωριστικών πιέσεων και μείωση των Λειτουργικών Εξόδων (περίπου -3% ετησίως) μέσα από συγκεκριμένες ενέργειες.

 • Βελτίωση του Δείκτη Κόστους προς Έσοδα του Ομίλου κατά 14%, ως αποτέλεσμα της

ενίσχυσης των εσόδων και μείωσης τους κόστους, προσεγγίζοντας το 40% το 2025 (<35% στην Ελλάδα, εξαιρουμένης της μονάδας των μη εξυπηρετούμενων στοιχείων ενεργητικού).

o Ανθεκτικότητα Ισολογισμού
 • Διαφοροποιημένος και ανθεκτικός ισολογισμός (<80% LDR, περίπου 85% των τίτλων σε HQLA), με ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού.
 • Μείωση (άνω του €1 δισ.) των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, κυρίως μέσω οργανικής απομόχλευσης, περαιτέρω υποχώρηση του Δείκτη ΜΕΑ στο 4% περίπου και βελτίωση του Δείκτη Κάλυψης ΜΕΑ σε περίπου 60% καθώς και περαιτέρω αποκλιμάκωση του Κόστους Πιστωτικού Κινδύνου.
 • Ευρεία, καλά διαφοροποιημένη και ανθεκτική καταθετική βάση (περίπου 70% των καταθέσεων είναι ασφαλισμένες), που αυξάνεται κατά περίπου 3% ετησίως, προσεγγίζοντας το 50% περίπου των προθεσμιακών καταθέσεων.
o Δημιουργία και διανομή κεφαλαίου
 • €2,3 δισ. δημιουργία κεφαλαίου χάρη στις ισχυρές αποδόσεις και τη μετατροπή των DTAs σε διάστημα 3 ετών.
  • Επίτευξη υψηλότερου Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ (FL CET1) έναντι του στόχου της Διοίκησης (Δείκτης FL CET1 περίπου 16% έναντι στόχου 13%).
 • €1,4 δισ. διαθέσιμα κεφάλαια πάνω από τον στόχο της Διοίκησης.
 • Επανεκκίνηση της καταβολής μερισμάτων από τα κέρδη του 2023, με την προϋπόθεση έγκρισης των ρυθμιστικών αρχών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ