Γ.Ε. Δημητρίου: Απόσχιση του κλάδου αποθηκών και εισφορά σε νεοϊδρυόμενη εταιρεία

Γ.Ε. Δημητρίου: Απόσχιση του κλάδου αποθηκών και εισφορά σε νεοϊδρυόμενη εταιρεία
Την απόσχιση του κλάδου αποθηκών καθώς και την εισφορά του σε νεοϊδρυόμενη εταιρεία ενέκριναν μεταξύ άλλων οι μέτοχοι της Γ.Ε.

Δημητρίου, κατά την έκτακτη γενική συνέλευση η οποία πραγματοποιήθηκε στις 07/07/2014.

Κατά τη συνέλευση, συζητήθηκαν και ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί οι κατωτέρω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1) Εγκρίθηκε η απόσχιση του κλάδου αποθηκών της Εταιρείας και η εισφορά του σε νεοϊδρυόμενη από την Εταιρεία ανώνυμη εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 1297/1972.

2) Αποφασίστηκε η ίδρυση από την Εταιρεία ανώνυμης εταιρείας στην οποία θα εισφερθεί ο κλάδος αποθηκών της.

3) Εγκρίθηκε η καταρτισθείσα λογιστική κατάσταση του εισφερόμενου κλάδου με ημερομηνία 31-5-2014 καθώς και της έκθεσης αποτίμησης των ορκωτών ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 9 του κ.ν. 2190/1920.

4) Παρασχέθηκε εξουσιοδότηση προς τον Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Γεώργιο Δημητρίου, όπως εμφανιστεί ενώπιον συμβολαιογράφου και υπογράψει το ιδρυτικό έγγραφο και το συμβόλαιο απόσχισης του κλάδου αποθηκών της Εταιρείας.

Σημειώνεται πως στη συνέλευση παρέστησαν οκτώ (8) μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 68,91% περίπου του συνόλου των μετοχών της, ήτοι 53.323.857 κοινές μετοχές επί συνόλου 77.376.446 κοινών μετοχών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ