Οι φόροι που θέλει να εισπράξει η ΑΑΔΕ και τι στόχους έβαλε

Οι φόροι που θέλει να εισπράξει η ΑΑΔΕ και τι στόχους έβαλε

Οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να υλοποιηθούν σωρευτικά και στο ακέραιο (ποσοστό επίτευξης 100%) τόσο για την είσπραξη όσο και την επιστροφή των εσόδων όπως προβλέπεται στη σχετική απόφαση.

Δημοσιεύθηκε η υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι ποσοτικοί στόχοι εσόδων για είσπραξη από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για το 2017, όπως αυτοί έχουν αποτυπωθεί στον προυπολογισμό. Οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να υλοποιηθούν σωρευτικά και στο ακέραιο (ποσοστό επίτευξης 100%) τόσο για την είσπραξη όσο και την επιστροφή των εσόδων όπως προβλέπεται στη σχετική απόφαση.

Αναλυτικά οι στόχοι είναι οι εξής:

Ποσοτικοί Στόχοι Εσόδων Προϋπολογισμού

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ Ετήσιοι Στόχοι 2017 (εκατ. ευρώ)

ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 20.415

Φόρος εισοδήματος 13.659

Φυσικών προσώπων 9.172

Νομικών προσώπων 3.236

Ειδικών κατηγοριών 1.251

Φόροι στην περιουσία 3.132

Άμεσοι φόροι Π.Ο.Ε. 1.291

Λοιποί άμεσοι φόροι 2.333

ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 26.443

Φόροι συναλλαγών 15.985

Φ.Π.Α. 15.476

πετρελαιοειδών 1.879

καπνού 663

λοιπών 12.934

Λοιποί φόροι συναλλαγών 509

Μεταβιβάσεις κεφαλαίων 225

Χαρτόσημο 281

Φόροι κατανάλωσης 9.547

Φόρος ασφαλίστρων 384

Τέλος ταξινόμησης οχημάτων 165

Ε.Φ.Κ. ενεργειακών προϊόντων 4.510

Λοιποί Ε.Φ.Κ. (καπνού, κ.λπ) 3.013

Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων 1.106

Λοιποί φόροι κατανάλωσης 369

Έμμεσοι φόροι Π.Ο.Ε. 549

Λοιποί έμμεσοι 362

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 46.858

Πέραν των ανωτέρω εσόδων, στόχος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αποτελεί και η 100% πλήρωση των προϋπολογισθεισών επιστροφών εσόδων από την κανονική ροή και όχι από το πρόγραμμα εξόφλησης ληξιπροθέσμων. Ειδικότερα ο στόχος προβλέπει επιστροφές εσόδων ύψους 3,289 δισ ευρώ.

Στην απόφαση διευκρινιζονται τα ακόλουθα:

- Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της επίτευξης των παραπάνω στόχων δεν λαμβάνονται υπόψη τυχόν ποσά τα οποία προήλθαν από την λήψη παρεμβάσεων που δεν έχουν συνυπολογισθεί και θα υιοθετηθούν και εφαρμοστούν εντός του έτους 2017. Ως ποσό εσόδων των εν λόγω παρεμβάσεων, το οποίο αφαιρείται από το ποσό των εισπραχθέντων εσόδων (σε περίπτωση παρεμβάσεων αύξησης των εσόδων) ή προστίθεται σε αυτό (σε περίπτωση παρεμβάσεων μείωσης των εσόδων), θα λαμβάνεται υπόψη το ποσό των ποσοτικοποιήσεων που θα εκτιμάται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

- Τα παραπάνω μεγέθη επικυρώνονται και καθίστανται οριστικά σε συγκεντρωτικό επίπεδο με την προσωρινή ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της χώρας από την Eurostat, τον Απρίλιο του επόμενου έτους. Τυχόν αναπροσαρμογές που δύναται να προκύψουν με την οριστική ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τον Οκτώβριο του επόμενου έτους για το έτος αναφοράς, τακτοποιούνται συμψηφιστικά με τους στόχους του επόμενου έτους.