Αυξημένες οι πωλήσεις και τα κέρδη του Ομίλου Πλαστικά Θράκης

Αυξημένες οι πωλήσεις και τα κέρδη του Ομίλου Πλαστικά Θράκης

Kατά το α' τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης από χρηματοοικονομικής απόψεως, ο Όμιλος Πλαστικά Θράκης όχι μόνο κατάφερε να μην υποστεί μείωση των εσόδων του  αλλά αντιθέτως πέτυχε να αυξήσει τις πωλήσεις

Στο ποσό των 111,36 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών από συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Ομίλου Πλαστικά Θράκης το πρώτο τρίμηνο του 2021 έναντι 73,99 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2020, αυξημένος κατά 50,5%.

Τα κέρδη μετά από φόρους (από συνεχιζόμενες δραστηριότητες) ανήλθαν στα 24,53 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 597,8%, τα ΕΒΙΤ (από συνεχιζόμενες δραστηριότητες) στα 30,12 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 461,5% και τα EBITDA από συνεχιζόμενες δραστηριότητες) στα 35,95 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 277,7%.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατά το α' τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης από χρηματοοικονομικής απόψεως, ο Όμιλος Πλαστικά Θράκης όχι μόνο κατάφερε να μην υποστεί μείωση των εσόδων του, αλλά αντιθέτως πέτυχε να αυξήσει τις πωλήσεις και την κερδοφορία του, καθώς η μειωμένη ζήτηση σε ορισμένους τομείς δραστηριοποίησης αντισταθμίστηκε και υπερκαλύφθηκε από την σημαντική αύξηση των πωλήσεων σε άλλους. Πιο συγκεκριμένα παρατηρήθηκε:

- Διατήρηση της αυξημένης ζήτησης στα προϊόντα που σχετίζονται με την ατομική προστασία και υγεία και ειδικότερα σε τεχνικά υφάσματα, που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές προσωπικής προστασίας.

- Αυξημένη ζήτηση για προϊόντα που απευθύνονται στον τομέα της συσκευασίας τροφίμων.

- Μειωμένη ζήτηση σε προϊόντα συσκευασίας που σχετίζονται με την εστίαση, ως αποτέλεσμα της περιορισμένης δραστηριοποίησης του συγκεκριμένου κλάδου, ιδίως στην Ελλάδα.

- Σημαντική αύξηση των τιμών των βασικών πρώτων υλών σε παγκόσμιο επίπεδο.

- Διατήρηση και περαιτέρω ενδυνάμωση της πελατειακής βάσης του Ομίλου.

Αναφορικά με το πρώτο τρίμηνο του 2021, ο Όμιλος εξακολούθησε να ανταποκρίνεται στην αυξημένη ζήτηση για προϊόντα του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές προσωπικής προστασίας και υγείας, με αποτέλεσμα την πώληση προϊόντων με υψηλότερη κερδοφορία.

Τα συνολικά κέρδη προ φόρων σε επίπεδο Ομίλου για το πρώτο τρίμηνο του 2021 ανήλθαν σε 29,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης, τα 20,6 εκατ. ευρώ ήταν αποτέλεσμα των ανωτέρω συνθηκών και ιδίως λόγω του προϊοντικού μίγματος και κατανέμονται στον τομέα των «Τεχνικών Υφασμάτων» τα 20,5 εκατ. ευρώ, ενώ στον τομέα «Συσκευασίας» κατανέμονται τα 0,1 εκατ. ευρώ.

Σημαντική ήταν και η μείωση του καθαρού δανεισμού κατά 29.032 χιλ. (στις 31.03.2021 ανήλθε σε 9.178 χιλ. ευρώ, σε σχέση με 38.210 χιλ. ευρώ στις 31.12.2020, ήτοι ποσοστιαία μείωση 76,0%), με το δείκτη καθαρός δανεισμός/ίδια κεφάλαια να διαμορφώνεται σε 0,04 σε σχέση με 0,22 στις 31.12.2020.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ