Ποιες δαπάνες «ξεφουσκώνουν» τα φορολογητέα κέρδη

Του Ηλία Χατζηγεωργίου*

Ποιες δαπάνες «ξεφουσκώνουν» τα φορολογητέα κέρδη

Το τέλος του 2018 πλησιάζει και μαζί με αυτό τελειώνει άλλη μία φορολογική χρονιά. Οι επιχειρήσεις βάσει των λογιστικών αποτελεσμάτων της χρήσης του 2018 θα κληθούν να πληρώσουν  τον φόρο που θα προκύψει από τις δηλώσεις που θα υποβληθούν τα μέσα του 2019.

Φορολογητέο αποτέλεσμα ή αλλιώς κέρδος θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηματικές συναλλαγές μετά την αφαίρεση των επιχειρηματικών δαπανών, των αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις.

Φορολογητέα αποτελέσματα = Έσοδα μείον επιχειρηματικές δαπάνες μείον κόστος πωληθέντων μείον αποσβέσεις παγίων.

Ο φόρος βάσει των φορολογικών αποτελεσμάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Ατομικές επιχειρήσεις

Η κλίμακα φορολογίας που εφαρμόζεται στις ατομικές επιχειρήσεις είναι η εξής :

Εισόδημα επιχείρησης (κέρδη)

Φορ. Συντελεστής

0 - 20.000

22%

20.001 - 30.000

29%

30.001 - 40.000

37%

40.001 –

45%

Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης της ατομικής επιχείρησης έχει εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες η κλίμακα που εφαρμόζεται είναι ενιαία και αθροιστική. Για το κομμάτι των μισθωτών υπηρεσιών εφαρμόζεται η έκπτωση φόρου 1.900 – 2.100 ευρώ με την προϋπόθεση ότι έχουν συλλεχθεί οι αποδείξεις που ορίζει ο νόμος 4172/2013.

Ο φόρος που προκύπτει από το εισόδημα της επαγγελματικής δραστηριότητας προσαυξάνεται με προκαταβολή φόρου για το επόμενο έτος η οποία είναι το 100% του φόρου. Η προκαταβολή αυτή θα αφαιρεθεί από την επόμενη εκκαθάριση αφού όμως έχει προστεθεί η νέα.

Εκτός της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος υπάρχει και η κλίμακα εισφοράς αλληλεγγύης που εφαρμόζεται στα συνολικά εισοδήματα των φορολογουμένων από κάθε πηγή , άρα και στα κέρδη των επιχειρήσεων προσθετικά .

Η κλίμακα αυτή είναι:

Εισόδημα από κάθε πηγή

Εισφ. Αλληλεγγύης

0 – 12.000

0%

12.001 - 20.000

2,20%

20.001 - 30.000

5,00%

30.001 - 40.000

6,50%

40.001 - 65.000

7,50%

65.001 - 220.000

9,00%

>220.000

10,00%

Τέλος επιτηδεύματος : 650 ευρώ για το κεντρικό και 600 ευρώ για το κάθε υποκατάστημα. Οι ατομικές επιχειρήσεις απαλλάσσονται του τέλους επιτηδεύματος τα πέντε πρώτα χρόνια λειτουργίας τους.

Τέλος από τα ετήσια αποτελέσματα της ατομικής επιχείρησης εξαρτάται το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών που θα καταβάλει ο επαγγελματίας στον ΕΦΚΑ την επόμενη χρονιά.

Νομικά πρόσωπα

Οι κυριότερες εταιρικές μορφές που υπάρχουν στην χώρα μας είναι οι εξής :

 • Ανώνυμη εταιρεία ( Α.Ε )
 • Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία ( Ι.Κ.Ε ) και μονοπρόσωπη ΙΚΕ.
 • Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης ( Ε.Π.Ε ) και μονοπρόσωπη ΕΠΕ.
 • Ομόρρυθμη Εταιρεία ( Ο.Ε )
 • Ετερόρρυθμη Εταιρεία ( Ε.Ε)
 • Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία
 • Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ( ΚοινΣεπ)

Η κλίμακα φορολογίας που θα εφαρμόζεται στα νομικά πρόσωπα για τα επόμενα έτη είναι η εξής:

 • Χρήση 2018 : 29%
 • Χρήση 2019 : 28% και αφορά τις δηλώσεις που θα γίνουν το 2020.
 • Χρήση 2020 : 27% και αφορά τις δηλώσεις που θα γίνουν το 2021.
 • Χρήση 2021 : 26% και αφορά τις δηλώσεις που θα γίνουν το 2022.
 • Χρήση 2022 : 25% και αφορά τις δηλώσεις που θα γίνουν το 2023.

Και στον φόρο νομικών προσώπων επιβάλλεται προκαταβολή φόρου 100% βάσει του φόρου που προκύπτει. Στα νομικά πρόσωπα για τα πρώτα τρία χρόνια λειτουργίας τους η προκαταβολή φόρου που επιβάλλεται μειώνεται στο 50%.

Τέλος επιτηδεύματος : 1.000 ευρώ για το κεντρικό και 600 ευρώ για το κάθε υποκατάστημα.

Φόρος μερισμάτων : Για τις κεφαλαιουχικές εταιρείες (Α.Ε, Ι.Κ.Ε και Ε.Π.Ε ) προβλέπεται φόρος διανομής μερίσματος ύψους 15% , στην περίπτωση που το συμβούλιο των μετόχων της εταιρείας αποφασίσει να διανείμει μέρισμα στους εταίρους της , με την σύμφωνη γνώμη της γενικής συνέλευσης φυσικά.

Δαπάνες επιχειρήσεων

Συνυπολογίζοντας όλα τα παραπάνω καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να απεικονιστούν σωστά στα βιβλία της επιχείρησης όλες οι δαπάνες που την αφορούν

Οι δαπάνες είναι πλέον ο μοναδικός τρόπος που έχουν στα χέρια τους οι επαγγελματίες προκειμένου να μειωθούν τα κέρδη νόμιμα, αφού όπως είδαμε υπολογίζονται στην συνάρτηση των φορολογικών αποτελεσμάτων. Μέσω αυτών έμμεσα αναμορφώνονται οι φορολογικές αλλά και οι ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις. Το δεδομένο είναι ότι οποιαδήποτε άλλη φοροαπαλλαγή έχει καταργηθεί εδώ και πολλά χρόνια.

Βασική αρχή για την αναγνώριση της δαπάνης είναι:

 • Να υπάρχει το ανάλογο παραστατικό (τιμολόγιο, απόδειξη , λογαριασμός κλπ)
 • Το παραστατικό να καταχωρείται στα βιβλία της επιχείρησης.
 • Να αντιστοιχεί σε πραγματική συναλλαγή της επιχείρησης.
 • Να είναι παραγωγική για την επιχείρηση. Να αφορά δηλαδή δαπάνη που πραγματοποιείτε για την επίτευξη κέρδους αλλά και για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης.

Παρακάτω παραθέτουμε ενδεικτικά ποιες δαπάνες εκπίπτουν:

 1. Ασφαλιστικές εισφορές ΕΦΚΑ ατομικής επιχείρησης και μελών Ο.Ε και Ε.Ε.Οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί μέσα στο διαχειριστικό έτος θα καταχωρούνται κανονικά στα βιβλία της επιχείρησης και θα εκπίπτουν από τα έξοδα της. Τέλος όταν έχουν γίνει πληρωμές μέσω ρυθμίσεων αναγνωρίζονται οι πληρωμές που αφορούν κύριες ασφαλιστικές εισφορές και όχι προσαυξήσεις, πρόστιμα κλπ.
 2. Μισθοδοσία . Η καταβολή της μισθοδοσίας βάσει της Κ.Υ.Α. 22528/430 για να εκπίπτει από τα έσοδα της επιχείρησης θα πρέπει να εκτελείται υποχρεωτικά στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου μισθωτού με οποιοδήποτε τραπεζικό μέσο συναλλαγής .
 3. Τα ενοίκια του καταστήματος ή του γραφείου.
 4. Οι δαπάνες ΔΕΗ,ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.λπ. στο σύνολο τους. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι αν ο επαγγελματίας έχει έδρα το σπίτι του τότε θα μπορεί να εκπίπτει τα έξοδα αυτής της κατηγορίας, κατ’ αναλογία που ορίζεται από το μισθωτήριο ή το συμφωνητικό δωρεάν παραχώρησης.
 5. Κινητή τηλεφωνία: Εκπίπτει από τα έσοδα της επιχείρησης το σύνολο των λογαριασμών των κινητών τηλεφώνων που χρησιμοποιούνται για την λειτουργία της επιχείρησης. Τα έξοδα όμως που κάνει η επιχείρηση στην συγκεκριμένη κατηγορία μπορεί να θεωρηθούν παροχές σε είδος προς τους εργαζόμενους τους και να συνυπολογιστούν στις ετήσιες αμοιβές του προσωπικού.
 6. Δαπάνες αυτοκινήτων: όταν η επιχείρηση έχει στην κατοχή της Ι.Χ αυτοκίνητο μπορεί να εκπίπτει κατά περίπτωση δαπάνες για αυτό όπως βενζίνες, διόδια , service κ.λ.π. Όλα αυτά ισχύουν ακόμη και αν το αυτοκίνητο είναι νοικιασμένο ή το έχουμε στην κατοχή μας μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing). Βέβαια ισχύει και εδώ ο κανόνας περί παροχής σε είδος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 4172/2013.
 7. Δαπάνες για δίκυκλα:εκπίπτουν στο σύνολό τους με την προϋπόθεση φυσικά ότι ο επαγγελματίας ή η επιχείρηση έχουν κάποιο δίκυκλο στην κατοχή τους.
 8. Τέλη κυκλοφορίας : τα τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων και των δίκυκλων που έχει η επιχείρηση στην κατοχή της εκπίπτουν στο έτος που αφορούν παρ’ όλο που η πληρωμή τους προκαταβάλλεται .
 9. Δαπάνες ταξιδιού: εάν η επιχείρηση έχει κάποιο πελάτη ή προμηθευτή στο εξωτερικό ή σε άλλη πόλη της Ελλάδος θα μπορεί να καταχωρεί τα έξοδα του ταξιδιού. Οι δαπάνες αυτές επίσης μπορούν να αναγνωριστούν εάν γίνουν για κάποιο σκοπό της επιχείρησης προκειμένου να επιτευχθεί κέρδος ( π.χ. συμμετοχή σε συνέδριο, έκθεση, ανεύρεση πελατών κ.λπ.)
 • Αγορές πάγιων: η δαπάνη για αγορές πάγιου περιουσιακού στοιχείου (Η/Υ , laptop, αυτοκίνητο, μηχανάκι, φωτοτυπικό μηχάνημα κ.λπ.) της επιχείρησης εκπίπτει από τα έξοδα της . Στην περίπτωση αυτή ισχύει η διαδικασία των αποσβέσεων, η οποία ποικίλει ανάλογα με το είδος του πάγιου. Σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 24 του Ν. 4172/2013 ο νόμος δίνει το δικαίωμα στην επιχείρηση εάν το πάγιο είναι αξίας έως 1500 € να γίνεται ολική απόσβεση μέσα στην χρήση, διαφορετικά εφαρμόζεται ο πίνακας του άρθρου.

Άλλες βασικές δαπάνες που εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα είναι:

 • Γραφική ύλη.
 • Χαρτικά.
 • Έξοδα αποστολής εγγράφων.
 • Έξοδα μετακίνησης.
 • Αναλώσιμα.
 • Έξοδα εργοδοτικών εισφορών
 • ΕΝΦΙΑ
 • Γενικά οποιαδήποτε έξοδα μπορούν να χαρακτηριστούν ως βασικά έξοδα της επιχείρησης που είναι προς το συμφέρον αυτής και λειτουργούν για την επίτευξη του σκοπού της , όπως προαναφέραμε.

Περιπτώσεις δαπανών που δεν εκπίπτουν:

 • Όταν η δαπάνη ξεπερνάει τα 500,00€ ευρώ καθαρή αξία και πληρώθηκε χωρίς την χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής βάσει και των ΠΟΛ. 1216/2014 , ΠΟΛ. 1079/2015 .
 • Οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές .
 • Τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις.
 • Οι φόροι – τέλη (πιο συγκεκριμένα ο φόρος εισοδήματος και το τέλος επιτηδεύματος ) .
 • Το τεκμαρτό μίσθωμα που υπερβαίνει το 3% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου το οποίο χρησιμοποιείται ως έδρα της επιχείρησης .
 • Οι προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες και οι δαπάνες ψυχαγωγίας.
 • Οι δαπάνες για την οργάνωση και διεξαγωγή ενημερωτικών ημερίδων και συναντήσεων που αφορούν στη σίτιση και διαμονή πελατών ή εργαζομένων της κατά το μέτρο που υπερβαίνουν το ποσό των 300 ευρώ ανά συμμετέχοντα και κατά το μέτρο που η συνολική ετήσια δαπάνη υπερβαίνει το 0,5% του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος της επιχείρησης.
 • Οι δαπάνες για τη διεξαγωγή εορταστικών εκδηλώσεων, σίτισης και διαμονής φιλοξενούμενων προσώπων κατά το μέτρο που υπερβαίνουν το ποσό των 300 ευρώ ανά συμμετέχοντα και κατά το μέτρο που η συνολική ετήσια δαπάνη υπερβαίνει το 0,5% του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος της επιχείρησης.
 • Οι δαπάνες που καταβάλλονται σε επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους σε μη συνεργαζόμενα κράτη ή σε κράτη με προνομιακό καθεστώς φορολόγησης. Η δαπάνη αυτή αναγνωρίζεται εάν αποδειχθεί ότι αφορά πραγματική συναλλαγή. Το βάρος της απόδειξης όμως το έχει ο επαγγελματίας.

*Ο Ηλίας Χατζηγεωργίου είναι Λογιστής - Φοροτεχνικός με άδεια Α’ Τάξεως από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Είναι διαχειριστής της φοροτεχνικής εταιρείας Pantelis & Partners Tax and Accounting Specialists και αντιπρόεδρος της επιτροπής φοροτεχνικών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Ειδικεύεται σε θέματα φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, θέματα κατοίκων εξωτερικού και φορολογίας παγκόσμιου εισοδήματος, φορολογικών ελέγχων επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων.

Άλλα άρθρα του Ηλία Χατζηγεωργίου στο fpress.gr:

Οι φορολογικές υποχρεώσεις όσων μετέφεραν τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό

Βραχυχρόνιες μισθώσεις, τι μας ξημερώνει από 1/12/2018

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ