ΟΣΕ: Βελτίωση EBITDA και περιορισμός ζημιών το 2018

ΟΣΕ: Βελτίωση EBITDA και περιορισμός ζημιών το 2018

Η συνολική μισθοδοσία της εταιρείας παρά την πραγματοποίηση προσλήψεων και μετατάξεων μειώθηκε

Η ρευστότητα, αν και ελαφρά μειωμένη κατά 7%, παραμένει σε ικανοποιητικά επίπεδα, επαρκής για την κάλυψη των εκροών που θα απαιτηθούν κατά την τρέχουσα και τις επόμενες χρήσεις Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του Ο.Σ.Ε. για τη χρήση 2018 (1.1.2018 έως 31.12.2018).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του οργανισμού, από τα αποτελέσματα της χρήσης προκύπτουν τα εξής :

Το εταιρικό λειτουργικό αποτέλεσμα (EBITDA) για τη χρήση 2018 βελτιώθηκε θεαματικά σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό, κατά 93%. Σε απόλυτο μέγεθος το EBITDA ανήλθε σε μόλις -0,43 εκατ. ευρώ έναντι -6,11 εκατ. ευρώ το 2017, αγγίζοντας πλέον, το επιθυμητό αποτέλεσμα (μηδενικό EBITDA), ήτοι μη ζημιογόνο λειτουργικό αποτέλεσμα.

Οι λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 6,8 % σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και αυτό μεταφράζεται σε 5,05 εκατ. ενώ ταυτόχρονα ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 2,5 εκατ., δηλαδή αύξηση 11%. Τα έξοδα διοίκησης μειώθηκαν κατά 12%.

Τα κύρια έσοδα από τέλη χρήσης υποδομής αυξήθηκαν κατά 11,4%. Επισημαίνεται ότι αναμένεται ο υπερδιπλασιασμός των εσόδων από το οικονομικό αντάλλαγμα της παραχώρησης εκμετάλλευσης του Εμπορευματικού Σιδηροδρομικού Σταθμού και Σταθμού Διαλογής του Θριασίου Πεδίου και από την αύξηση των τελών με τη δήλωση δικτύου 2020.

Η ρευστότητα, αν και ελαφρά μειωμένη κατά 7%, παραμένει σε ικανοποιητικά επίπεδα, επαρκής για την κάλυψη των εκροών που θα απαιτηθούν κατά την τρέχουσα και τις επόμενες χρήσεις.

Η συνολική μισθοδοσία της εταιρείας παρά την πραγματοποίηση προσλήψεων και μετατάξεων προσωπικού σε κρίσιμες για τον οργανισμό ειδικότητες, οι οποίες κάλυψαν μερικώς το αποχωρούν προσωπικό, μειώθηκε κατά 0,96 εκατ. ευρώ ή 2,4%.

Όλα τα επιμέρους μεγέθη της Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος της εταιρείας παρουσιάζουν βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση:
Κύκλος Εργασιών: +10%
Μικτό Αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης: +2,6%
Έξοδα Διοίκησης: -12%
Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα Εκμετάλλευσης: -16%
Αποτέλεσμα μετά από Φόρους: +72,9%
Περιθώριο EBITDA (δείκτης): +93%

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ