ΟΤΕ: Ακύρωση και διαγραφή 3,47 εκατ. μετοχών

 ΟΤΕ: Ακύρωση και διαγραφή 3,47 εκατ. μετοχών

Μετά την ως άνω μείωση λόγω της ακύρωσης των ιδίων μετοχών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε €1.292.571.779,60 (από €1.302.390.394,60 προ της μείωσης) και διαιρείται σε 456.739.120 κοινές ονομαστικές μετοχές (από 460.208.620 προ της ακύρωσης) ονομαστικής αξίας €2,83 η κάθε μία.

 

O ΟΤΕ ανακοίνωσε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις
09/06/2021, αποφάσισε, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, την ακύρωση 3.469.500 ιδίων
μετοχών ονομαστικής αξίας 2,83€ η κάθε μία, με συνακόλουθη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρείας κατά €9.818.685 και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του
Καταστατικού της.

Οι ως άνω μετοχές είχαν αποκτηθεί ως εξής: 1.421.976 μετοχές αποκτήθηκαν στο διάστημα από 01/11/2020 έως 28/01/2021, με μέση τιμή αγοράς €12,20 ανά μετοχή, και 2.047.524 μετοχές αποκτήθηκαν στο διάστημα από 05/03/2021 έως 30/04/2021, με μέση τιμή αγοράς €13,60 ανά μετοχή, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων (συνεδρίαση της 20/02/2020) Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών.

Μετά την ως άνω μείωση λόγω της ακύρωσης των ιδίων μετοχών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε €1.292.571.779,60 (από €1.302.390.394,60 προ της μείωσης) και διαιρείται σε 456.739.120 κοινές ονομαστικές μετοχές (από 460.208.620 προ της ακύρωσης) ονομαστικής αξίας €2,83 η κάθε μία.

Την 07/07/2021, με την υπ’ αριθμ. 75432/07.07.2021 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) αυθημερόν, εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενημερώθηκε για την εν λόγω μείωση κατά την συνεδρίαση της 14/07/2021.

Κατόπιν των ανωτέρω, ως ημερομηνία ακύρωσης και διαγραφής των ως άνω 3.469.500 μετοχών από το Χρηματιστήριο Αθηνών ορίστηκε η 19.07.2021, ημερομηνία από την οποία παύει η διαπραγμάτευσή τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ