Τα "ψιλά γράμματα" στις άδειες μητρότητας

Τα "ψιλά γράμματα" στις άδειες μητρότητας

Σύμφωνα με την πάγια θέση της θεωρίας, η θετή μητέρα δεν έχει δικαίωμα λήψης της άδειας μητρότητας (συνολικής διάρκειας 17 εβδομάδων), ήτοι της άδειας κύησης, τοκετού και λοχείας. Τούτου διότι, από τον ίδιο τον χαρακτηρισμό της άδειας προκύπτει ότι, δικαιούχος της άδειας μητρότητας είναι μόνο η γυναίκα που τίκτει (γεννάει) τέκνο και όχι η γυναίκα που υιοθετεί τέκνο. Επιπλέον, την ειδική παροχή της άδειας μητρότητας διάρκειας 6 μηνών, δικαιούνται μόνο οι εργαζόμενες μητέρες που τίκτουν τέκνο και όχι αυτές που το υιοθετούν. Οι παροχές της μητρότητας, αποβλέπουν πρωτίστως στην προστασία της μητέρας, και όχι του τέκνου. Άλλωστε, όπως η νομολογία πλέον υποστηρίζει, ο νόμος εστιάζει στην προστασία της γυναίκας, η οποία εισήλθε στη διαδικασία της εγκυμοσύνης, με αποτέλεσμα τον τοκετό.

Ωστόσο, το άρθρο 38 του Ν. 4342/2015 ορίζει ότι: «Δικαιούχοι της άδειας φροντίδας παιδιού του άρθρου 9 της ΕΓΣΣΕ 1993, του άρθρου 6 της ΕΓΣΣΕ 20022003 το οποίο κυρώθηκε με την περίπτωση Β` του άρθρου 7 του ν. 3144/2003 (Α` 111), του άρθρου 9 της ΕΓΣΣΕ 2004-2005, της περίπτωσης γ` του άρθρου 7 της ΕΓΣΣΕ 2006- 2007, του άρθρου 6 της ΕΓΣΣΕ 2008-2009 και του άρθρου 2 της ΕΓΣΣΕ 2014, όπως ισχύουν κάθε φορά, ή, σύμφωνα με τυχόν ευνοϊκότερες ειδικές ρυθμίσεις, είναι εναλλακτικά οι εργαζόμενοι φυσικοί, θετοί ή ανάδοχοι γονείς και των δύο φύλων, ανεξάρτητα από το είδος της δραστηριότητας που ασκεί ο άλλος γονέας ακόμη και αν ο άλλος γονέας δεν εργάζεται.»

Επομένως, το δικαίωµα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού, έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας ως έξι (6) ετών, υπό τους ίδιους όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία. Το ανωτέρω µειωµένο ωράριο δικαιούται ο/η εργαζόμενος/-η µε αίτησή του/της, να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόµενη ισόχρονη άδεια µε αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται µειωµένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού. Η εναλλακτική χορήγηση της άδειας προϋποθέτει συμφωνία του εργοδότη και χορηγείται εφάπαξ ή τµηµατικά.

Προσέτι, τη γονική άδεια ανατροφής του άρθρου 50 του Νόμου 4075/2012, δικαιούται και ο εργαζόμενος ο οποίος υιοθετεί ή αναδέχεται τέκνο ηλικίας έως έξι (6) ετών. Η γονική άδεια ανατροφής είναι άνευ αποδοχών, χορηγείται εγγράφως για περίοδο τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών και αποτελεί ατομικό δικαίωμα κάθε γονέα, χωρίς δυνατότητα μεταβίβασης. Η άδεια χορηγείται μετά την περαίωση της διαδικασίας υιοθεσίας ή αναδοχής, ενώ τμήμα αυτής μπορεί να χορηγείται, με αίτηση του εργαζόμενου και στο προ της ολοκλήρωσης των ως άνω διαδικασιών διάστημα. Το ανωτέρω δικαίωμα ισχύει μέχρι τα οκτώ (8) έτη του παιδιού, σε περίπτωση που η διαδικασία υιοθεσίας ή αναδοχής δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι την ηλικία των έξι (6) ετών αυτού.

Τέλος, αναφορικά με τα δικαιώματα θετών γονέων, αξίζει να σημειωθεί ότι με πρόσφατο νόμο, η θετή μητέρα προστατεύεται έναντι της απόλυσης. Στο άρθρο 46 του Νόμου 4488/2017 ορίζεται ότι η προστασία έναντι της καταγγελίας της σχέσης εργασίας, ισχύει και για τις εργαζόμενες που υιοθετούν τέκνο ηλικίας έως έξι (6) ετών, με χρονική αφετηρία την τοποθέτηση του τέκνου στην οικογένεια.

*Ο Γιάννης Καρούζος είναι δικηγόρος-εργατολόγος. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών και Μεταπτυχιακός Διπλωματούχος της Σχολής Εργατικού και Συνδικαλιστικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Τεργέστης στην Ιταλία, με ειδίκευση στο Εργατικό Δίκαιο, Εργασιακές Σχέσεις, Ευρωπαϊκό Εργατικό Δίκαιο, Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης. Έχει πολύχρονη εμπειρία και πείρα συμβουλεύοντας δεκάδες Σωματεία Εργαζομένων και Επιχειρήσεις σε εργασιακά θέματα. Διατέλεσε Σύμβουλος σε τρία Υπουργεία της Ελληνικής Δημοκρατίας και υπήρξε επί έτη ενεργό μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας. Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Εργατικού Δικαίου και Κοινωνικής Ασφάλισης. Είναι Μεσολαβήτης, Μέλος του Σώματος Μεσολαβητών του Οργανισμού Μεσολάβησης Διαιτησίας (ΟΜΕΔ). Υπήρξε επίσης σύμβουλος στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε). Δημοσιεύει άρθρα και μελέτες σε νομικά περιοδικά εργατικού δικαίου και εργασιακών σχέσεων και σε εφημερίδες.

Περισσότερα στην ιστοσελίδα https://dikigorosergatologos.gr

Δείτε όλα τα άρθρα του Γιάννη Καρούζου στο fpress.gr ΕΔΩ