Αργότερα τα «σκληρά» της εφορίας - Ποια μέτρα αναβάλλονται για Φλεβάρη

Αργότερα τα «σκληρά» της εφορίας - Ποια μέτρα αναβάλλονται για Φλεβάρη
Από την 1η Φεβρουαρίου και όχι από την 1η Δεκεμβρίου θα ισχύσει η δέσμευση του 50% των καταθέσεων, των πάσης φύσεως λογαριασμών και του περιεχομένου των θυρίδων για όσους υποπίπτουν σε σημαντικές φορολογικές παραβάσεις.

Η σχετική τροπολογία, κατατέθηκε πριν από λίγο στη Βουλή αναφέροντας ότι «με τις διατάξεις της προτεινόμενης τροπολογίας μετατίθεται στην 1.2.2016 η έναρξη ισχύος των διατάξεων της παρ. 2 και της περ. α της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4337/2015, με τις οποίες τροποποιούνται οι παρ. 5 και 6 του άρθρου 46 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013), σχετικά με την επιβολή διασφαλιστικών μέτρων του δημόσιου συμφέροντος και καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 55 του ίδιου Κώδικα σχετικά με τις παραβάσεις φοροδιαφυγής».

Η παράγραφος 5 του άρθρου 46 του νόμου 4173/2013 η οποία και θα ισχύσει από την 1η Φεβρουαρίου, αναφέρει ότι «Εφόσον η Φορολογική Διοίκηση διαπιστώνει μη απόδοση, ανακριβή απόδοση, συμψηφισμό, έκπτωση ή διακράτηση Φ. Π. Α., Φ. Κ. Ε., φόρου ασφαλίστρων, παρακρατούμενων, επιρριπτόμενων φόρων, τελών και εισφορών με σκοπό τη μη πληρωμή συνολικά στο Δημόσιο ποσού πάνω από εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, καθώς και είσπραξη επιστροφής των παραπάνω φόρων κατόπιν παραπλάνησης της Φορολογικής Διοίκησης με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή με την αθέμιτη παρασιώπηση ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων, μπορεί, βάσει ειδικής έκθεσης ελέγχου, να επιβάλλει σε βάρος του υπόχρεου παραβάτη προληπτικά ή διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος μέτρα άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα.

Ειδικότερα η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να μην παραλαμβάνει και να μην χορηγεί έγγραφα που απαιτούνται για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων.

Στην περίπτωση αυτή δεσμεύεται το πενήντα τοις εκατό (50%) των καταθέσεων, των πάσης φύσεως λογαριασμών και παρακαταθηκών και του περιεχομένου των θυρίδων του υπόχρεου παραβάτη. Το μη χρηματικό περιεχόμενο θυρίδων και οι μη χρηματικές παρακαταθήκες, δεσμεύονται στο σύνολό τους».