Ιατρικό Αθηνών: Επιστροφή κεφαλαίου 0,07 ευρώ ανά μετοχή

 Ιατρικό Αθηνών: Επιστροφή κεφαλαίου 0,07 ευρώ ανά μετοχή

Η συνέλευση αποφάσισε την ισόποση ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 6.071.518,60 ευρώ, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των 0,07 ευρώ, ήτοι από 0,38 ευρώ σε 0,31 ευρώ

 


Επιστροφή κεφαλαίου 0,07 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της Ιατρικό Αθηνών.

Η Γ.Σ. αποφάσισε:

α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 6.071.518,60 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από τον λογαριασμό "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" και αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των 0,07 ευρώ ήτοι από 0,31 ευρώ σε 0,38 ευρώ,

β) την ισόποση ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 6.071.518,60 ευρώ, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των 0,07 ευρώ, ήτοι από 0,38 ευρώ σε 0,31 ευρώ και επιστροφή του μετοχικού κεφαλαίου της της μετόχους με καταβολή μετρητών, ήτοι ποσού 0,07 ευρώ ανά μετοχή, και

γ) την παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο και δ) την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας και κωδικοποίησή του.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ