Φορολογικές δηλώσεις 2021: ποιος κοροϊδεύει ποιόν

Φορολογικές δηλώσεις 2021: ποιος κοροϊδεύει ποιόν

Αν δεν το έχετε πάρει χαμπάρι υποβάλουμε φορολογικές δηλώσεις. Ναι όσο και να φαίνεται ως ανέκδοτο οι Έλληνες πολίτες καταθέτουν φορολογικές δηλώσεις. Λέμε τώρα ότι καταθέτουμε δηλώσεις, άσχετο αν οι δηλώσεις που έχουν κατατεθεί, μέχρι αυτή την στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές είναι ελάχιστες μόλις 1,3 εκατομμύρια μπροστά στα 6.500.000 δηλώσεις που πρέπει να κατατεθούν. Να σημειώσουμε ότι πέρυσι την ίδια εποχή είχαν κατατεθεί γύρω στα  δυόμιση εκατομμύρια δηλώσεις.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής

Σύμφωνα με την απόφαση για τον τύπο και περιεχόμενο του εντύπου Ε1,( Αριθμ. Α. 1118 (ΦΕΚ Β 2226/27.05.2021) η ημερομηνία υποβολής γίνεται εμπρόθεσμα της φορολογικής δήλωσης φυσικών νομικών και φυσικών προσώπων είναι η 27η Αυγούστου 2021.

  1. Παρατάθηκε ο χρόνος υποβολής των φορολογιών δηλώσεων και οι δόσεις αποπληρωμής του φόρου των Νομικών προσώπων (ΝΠ)

Ποιο συγκεκριμένα οι δηλώσεις του έτους 2021 υποβάλλονται εμπρόθεσμα, μέχρι τις 27.8.2021,

Η καταβολή του φόρου για τις δηλώσεις του προηγούμενου εδαφίου πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες οι δύο πρώτες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνάς Αυγούστου 2021 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των έξι (6) επόμενων μηνών.

Δηλαδή όσα ΝΠ καταθέσουν την δήλωση τους έως 30.7.2021, θα έχουν 8 δόσεις αποπληρωμής του φόρου με πρώτη καταβολή την Παρασκευή 30.7.2021 . Όσα καταθέσουν έως 27.8.2021 θα πρέπει να πληρώσουν μέχρι την Τρίτη 31.8.2021 δυο δόσεις μαζί.

  1. Παρατάθηκε ο χρόνος υποβολής των φορολογιών δηλώσεων και οι δόσεις αποπληρωμής του φόρου των Φυσικών Προσώπων (ΦΠ)

Το ίδιο και για τις δηλώσεις των φυσικών προσώπων , υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι την 27η Αυγούστου 2021. Η καταβολή του φόρου για τις δηλώσεις πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες οι δύο πρώτες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Αυγούστου 2021 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των έξι (6) επόμενων μηνών.

Προσοχή: Η καταβολή του φόρου που προσδιορίζεται από δηλώσεις φορολογούμενων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, που τηρούν απλογραφικά βιβλία, γίνεται σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου 2021 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε (5) επόμενων μηνών. Εφόσον η δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων υποβληθεί μέχρι την 28.7.2021 και ο προκύπτων οφειλόμενος φόρος καταβληθεί εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου 2021, παρέχεται στο συνολικό ποσό του φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών έκπτωση τρία τοις εκατό (3%).

Υποβολή δηλώσεων

  1. Οι ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020, των υπόχρεων της παραγράφου 1 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013, υποβάλλονται υποχρεωτικά, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, έως την ημερομηνία που ορίζουν οι οικείες διατάξεις [μέχρι 27-08-2021, εκτός αν δοθεί παράταση]. Οι ίδιες ημερομηνίες ισχύουν και για τις δηλώσεις που θα υποβληθούν σε εξαιρετικές περιπτώσεις σε χειρόγραφη μορφή στις Δ.Ο.Υ.
  2. Οι εκπρόθεσμες αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος από το φορολογικό έτος 2015 και έπειτα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι χειρόγραφες δηλώσεις υποβάλλονται είτε με ψηφιακή απεικόνιση (scan), μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή με φυσικό φάκελο, ταχυδρομικά ή με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς. Επίσης, είναι δυνατή η κατάθεσή τους στο γραφείο πρωτοκόλλου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Ως ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων θεωρείται η ημερομηνία αποστολής του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή η ημερομηνία που προκύπτει από τη σφραγίδα του Ταχυδρομείου ή της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς. Το αυτοματοποιημένο μήνυμα που αποστέλλεται ως απάντηση στο ηλεκτρονικό μήνυμα του φορολογούμενου ή το αποδεικτικό του ταχυδρομείου ή της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς, αποτελεί αποδεικτικό υποβολής των δηλώσεων και υπέχει θέση απόδειξης παραλαβής εκ μέρους του αποδέκτη.

Τα στοιχεία επικοινωνίας των Δ.Ο.Υ. είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. στο διαδίκτυο (aade. gr/menoy/epikoinonia> ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ > ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ).

  • Τα παραπάνω ισχύουν για δηλώσεις που υποβάλλονται είτε από τους ίδιους τους φορολογούμενους με τους δικούς τους κωδικούς πρόσβασης, είτε από εξουσιοδοτημένο φοροτεχνικό λογιστή λογιστικό γραφείο με τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης.

Κατάθεση δήλωσης σε περίπτωση ασθένειας Covid 19 του λογιστή

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 93 ν. 4764/2020, σε περίπτωση που λογιστής φοροτεχνικός βεβαιωμένα πάσχει από κορωνοϊό COVID-19 και εξαιτίας αυτού έχει νοσηλευτεί σε δημόσιο νοσοκομείο που παρέχει νοσηλεία για κορωνοϊό COVID-19, όπως αυτό αποδεικνύεται από τη σχετική βεβαίωση του εν λόγω νοσοκομείου, οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του ιδίου και των εντολέων πελατών του που λήγουν σε ημερομηνίες που συμπίπτουν με τη διάρκεια της νοσηλείας του, παρατείνονται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα που ακολουθεί τον μήνα του εξιτηρίου. Η εν λόγω ρύθμιση ισχύει για τους εντολείς πελάτες για τους οποίους ο λογιστής φοροτεχνικός αποδεδειγμένα έχει εξουσιοδοτηθεί στο σύστημα taxisnet κατά τον προηγούμενο μήνα της ημερομηνίας εισαγωγής του στο νοσοκομείο και παραμένει εξουσιοδοτημένος, σύμφωνα με τα στοιχεία της σχετικής εξουσιοδότησης. Σε περίπτωση θανάτου λογιστή φοροτεχνικού λόγω κορωνοϊού COVID-19, οι ως άνω προθεσμίες παρατείνονται μέχρι την εξουσιοδότηση του εντολέα πελάτη του σε άλλον λογιστή φοροτεχνικό και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των τριών μηνών από την ημερομηνία θανάτου.

Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβάλλεται εντός των νέων προθεσμιών χειρόγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με τους προβλεπόμενους τρόπους χωρίς την επιβολή προστίμου του άρθρου 54 και υπολογισμού του τόκου του άρθρου 53 του ν.4174/2013 (ΚΦΔ).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την εκπρόθεσμη υποβολή λόγω ασθένειας Covid 19 μπορεί να γίνει στην περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει δώσει σχετική εξουσιοδότηση στον συγκεκριμένο λογιστή. Η εξουσιοδότηση προς τον φοροτεχνικό, λογιστή, λογιστικό γραφείο αφορά στη διαχείριση των εντύπων Ε1, Ε2 και Ε3 και πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της διαχείρισης εξουσιοδοτήσεων των ηλεκτρονικών εφαρμογών taxisnet. Στην περίπτωση αυτή, βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής της εξουσιοδότησης του φορολογούμενου (και της συζύγου του/ΜΣΣ εάν υποβάλλεται κοινή δήλωση) προς τον λογιστή, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ (άρθ. 11, παρ. 1 του ν. 2690/1999).

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής λόγω αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ή εφόσον κρίνεται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν συντρέχει αντικειμενική και πραγματική αδυναμία υποβολής της δήλωσης με ηλεκτρονικό τρόπο, επιτρέπεται να υποβληθούν αυτές σε χειρόγραφη μορφή στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. Αυτό ισχύει και στις περιπτώσεις που η προθεσμία υποβολής της δήλωσης λήγει στο τέλος του έτους, εφόσον υπάρχει αδυναμία ηλεκτρονικής υποβολής.

Δήλωση; Ποια δήλωση;

Όπως επισημάναμε και στην αρχή, ουσιαστικά έχει περάσει ενάμισης μήνας και δεν έχουμε αρχίσει να στέλνουμε ακόμη δηλώσεις, με κύρια ευθύνη του δημοσίου που δεν έχει στείλει τις απαραίτητες βεβαιώσεις στο taxisnet.

Αποτέλεσμα να μην υπάρχουν τα στοιχεία στα έντυπα ή να ανεβαίνουν σταδιακά, και η ενημέρωση να γίνεται δηλαδή σταγόνα – σταγόνα,.

Τα προβλήματα που έχουν επισημανθεί είναι αρκετά.

Μη ενημέρωση για ποσά που έχουν δοθεί ως κρατική ενίσχυση, από το ίδιο το κράτος , π.χ. 600 του «σχοιλ ελικίκου» ή τα 534 τις ενίσχυσης των εργαζομένων που είναι σε αναστολή, αλλά και μια σειρά άλλα επιδόματα.

Για παράδειγμα μόλις στις 16 Ιουνίου, είκοσι μια ημέρες μετά το πανηγυρικό «άνοιγμα» του εντύπου Ε1, ο ΕΦΚΑ – ΟΑΕΔ, άρχισε να ανεβάζει τις βεβαιώσεις πληρωμών εισφορών των μη μισθωτών, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις δεν υπάρχει συμφωνία πληρωμών. Μπορεί βέβαια ο ΕΦΚΑ-ΟΑΕΕ να ανέβασαν βεβαιώσεις για τις εισφορές, δεν έκανε όμως το ίδιο και το επικουρικό ταμείο των επιστημόνων (ΕΤΕΑΕΠ) με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν συνολικά στοιχεία για τις ασφαλιστικές εισφορές των δικηγόρων μηχανικών και ιατρών.

Θα μου πείτε αφού τις πληρωμές πρέπει να τις περνάμε μηνιαία τι την θέλεις την βεβαίωση;

Μα για να κάνεις σύγκριση των μηνιαίων ενημερωτικών και το τι πληρώθηκε με το τι έχει καταγράψει ο ΟΑΕΕ γιατί όπως καταλαβαίνεται με τις εκκαθαρίσεις που είχαμε μέχρι και φέτος, κάθε χρόνο χανόταν η μπάλα.

Άλλα προβλήματα που υπάρχουν είναι το κλείδωμα ορισμένων ή οι αλλαγές που οδηγούν σε έλεγχο στην Δ.Ο.Υ., δημιουργώντας περισσότερα προβλήματα.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

  1. Στους κωδικούς 735 - 736 (περίπτωση αγοράς ή χρονομεριστικής ή χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων ή ανέγερσης οικοδομών), γίνεται αποδεκτό μόνον το ποσό της αξίας που υπόκειται σε Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτων (αντικειμενικής ή μεγαλύτερης πραγματικής) και όχι το πραγματικό της συναλλαγής (συμβολαίου) ενώ παράλληλα απορρίπτεται ως μη αποδεκτό και το πραγματικά καταβληθέν εντός του 2020, όπως από τον Νόμο ορίζεται (περίπτωση δόσεων). Σε σχετική απάντησή της η ΑΑΔΕ ως δαπάνη αγοράς λαμβάνεται το πραγματικό τίμημα, όπως έχει καταγραφεί στα ηλεκτρονικά βιβλία μεταγραφής Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων των ΔΟΥ και όχι η τυχόν μικρότερη αντικειμενική αξία. Οπότε στην περίπτωση αναγραφής στη δήλωση μικρότερου ποσού, η δήλωση οδηγείται για έλεγχο στη ΔΟΥ και ο φορολογούμενος χρειάζεται να αποστείλει ψηφιακά το αντίστοιχο συμβόλαιο αγοράς στη ΔΟΥ για την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης της δήλωσης.

Συνεπώς, όσα αναφέρονται στην επιστολή σας δεν είναι «σφάλμα», αλλά εφαρμογή των συστημικών ελέγχων για την ορθή δήλωση των δαπανών απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με τα συμβόλαια που οι φορολογούμενοι έχουν υπογράψει. Συμπερασματικά λοιπόν έχουμε ένα φορολογούμενο που αγόρασε ένα σπίτι αξίας 100.000 και θα το εξοφλήσω σε 5 χρόνια με την κατάθεση 20.000 σε δυο δόσεις, 10.000 τον Ιουνίου και 10.000 τον Δεκέμβριο . Το πραγματικό γεγονός είναι ότι έχω τεκμήριο 20.000 για 5 χρόνια . Κάθε χρόνο θα πρέπει να πηγαίνει το συμβόλαιο στην ΔΟΥ γιατί κάθε χρόνο θα βγαίνω σε έλεγχο. «Δουλειά δεν είχε ο διάολός δουλεία βγήκε να κάνει την Μάρω να τηλεφωνεί ο διάολός την βάνει» , που έλεγε και ο Λουκιανός Κηλαηδόνης στο γνωστό άσμα.

Δεν είναι μόνο αυτό. Με τις καθυστερήσεις που υπάρχουν στην υποβολή των δηλώσεων πολλές φορές φορολογούμενοι χάνουν επιδόματα ή παροχές. Π.χ. φέτος έχει δημιουργηθεί τεράστιο θέμα στις εγγραφές στους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Δεν υπάρχει συντονισμός μεταξύ των κρατικών και δημοτικών φορέων με αποτέλεσμα και δηλώσεις να μην έχουμε αλλά και οι καταληκτικές ημερομηνίες να τελειώνουν πριν την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, βασικού εγγράφου για μια θέση στους βρεφονηπιακούς σταθμούς.

  1. Στους τόκους καταθέσεων δεν επιτρέπει διαφορετική κατανομή των τόκων , με αποτέλεσμα φοιτητές που σπουδάζουν χωρίς να εργάζονται να παρουσιάζουν «πραγματικό» εισόδημα από τόκους γιατί εμφανίζονται στους λογαριασμούς καταθέσεων σαν πρώτο όνομα, ενώ τα χρήματα τα καταθέτουν οι γονείς τους. Όμως επειδή έχουν «πραγματικό» εισόδημα από τόκους 0,32 ευρώ βάσει νόμου είναι υποχρεωμένοι να κάνουν δήλωση, αφού ορίζεται σαφώς ότι ο φορολογούμενος άνω των 18 ετών έχει την υποχρέωση να υποβάλει δήλωση αν έχει πραγματικό εισόδημα , άσχετο αν είναι προστατευόμενο μέλος ή όχι.
  • Για πρώτη φορά στα δάνεια γίνεται κατανομή ανάλογα με το ποσοστό και δεν επιτρέπει να γραφτεί ολόκληρο το ποσό της δόσης που το πληρώνει ένας από τους δανειολήπτες. Δεν επιτρέπει δηλαδή να απεικονιστούν τα πραγματικά γεγονότα.
  1. Για πρώτη φορά εφέτος η σύνταξη που παίρνουν οι υπερήλικες, επειδή δίνεται από τον ΟΠΕΚΑ, δεν εμφανίζεται στον κωδικό 303 του εντύπου Ε1, δηλαδή στις συντάξεις, αλλά πρέπει να ζητηθεί βεβαίωση και να αναγραφεί στον πίνακα 6 Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία, ώστε να καλύπτει τεκμήρια. Το πρόβλημα που δημιουργείται είναι ότι μη υπάρχοντος εισοδήματος στον κωδικό των συντάξεων , το σύστημα δεν σου επιτρέπει να κλικάρεις τον κωδικό 013 – 014 «Επιλέξτε "X" πάνω στη λέξη "ΝΑΙ", εάν εσείς ή και η σύζυγός σας είστε συνταξιούχοι και έχετε γεννηθεί μέχρι 31-12-1955». Οι φορολογούμενοι αυτοί δεν θα έχουν την μείωση του 30% στα τεκμήρια, ενώ στην ουσία είναι συνταξιούχοι με ειδική σύνταξη από το κράτος. Να σημειωθεί ότι μέχρι και πέρυσι το σχετικό ποσό «ανέβαινε» στον κωδικό 303 των συντάξεων. Βέβαια σύμφωνα με την νέα νομοθεσία το ποσό αυτό δεν αποτελεί εισόδημα , αλλά επίδομα και δεν μπορεί να έχει την μείωση του 30%. Όμως το πρόβλημα με αυτούς τους υπερήλικες παραμένει και ιδίως σε αγροτικές περιοχές.

Το κακό είναι ότι όσο προχωρούν οι λογιστές – φοροτεχνικοί στην επεξεργασία των δηλώσεων , όλο και κάποια νέα προβλήματα βγαίνουν στην επιφάνεια.

Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Υπάρχει και υπερβάλλον ζήλος από τις Δ.Ο.Υ.. για παράδειγμα σε υπερήλικα που η δήλωση τους βγήκε σε έλεγχο, ζητήθηκαν και οι χάρτινες αποδείξεις, για να πεταχτούν στο καλάθι των σκουπιδιών , αμέσως μετά την καταμέτρηση που έγινε χωρίς να αναφέρεται στον νόμο ότι υπάρχει αυτή η υποχρέωση προσκόμισης των αποδείξεων. Βέβαια κάποιος πρέπει να τους πει εκεί την Δ.Ο.Υ. ότι από 1.1.2020 όσοι απαλλάσσονται από την ηλεκτρονική εξόφληση των αποδείξεων , δεν έχουν πλέον την υποχρέωση για συγκέντρωση χάρτινών αποδείξεων.

Τα σχόλια δικά σας.

Παράταση Δηλώσεων έως τον Σεπτέμβριο;

Ας το γράψουμε για μια ακόμη φορά. Δεν φτάνει ο χρόνος για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, μην μας παιδεύεται άδικα , καταντά κοροϊδία.

Η κυβέρνηση πρέπει από τώρα να προχωρήσει στην νομοθετική ρύθμιση για την παράταση τις εμπρόθεσμης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων μέχρι την Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021.

Για την υποβολή των δηλώσεων τον Σεπτέμβριο και την αποπληρωμή των δόσεων υπάρχει έτοιμη λύση.

Ως γνωστόν οι εταίροι προσωπικών εταιρειών μπορούν να υποβάλουν δήλωση μέχρι την 15 Σεπτεμβρίου και να εξοφλήσουν το φόρο σε 6 δόσεις .

Το ίδιο μπορεί να ισχύσει για όλα τα φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων και των φυσικών προσώπων που είναι εταίροι προσωπικών εταιριών .

«Ειδικά η καταβολή του φόρου που προσδιορίζεται από δηλώσεις φορολογούμενων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, πραγματοποιείται σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου 2021 και η και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε (5) επόμενων μηνών. (Αριθμ. Α. 1118 ΦΕΚ Β 2226/27.05.2021)»

Πρέπει να γίνει κατανοητό επιτέλους από το οικονομικό επιτελείο αλλά και από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων , ότι το γαϊδούρι όσο το φορτώνεις τόσο είναι πιο εύκολο και να πέσει αλλά και τσινήσει, ρίχνοντας όλα όσα κουβαλάει.

Δεν είναι μόνο οι λογιστές φοροτεχνικοί στα κάγκελα, αλλά και οι φορολογούμενοι που πλέον και αυτοί έχουν αρχίσει να αγανακτούν. Κάτι οι δηλώσεις για τον παιδικό σταθμό κάτι οι δηλώσεις για τις πάγιες δαπάνες, κάτι οι υποβολή των δικαιολογητικών για τις επιστρεπτέες, όλα μαζί.

Οι συνεχείς υποχρεώσεις οι συνέχεις αλλαγές, έχουμε πήξει στις τροποποιήσεις των αποφάσεων και των νόμων, δεν μπορούν να οδηγήσουν σε καμία ομαλοποίηση της οικονομίας ή της αγοράς.

Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και τα λογιστικά γραφεία πλέον έχουν σταματήσει να ασχολούνται με την λογιστική και την φορολογία και ασχολούνται, ως καλοί άμισθοι υπάλληλοι του κράτους, με όλα τα άλλα θέματα εκτός από την δουλειά τους.

Όχι μόνο αυτό αλλά καλούνται να πληρώσουν από μια πλευρά τα πρόστιμα, από ξεχασμένες υποχρεώσεις μέσα σε αυτόν τον κυκεώνα και από την άλλη να ακούν την γκρίνια των πελατών τους.

Πελατών που θέλουν να τους κάνουν οι λογιστές όλες τις δηλώσεις για ενισχύσεις , άσχετα αν τις δικαιούνται ή όχι.

Βέβαια χωρίς να πληρώσουν μια γι’ αυτή την έξτρα δουλειά

Ας σταματήσουμε εδώ όμως την γκρίνια , που δεν είναι μόνο δική μας, μιας και προσπαθούμε να μεταφέρουμε στο «χαρτί», τις αγωνίες των συναδέλφων λογιστών – φοροτεχνικών.

Θα θέλαμε να κλείσουμε αυτό το σημείωμα με την ευχή να εισακουστούν τα προβλήματα των φορολογουμένων και των λογιστών – φοροτεχνικών και με ένα ανέκδοτο

MYDATA από 1 Ιουλίου 2021.

Ο Αποστόλης Αλωνιάτης είναι οικονομολόγος - φοροτεχνικός, Α' Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Σύμβουλος Διοίκησης της PROSVASIS AEBE και συγγραφέας.

Για να δείτε όλα τα άρθρα του Απόστολου Αλωνιάτη στο fpress.gr κάντε κλικ εδώ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ