Ποιοι πρέπει να φορολογούνται για τα εισοδήματα από ενοικιάσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης

Ποιοι πρέπει να φορολογούνται για τα εισοδήματα από ενοικιάσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης

Ως λογιστής έχω διαπιστώσει ότι είναι διαδεδομένη πρακτική στην  οριστικοποίηση του «Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» που γίνεται μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου κάθε έτους για το προηγούμενο, ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος ανά δικαιούχο, να μην γίνεται ανάλογα με το ποσοστό ιδιοκτησίας ή μίσθωσης, αλλά και βάσει συμφωνίας των μερών, π.χ. μεταξύ ιδιοκτήτη και μισθωτή.  Στο άρθρο αυτό εξετάζουμε αν αυτό είναι σύννομο και σωστό.

Αρχικά θα πρέπει να δούμε ποιος μπορεί να οριστεί διαχειριστής του ακινήτου. Σύμφωνα με το άρθρο 111 του Ν.4446/2016 και την ΠΟΛ 1187/2018 διαχειριστής μπορεί να οριστεί είτε ο ιδιοκτήτης είτε ο μισθωτής του ακινήτου. Αν μεν είναι ο ιδιοκτήτης θα πρέπει στο μητρώο βραχυχρόνιας διαμονής να ορίσει τον ΑΤΑΚ του ακινήτου όπως αυτό έχει δηλωθεί στο Ε9, ο δε μισθωτής τον αριθμό Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με την οποία έχει μισθώσει το ακίνητο το οποίο με τη σειρά του προσφέρει για βραχυχρόνια υπεκμίσθωση. Προσοχή να μην σας παραπλανά η αναφορά ότι διαχειριστής μπορεί να οριστεί και τρίτος. Αυτό αφορά πολύ ειδικές περιπτώσεις και μάλιστα όταν ισχύουν, αυτός ο τρίτος δεν μπορεί να οριστεί ταυτόχρονα και δικαιούχος εισοδήματος.

Στην παράγραφο 6 του άρθρου 1 της ΠΟΛ 1187-2017 διαβάζουμε το εξής: «Ο «Διαχειριστής» εγγράφει τα στοιχεία των Δικαιούχων Εισοδήματος στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής», ανά αριθμό εγγραφής «Ακινήτου», με το αντίστοιχο ποσοστό εισοδήματος βάσει έννομης σχέσης

Αυτό κατά την προσωπική μου άποψη σημαίνει ότι δικαιούχος του εισοδήματος μπορεί να είναι μόνο συνιδιοκτήτης, αν το ακίνητο έχει δηλωθεί με ΑΤΑΚ ιδιοκτήτη, είτε παράλληλος μισθωτής, όταν το ακίνητο έχει δηλωθεί με την Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας ταυτόχρονα σε περισσότερους από έναν μισθωτές.

Το παρακάνω προκύπτει και από την εγκύκλιο 2141/2019 στην οποία ορίζεται ότι «Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ή οι συνιδιοκτήτες του «Ακινήτου» έχουν παραχωρήσει στον «Διαχειριστή» - Υπεκμισθωτή το δικαίωμα υπεκμίσθωσης έναντι ενός συμφωνηθέντος μισθώματος και ταυτόχρονα συμμετέχουν και σε ποσοστό επί του μισθώματος της βραχυχρόνιας μίσθωσης, ως συνολικό μίσθωμα των ιδιοκτητών λαμβάνεται το άθροισμα του συμφωνηθέντος μισθώματος και του ποσού που προκύπτει από τη συμμετοχή εκάστου στο μίσθωμα της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Στο ποσό αυτό του συνολικού μισθώματος επιβάλλονται τέλη χαρτοσήμου σύμφωνα με την Ε.2016/2019».

Με άλλα λόγια το μίσθωμα που εισπράττει ο ιδιοκτήτης από τον μισθωτή του ακινήτου ο οποίος με την σειρά του το υπεκμισθώνει, δεν θεωρείται εισόδημα από βραχυχρόνια μίσθωση, αλλά εισόδημα από αρχική μίσθωση, η οποία και επιβαρύνεται με χαρτόσημο καθώς δίνει το δικαίωμα βραχυχρόνιας υπεκμίσθωσης. Είναι άλλωστε σαφές ότι το εισόδημα από βραχυχρόνια μίσθωση, δεν βαρύνεται με χαρτόσημο.

Απαιτείται λοιπόν μεγάλη προσοχή από τους φορολογούμενους, να μην πέσουν θύμα της διαδεδομένης αυτής πλάνης, που θέλει το εισόδημα της βραχυχρόνιας μίσθωσης να μοιράζεται μεταξύ υπεκμισθωτή και ιδιοκτήτη. Παραδείγματος χάριν, όταν ο ιδιοκτήτης μισθώνει το ακίνητό του σε μισθωτή, παραχωρώντας του το δικαίωμα να το υπεκμισθώνει βραχυχρόνια, με μίσθωμα που ορίζεται σε ποσοστό 75% επί των εσόδων της βραχυχρόνιας μίσθωσης, τότε ο μισθωτής ορίζεται διαχειριστής και αυτός και μόνο ορίζεται ως ο δικαιούχος εισοδήματος βραχυχρόνιας διαμονής. Το 75% του μισθώματος που δίνει στον ιδιοκτήτη, αποτελεί έξοδο του υπεκμισθωτή, το οποίο εκπίπτει από τα εισοδήματά του, βάσει το άρθρου 39 του Ν.4172/2013 και αποτελεί ταυτόχρονα έσοδο του ιδιοκτήτη από μίσθωση που δηλώθηκε μέσω Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας και επιβαρύνεται με χαρτόσημο, καθώς δεν είναι εισόδημα από βραχυχρόνια μίσθωση.

Ο Αγαμέμνονας Σταυρόπουλος, Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' τάξης είναι μέτοχος και υπεύθυνος λογιστής της εταιρείας New Accounts A.E."

Άλλα άρθρα του Αγαμέμνονα Σταυρόπουλου στο fpress.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ