Η «πρεμιέρα» του Μαρτίου για τις φορολογικές δηλώσεις και οι απαραίτητες προετοιμασίες

του Ηλία Χατζηγεωργίου*

Η «πρεμιέρα» του Μαρτίου για τις φορολογικές δηλώσεις και οι απαραίτητες προετοιμασίες

Το ετήσιο ραντεβού των φορολογουμένων με την εφορία φαίνεται να πλησιάζει για άλλη μία χρονιά. Αλώστε φέτος στόχος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων είναι το σύστημα να ανοίξει νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά σε σχέση με τα προηγούμενα, με οριοθέτηση αυτού να είναι τα μέσα Μαρτίου.

Αν θα επιτευχθεί ο στόχος ή όχι θα φανεί στην πορεία , αλλά σε κάθε περίπτωση ήδη έχουν αρχίσει και εκδίδονται οι πρώτες σχετικές οδηγίες για τα έντυπα των φορολογικών δηλώσεων. Πρεμιέρα στις οδηγίες έκαναν οι εγκύκλιοι Α1034/2019 με τις οδηγίες για το έντυπο Ε3, Α1037/2019 με τις οδηγίες για το έντυπο Ν και η Ε2023/2019 με οδηγίες για την συμπλήρωση και την εκκαθάριση του εντύπου Ν.

Βέβαια μέχρι την έναρξη της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων πρέπει να γίνουν μία σειρά ενεργειών από τους φορολογούμενους , αλλά και από τις επιχειρήσεις με τα λογιστήρια τους , ώστε να μπορέσουμε να έχουμε την έναρξη της διαδικασίας.

Στο άρθρο αυτό θα προσπαθήσουμε να συνοψίσουμε μερικές από τις βασικές ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν και μέχρι ποια ημερομηνία ώστε να είναι όλα έτοιμα.

  1. Βεβαιώσεις αποδοχών.

Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου θα πρέπει να έχουν σταλθεί οι βεβαιώσεις αποδοχών στο σύστημα του taxis των φυσικών προσώπων αλλά και οι βεβαιώσεις παρακρατήσεων φόρων , σύμφωνα με όσα ορίζονται στην εγκύκλιο Α 1009/2019 προκειμένου να είναι έτοιμοι οι προ συμπληρωμένοι κωδικοί των φορολογουμένων που θα υποβάλουν δηλώσεις.

Θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή όταν υπάρχουν αναδρομικές πληρωμές που αφορούν περασμένα έτη, επίσης όταν υπάρχουν μισθοί που δεν έχουν πληρωθεί στους μισθωτούς και θα πρέπει να δηλωθεί ότι θα φορολογηθούν το έτος που θα εισπραχθούν.

Αντίστοιχες βεβαιώσεις θα πρέπει να σταλούν από τα ασφαλιστικά ταμεία και από το δημόσιο μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου και αυτές. Αντίστοιχα και σε αυτή την περίπτωση απαιτείτε προσοχή στον έλεγχο των βεβαιώσεων από τους φορολογούμενους, ειδικά όταν λαμβάνονται αναδρομικά ή όταν λαμβάνονται ειδικά επιδόματα που φορολογούνται αυτοτελώς.

  1. Παροχές σε είδος

Στις καταστάσεις που προαναφέραμε θα πρέπει επιπρόσθετα να περιληφθούν από τα τμήματα μισθοδοσίας των επιχειρήσεων τα ποσά που προκύπτουν ως αμοιβή από παροχές σε είδος που δίνονται στους μισθωτούς της επιχείρησης αλλά και στα μέλη της διοίκησης.

Από 1/1/2014 σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 13 του Ν. 4172 οποιεσδήποτε παροχές σε είδος που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή συγγενικό πρόσωπο αυτού συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημά του στην αγοραία αξία τους, εφόσον η συνολική αξία των παροχών σε είδος υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων ευρώ ανά φορολογικό έτος.

Χαρακτηριστικά η παροχή Ι.Χ αυτοκινήτου, οικίας, αλλά και η πληρωμή οποιουδήποτε προσωπικού εξόδου του μισθωτού , αποτελεί εισόδημα του μισθωτού , το οποίο θα πρέπει να προστίθεται στα υπόλοιπα εισοδήματα του μισθωτού και φορολογείτε με την κλίμακα των μισθωτών και αυτό.

  1. Οριστικοποίηση εσόδων από βραχυχρόνιες μισθώσεις στα πλαίσια της οικονομίας διαμοιρασμού.

Οι διαχειριστές των ακινήτων που εκμισθώνονται μέσω των διαδικτυακών πλατφόρμων θα πρέπει έως τις 28 Φεβρουαρίου να κάνουν την οριστικοποίηση του μητρώου, μαζί με τους δικαιούχους του εισοδήματος. Στην περίπτωση μη οριστικοποίησης το αργότερο μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου τα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο θεωρούνται οριστικά και ο Διαχειριστής έχει την ευθύνη των δεδομένων που έχουν καταχωρηθεί. Ειδικότερα, αν ο Διαχειριστής Ακινήτου δεν προσδιορίσει το ποσοστό διανομής του εισοδήματος στο 100%, το ποσοστό που υπολείπεται θα φορολογηθεί στο όνομά του.

  1. Αποσβέσεις παγίων επιχειρήσεων.

Στα θέματα των επιχειρήσεων θα πρέπει να υπολογιστούν οι ετήσιες αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων που έχει η επιχείρηση στην κατοχή της σύμφωνα με τον πίνακα του άρθρου 24 του Ν. 4172.

Όταν η αξία ενός παγίου δεν ξεπερνά τα 1.500 ευρώ δίνεται η δυνατότητα να γίνει ολική απόσβεση του ποσού στην χρήση. Εκτός αυτού δίνεται η δυνατότητα στις νέες επιχειρήσεις να αναβάλουν την διενέργεια αποσβέσεων τα τρία πρώτα έτη λειτουργίας τους.

  1. Απογραφή εμπορευμάτων και περιουσιακών στοιχείων και απογραφή αγαθών για τις επιχειρήσεις που έχουν απλογραφικά βιβλία .

Μία άλλη πολύ σημαντική υποχρέωση των επιχειρήσεων είναι ότι θα πρέπει μέχρι την ημερομηνία υποβολής της φορολογικής δήλωσης να έχουν ολοκληρώσει την ετήσια απογραφή εμπορευμάτων και εμπορεύσιμων στοιχείων. Επίσης θα πρέπει να έχει υπολογιστεί η αξία τους την 31/12/2018 σύμφωνα με αυτά που ορίζει ο Ν 4308/2014 στο άρθρο 4.

Απογραφή πρέπει να διενεργήσουν όλες οι επιχειρήσεις εκτός από αυτές που τηρούν απλογραφικά βιβλία και τα ακαθάριστα έσοδα από εμπορία δεν ξεπερνούν τα 150.000 ευρώ την χρήση 2018. Επίσης ανεξαρτήτως ύψους εσόδων οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία και αναφέρονται στην ΠΟΛ 1019/2015 έχουν την δυνατότητα να μην κάνουν απογραφή.

  1. Υπολογισμός αναμορφώσεων.

Όλοι γνωρίζουμε ότι τα τελευταία χρόνια μέσα σε όλες τις υποχρεώσεις προστέθηκε και αυτή της συμπλήρωσης του πίνακα αναμορφώσεων των φορολογικών αποτελεσμάτων. Ο πίνακας υποβάλετε μαζί με την φορολογική δήλωση και συγκεκριμένα μαζί με το έντυπο Ε3.

Οι αναμορφώσεις θα πρέπει να γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν.4172/2013 όπου σε αυτό αναγράφονται η μη εκπιπτόμενες δαπάνες.

Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις δαπάνες άνω των 500 ευρώ και τον τρόπο εξόφλησης τους αφού δεν δύναται να εξοφλούνται με μετρητά. Επίσης για την μισθοδοσία του Δεκεμβρίου αλλά και όποια μισθοδοσία πληρώνεται μετά την 22η Δεκεμβρ ίου 2016 προβλέπεται υποχρέωση τραπεζικής πληρωμής ανεξαρτήτως ύψους. Εάν πληρώνεται με μετρητά θα πρέπει να αναμορφώνεται.

Στην συγκεκριμένη κατηγορία το μεγάλο πρόβλημα δημιουργείτε από τις γνωστές προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες αλλά και τις δαπάνες ψυχαγωγίας αφού για να υπολογιστούν θα πρέπει να υπάρξει προσωπική ερμηνεία. Είναι πολύ σχετικό ποια δαπάνη είναι προσωπική καταναλωτική και δεν γίνεται στα πλαίσια της επιχειρηματικότητας κάτι που δυστυχώς δεν ερμηνεύεται με σαφήνεια από τον νόμο, με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται.

Σε όλα τα προαναφερόμενα θα πρέπει να προσθέσουμε και την υποχρέωση που έχουν οι τραπεζικοί οργανισμοί να στείλουν στο σύστημα τις βεβαιώσεις τόκων καταθέσεων, αποπληρωμών δανείων, αποδείξεων δαπανών για το χτίσιμο του αφορολογήτου των μισθωτών.

Φυσικά όλα τα προαναφερόμενα είναι μόνο η αρχή για να φτάσουμε στην ομαλή έναρξη του ετήσιου μαραθώνιου των φορολογικών δηλώσεων. Η συμπλήρωση των εντύπων και το τι θα πρέπει να προσεχθεί θα αποτελέσει θεματολογία μελλοντικών άρθρων.

*Ο Ηλίας Χατζηγεωργίου είναι Λογιστής - Φοροτεχνικός με άδεια Α’ Τάξεως από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Είναι διαχειριστής της φοροτεχνικής εταιρείας Pantelis & Partners Tax and Accounting Specialists και αντιπρόεδρος της επιτροπής φοροτεχνικών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Ειδικεύεται σε θέματα φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, θέματα κατοίκων εξωτερικού και φορολογίας παγκόσμιου εισοδήματος, φορολογικών ελέγχων επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων.

Άλλα άρθρα του Ηλία Χατζηγεωργίου στο fpress.gr:

Η αγάπη θέλει δύο. Η φορολογική δήλωση; Τι να προσέξουν οι παντρεμένοι πριν χωρίσουν φορολογικά

Πώς θα αποφύγετε τη φορολόγηση ανείσπρακτων ενοικίων

Οι αλλαγές του 2019: Ο ΕΝΦΙΑ, οι εισφορές, οι δηλώσεις των παντρεμένων και οι σακούλες

Ποιες δαπάνες ξεφουσκώνουν τα φορολογητέα κέρδη

Οι φορολογικές υποχρεώσεις όσων μετέφεραν τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό

Βραχυχρόνιες μισθώσεις, τι μας ξημερώνει από 1/12/2018

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ