ΟΤΕ: Τη διανομή μερίσματος 0,08 ευρώ ενέκρινε η Γενική Συνέλευση

ΟΤΕ: Τη διανομή μερίσματος 0,08 ευρώ ενέκρινε η Γενική Συνέλευση
Τη διανομή μερίσματος 0,08 ευρώ ενέκρινε η 63η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΤΕ Α.Ε. που έλαβε χώρα σήμερα Παρασκευή με παρόντες μετόχους που εκπροσωπούσαν το 73,32% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην σχετική ανακoίνωση της εταιρίας, κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και οι Μέτοχοι ενέκριναν κατά πλειοψηφία τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΟΤΕ Α.Ε. (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης 2014 (1/1/2014-31/12/2014) με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και τη διανομή μερίσματος 0,08 ευρώ ανά μετοχή.

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος, θα είναι η Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2015. Η ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος θα είναι η Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2015.

Κατά πλειοψηφία, οι Μέτοχοι ενέκριναν επίσης:

• Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη χρήση 2014, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.
• Την εκλογή της "ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ως Ελεγκτικής Εταιρείας για τον Τακτικό Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της ΟΤΕ Α.Ε. της διαχειριστικής χρήσης 2015, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
• Τις αποζημιώσεις, αμοιβές και έξοδα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για τη χρήση 2014 και τον καθορισμό τους για τη χρήση 2015.
• Την τροποποίηση σύμβασης εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.
• Τη συνέχιση της σύμβασης για την ασφαλιστική κάλυψη της αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της ΟΤΕ Α.Ε. και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, κατά την άσκηση των πάσης φύσεως αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων ή εξουσιών τους και την παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της.
• Την παροχή ειδικής άδειας της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν.2190/1920:

(i) για την τροποποίηση των Συμφωνιών Συμμετοχής (Participation Agreements) μεταξύ αφενός της ΟΤΕ Α.Ε. και των θυγατρικών της COSMOTE, ΑΜC, TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS και TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS και αφετέρου της BUYIN S.A. για συμμετοχή στις προμηθευτικές δραστηριότητες της BUYIN S.A,

(ii) για τη σύναψη Επιμέρους Συμφωνιών (Service Arrangements) μεταξύ αφενός της ΟΤΕ Α.Ε. και εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ και αφετέρου της Deutsche Telekom AG για την παροχή από την τελευταία υπηρεσιών για το έτος 2015 στον τομέα των Προμηθειών, και

(iii) για τη σύναψη σύμβασης μεταξύ της Albanian Mobile Communications Sh.A. και της Deutsche Telekom AG για την παροχή από την τελευταία, άδειας χρήσης σημάτων.

• Την τροποποίηση των άρθρων 2 (Σκοπός) και 14 (Απαγόρευση Ανταγωνισμού) του Καταστατικού της Εταιρείας.
• Την αγορά από την ΟΤΕ Α.Ε. ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν.2190/1920.

Στη συνέχεια εκλέχθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας, ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, για τριετή θητεία, λόγω λήξης της θητείας του υφιστάμενου και ορίστηκαν τα ανεξάρτητα μέλη αυτού.

Αμέσως μετά τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε Σώμα, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, ως εξής: Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό μέλος o κ. Mιχαήλ Τσαμάζ, Αντιπρόεδρος – Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος ο κ. Κωνσταντίνος Χριστόπουλος, Εκτελεστικό Μέλος ο κ. Χαράλαμπος Μαζαράκης, Μη εκτελεστικά μέλη οι κ.κ. Claudia Nemat, Klaus Müller, Raphael Kübler, Βασίλειος Καφούρος, Αθανάσιος Μισδανίτης, Παναγιώτης Σκευοφύλαξ και Μανούσος Μανουσάκης, Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό μέλος ο κ. Παναγιώτης Ταμπούρλος.

Στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχει για πρώτη φορά ο κ. Παναγιώτης Σκευοφύλαξ, ο οποίος κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης & Επικοινωνίας (ειδίκευση στην Πολιτική Οικονομία των ΜΜΕ & της Επικοινωνίας) από το City University του Λονδίνου καθώς και μεταπτυχιακούς τίτλους στην Πολιτική Επιστήμη & Κοινωνιολογία (ειδίκευση στην Πολιτική Ανάλυση) και στις Ευρωπαϊκές & Διεθνείς Σπουδές (ειδίκευση στα Ευρωπαϊκά Θέματα) από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ο κ. Σκευοφύλαξ έχει εργαστεί στο χώρο των Μ.Μ.Ε. και ως σύμβουλος Στρατηγικής & Επικοινωνίας.

Η Γενική Συνέλευση όρισε, επίσης, τετραμελή Επιτροπή Ελέγχου με μέλη τους κ.κ. Π. Ταμπούρλο, Κ. Χριστόπουλο, Α. Μισδανίτη και R. Kübler.