ΕΒΖ: Βελτιωμένα κέρδη και συρρίκνωση ζημιών

ΕΒΖ: Βελτιωμένα κέρδη και συρρίκνωση ζημιών
Μειώθηκαν οι ζημιές και βελτιώθηκε το μικτό περιθώριο κέρδους το 2015 έναντι του 2014 για την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης.


Ειδικότερα, σύμφωνα με τα εγκριθέντα οικονομικά στοιχεία, αύξηση κατά 9,70% έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου, παρουσίασε ο κύκλος εργασιών της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. και ανήλθε σε 44.508,74 χιλ. Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου (συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών εταιρειών της Σερβίας) ανήλθε σε 78.227,19 χιλ. € μειωμένος κατά 13,68% έναντι της περσινής περιόδου. Η μείωση αυτή, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, οφείλεται στην χαμηλή παραγωγή ζάχαρης που πραγματοποιήθηκε στη Σερβία σε εθνικό επίπεδο.

Βελτίωση παρουσίασε και το Μικτό Περιθώριο Κέρδους της Ε.Β.Ζ. Α.Ε., το οποίο ανήλθε σε -9,48% έναντι -38,98% της περσινής περιόδου, ενώ το αντίστοιχο μέγεθος για τον Όμιλο ανήλθε σε -1,65% έναντι -21,95% της περσινής περιόδου.

Τα Αποτελέσματα Προ Φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. ανήλθαν σε ζημιές 8.027,58 χιλ. € έναντι ζημιών 19.492,75 χιλ. € της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Το αντίστοιχο μέγεθος για τον Όμιλο ανήλθε σε ζημιές 6.927,52 χιλ. € έναντι ζημιών 25.521,14 χιλ. € της περσινής περιόδου.

Τα Αποτελέσματα Προ Φόρων της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. παρουσίασαν ζημιές 13.556,10 χιλ. € έναντι ζημιών 28.619,87 χιλ. € της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Το αντίστοιχο μέγεθος για τον Όμιλο ανήλθε σε ζημιές 14.468,17 χιλ. € έναντι ζημιών 36.555,24 χιλ. € της περσινής περιόδου.

Τέλος τα καθαρά αποτελέσματα της εταιρείας μετά φόρων παρουσίασαν ζημιές 13.659,00 χιλ. € έναντι ζημιών 31.653,92 χιλ. € της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Tα καθαρά αποτελέσματα του ομίλου μετά φόρων παρουσίασαν ζημιές 14.937,92 χιλ. € έναντι ζημιών 39.759,60 χιλ. € της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία, έχει υποβάλει στην πιστώτρια Τράπεζα επιχειρηματικό σχέδιο με βασικούς άξονες την προσθήκη νέων δραστηριοτήτων με υψηλό δείκτη κερδοφορίας και σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, καθώς και βελτίωση των υφιστάμενων οικονομικών μεγεθών (π.χ. κόστος παραγωγής), έχοντας ως στόχο την επίτευξη συμφωνίας αφενός για την αναδιάρθρωση των δανείων και αφετέρου την εν γένει βιώσιμη λειτουργία της. Σημειώνεται ότι, η εταιρεία βρίσκεται σε συνεχείς επαφές και συζητήσεις με την Τράπεζα τόσο για την αξιολόγηση του Επιχειρηματικού Σχεδίου όσο και για τη θετική κατάληξη της αναδιάρθρωσης των δανειακών της υποχρεώσεων προς αυτή.

Η επίτευξη των στόχων και ωφελειών του σχεδίου αναδιάρθρωσης σε συνδυασμό με την ανάκαμψη και τη σταθεροποίηση των τιμών της ζάχαρης που βρισκόταν στα ιστορικά χαμηλότερα σημεία της αγοράς την προηγούμενη περίοδο, σε συνδυασμό με την αναγκαία αναδιάρθρωση του υφιστάμενου δανείου της εκτιμάται ότι θα οδηγήσει στην επιστροφή της εταιρίας στην κερδοφορία, στην εξυπηρέτηση σε βάθος χρόνου του αναδιαρθρωμένου χρέους της και στην διατηρησιμότητά της.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ