Ιδού το νέο έντυπο Ε3 της εφορίας – Αναλυτικό «φακέλωμα» δαπανών

Για πρώτη φορά ζητείται καταγραφή των δαπανών ανά κατηγορία: φως, νερό, τηλέφωνο μέχρι και δαπάνες σε φορολογικούς παραδείσους - "Σπάσιμο" των εσόδων ανά Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας - Έρχονται αυστηροί έλεγχοι μετά την υποβολή των φετινών δηλώσεων

Ιδού το νέο έντυπο Ε3 της εφορίας – Αναλυτικό «φακέλωμα» δαπανών

Άλλο ένα βήμα για την άμεση ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων έκανε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Το νέο έντυπο Ε3 το οποίο θα συμπληρώσουν τουλάχιστον 1,4 εκατομμύρια φορολογούμενοι, τέθηκε ήδη στη διάθεση των φορολογουμένων για… μελέτη. Βασική διαφορά σε σχέση με πέρυσι; Πέρυσι η ΑΑΔΕ έκανε το … χατήρι των φορολογουμένων και δεν ζήτησε αναλυτική καταγραφή των δαπανών. Φέτος, θα πρέπει να αποτυπωθούν ξεχωριστά από τις δαπάνες του νερού και του ρεύματος και του τηλεφώνου μέχρι τα management fees και οι δαπάνες από χώρες- φορολογικούς παραδείσους.

Η συμπλήρωση του Ε3 θα χρειαστεί φέτος πολύ περισσότερη δουλειά από την πλευρά των επαγγελματιών και των λογιστών τους καθώς προϋποθέτει την αναλυτική καταγραφή των επαγγελματικών δαπανών. Οι κωδικοί υπήρχαν και πέρυσι στην ηλεκτρονική μορφή του εντύπου. Φέτος, εμφανίζονται αναλυτικά και στο τυπωμένο έντυπο ενώ θα πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά. Επίσης, υπάρχει κωδικός 023 στον οποίο ζητείται αναλυτική καταγραφή των εσόδων ανά Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας.

Το νέο έντυπο Ε3 μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ

Η μεγάλη διαφορά σε σχέση με πέρυσι, εντοπίζεται στον λεγόμενο πίνακα Ζ’ και στους τρεις υποπίνακες οι οποίοι είναι σαφώς πιο «εμπλουτισμένοι» σε σχέση με πέρυσι. Έτσι:

 1. Στον υποπίνακα Ζ1 (Σύνολο εσόδων) ζητούνται σε ξεχωριστούς κωδικούς οι πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών, οι χονδρικές πωλήσεις (βάσει άρθρους 39α παρ. 5 του κώδικα ΦΠΑ, οι λιανικές πωλήσεις και η ιδιωτική πελατεία, οι ενδοκοινοτικές πωλήσεις, οι πωλήσεις εξωτερικού σε τρίτες χώρες και τα λοιπά έσοδα.
 2. Στον υποπίνακα Ζ2 (σύνολο εξόδων) ζητούνται διάφορα λειτουργικά έξοδα, προμήθειες διαχείρισης ημεδαπής, αλλοδαπής, δαπάνες από συνδεδεμένες επιχειρήσεις, δαπάνες από μη συνεργαζόμενα κράτη (ή από κράτη με προνομιακό καθεστώς), δαπάνες για ενημερωτικές ημερίδες, έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας, έξοδα ταξιδιού εξωτερικού, ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολούμενων, έξοδα και προμήθειες), δαπάνες ύδρευσης, δαπάνες ενοικίων, management fees, έξοδα διαφήμισης και προβολής, παροχές σε εργαζόμενους, εργοδοτικές εισφορές, μικτές αποδοχές κλπ.
 3. Στα λοιπά πληροφοριακά στοιχεία αναφέρονται οι πωλήσεις παγίων, οι πωλήσεις για λογαριασμών τρίτων, οι αγορές ενσώματων παγίων χρήσης κλπ

Επίσης, λείπει φέτος ο κωδικός 011 ο οποίος υπήρχε στο περυσινό έντυπο (αγρότες μέλη αγροτικών συνεταιρισμών που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του νόμου 4384/2016). Λείπει και ο υποπίνακας 051 (ελεγχόμενες αλλοδαπές επιχειρήσεις για την εφαρμογή του άρθρου 66 του ν. 4172/2013)

Η απόφαση, προβλέπει και τις ακόλουθες οδηγίες:

 • Η κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα συνυποβάλλεται με τις εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις με τα έντυπα «Ε1» (Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος φυσικών προσώπων) και «Ν» (Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) υποχρεωτικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή σε χειρόγραφη μορφή στη Δ.Ο.Υ. κατά περίπτωση.
 • Στις περιπτώσεις συζύγων και φυσικών προσώπων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους, το έντυπο Ε3 υποβάλλεται για καθένα από τους συζύγους/ μέλη συμφώνου συμβίωσης όπου αυτό απαιτείται από τα επιμέρους εισοδήματά τους.
 • Σε περίπτωση διακοπής εργασιών και έναρξης εντός του ίδιου φορολογικού έτους, υποβάλλεται μία (1) κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα για όλο το φορολογικό έτος.
 • Δεν προβλέπεται η υποβολή του εντύπου Ε3 με επιφύλαξη, καθόσον η επιφύλαξη αφορά αποκλειστικά το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1 ή Ν, κατά περίπτωση).
 • Η κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα υποβάλλεται μία φορά για το σύνολο της επιχείρησης ανεξαρτήτως αριθμού υποκαταστημάτων και κλάδων.
 • Ο υπόχρεος σε υποβολή κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα συμπληρώνει τους πίνακες εκείνους που τον αφορούν.
 • Οποιαδήποτε μεταβολή που επήλθε στην κατάσταση της επιχείρησης μέσα στο φορολογικό έτος δεν μπορεί να δηλωθεί στο έντυπο Ε3 εάν προηγουμένως δεν έχει δηλωθεί στο Τμήμα Μητρώου και Εγγραφής Φορολογουμένων της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
 • Προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, η κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα συνυποβάλλεται από τους αποκτώντες εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα για τις ανάγκες λογιστικού προσδιορισμού του αποτελέσματος, ανεξάρτητα της υποχρέωσης της τήρησης κατάλληλων λογιστικών αρχείων (βιβλία και στοιχεία), σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα που προβλέπονται στην ελληνική νομοθεσία.
 • Για τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το έντυπο Ε3 υποβάλλεται όταν έχουν εισόδημα από επιχειρηματικές συναλλαγές, ενώ στην περίπτωση που έχουν εισόδημα μόνο από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, το έντυπο αυτό υποβάλλεται χωρίς να αναγράφονται ποσά. Σε περίπτωση που τα υπόψη νομικά πρόσωπα αποκτούν έσοδα μη φορολογούμενα, υποβάλλουν το έντυπο Ε3 χωρίς να αναγράφονται ποσά.
 • Για τα γραφεία αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στην Ελλάδα βάσει των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 27/1975 και τις ημεδαπές επιχειρήσεις που υπάγονται στις ίδιες διατάξεις, το έντυπο Ε3 υποβάλλεται μόνο όταν αποκτούν φορολογητέο εισόδημα. Οι ναυτικές εταιρείες του ν. 959/1979 στην περίπτωση που έχουν απαλλασσόμενο της φορολογίας εισόδημα υποβάλλουν το έντυπο Ε3 χωρίς να αναγράφονται ποσά.
 • Οι κωδικοί 151, 251, 351, 451, 551 και 157, 257,357, 457 και 557 μένουν ανενεργοί για το φορολογικό έτος 2018.
 • Η υποβολή εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης για συμπλήρωση ή μεταβολή αμιγώς πληροφοριακών στοιχείων της κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα, δηλαδή στοιχείων που δεν επηρεάζουν το φορολογικό αποτέλεσμα της επιχείρησης, δεν επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις του Κ.Φ.Δ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ