Αύξηση 64,5% στα κέρδη της ΔΕΗ

Αύξηση 64,5% στα κέρδη της ΔΕΗ
Στα 81,3 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη το πρώτο τρίμηνο για τη ΔΕΗ, έναντι 49,4 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2013.


Τα προσαρμοσμένα μετά από φόρους κέρδη ανήλθαν σε 48,4 εκατ. ευρώ.
Τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το α΄ τρίμηνο του 2014 αυξήθηκαν κατά 55,4 εκατ. ευρώ (21,8%) σε σχέση με το α΄ τρίμηνο 2013 και ανήλθαν σε 309,4 εκατ. ευρώ έναντι 254 εκατ. ευρώ.
Το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 20,8%, έναντι 17,1% το α΄ τρίμηνο 2013.
Στα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου 2014 περιλαμβάνεται εφάπαξ θετική επίπτωση ύψους € 23,2 εκατ., από την αναδρομική εφαρμογή της έκπτωσης στην τιμή του φυσικού αερίου για το δεύτερο εξάμηνο του 2013, σε συνέχεια της συμφωνίας μεταξύ ΔΕΠΑ και Gazprom.
Επιπλέον, περιλαμβάνεται και μία θετική επίπτωση από την ανάκτηση συνολικού ποσού ύψους € 21,3 εκατ. (€17,4 εκατ. πλέον τόκων € 3,9 εκατ.), ως κρατική ενίσχυση, μη συμβατή με την Κοινή Αγορά, σύμφωνα με Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 13ης Ιουλίου 2011.
Ουσιαστικά αμετάβλητος παρέμεινε ο κύκλος εργασιών της ΔΕΗ το πρώτο τρίμηνο του έτους ανερχόμενος σε 1.488,9 εκατ. ευρώ έναντι 1.486,8 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο 2013.
Στον κύκλο εργασιών συμπεριλαμβάνεται ποσό 11,4 εκατ. ευρώ που αφορά τη συμμετοχή χρηστών του δικτύου για τη σύνδεσή τους σε αυτό, έναντι € 19,7 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2013.
Τα έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας, παρουσίασαν μικρή αύξηση σε € 1.451,6 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2014 έναντι 1.440,1 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο 2013 (αύξηση 11,5 εκατ.ευρώ ή 0,8%).
Στα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου 2014 περιλαμβάνεται, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, εφάπαξ θετική επίπτωση ύψους € 23,2 εκατ., από την αναδρομική εφαρμογή της έκπτωσης στην τιμή του φυσικού αερίου για το δεύτερο εξάμηνο του 2013, σε συνέχεια της συμφωνίας μεταξύ ΔΕΠΑ και Gazprom. Επιπλέον, περιλαμβάνεται και μία θετική επίπτωση από την ανάκτηση συνολικού ποσού ύψους € 21,3 εκατ. (€17,4 εκατ. πλέον τόκων € 3,9 εκατ.), ως κρατική ενίσχυση, μη συμβατή με την Κοινή Αγορά, σύμφωνα με Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 13ης Ιουλίου 2011.
Η Απόφαση αυτή αφορά στο μειωμένο τιμολόγιο πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. για το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο 2007 έως τον Μάρτιο 2008. Η ανάκτηση έλαβε χώρα μετά την έκδοση σχετικών αποφάσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών που εκδόθηκαν υπέρ της ΔΕΗ και σε εκτέλεση σχετικού συμφωνητικού που υπεγράφη στη συνέχεια μεταξύ της ΔΕΗ και της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Αρθούρος Ζερβός, δήλωσε:

“Το πρώτο τρίμηνο του 2014, η λειτουργική κερδοφορία βελτιώθηκε, με τα Κέρδη προ Τόκων Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) να αυξάνονται κατά 21,8% σε € 309,4 εκατ. λόγω των χαμηλότερων δαπανών αγορών ενέργειας, εξέλιξη που οφείλεται κυρίως στην σταδιακή κατάργηση του Μηχανισμού Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους. Θετική επίπτωση στην κερδοφορία είχαν επίσης η έκπτωση στις τιμές φυσικού αερίου, με εφαρμογή από 1.7.2013, και η ανάκτηση της κρατικής ενίσχυσης στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ.
Κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών του 2014, ολοκληρώσαμε σημαντικές χρηματοοικονομικές συναλλαγές, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης και της ρευστότητας της Εταιρείας.
Συγκεκριμένα, τον Απρίλιο, υπογράψαμε δανειακή σύμβαση ύψους € 2,2 δισ, πενταετούς διάρκειας με τις ελληνικές τράπεζες για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων, επιμηκύνοντας έτσι την περίοδο αποπληρωμής μέχρι το 2019.
Στη συνέχεια, προχωρήσαμε με επιτυχία στην έκδοση Ομολογιών ύψους € 700 εκατ. στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου με συνδυασμό Ομολογιών, ύψους € 200 εκατ., τριετούς διάρκειας, και € 500 εκατ., πενταετούς διάρκειας, με σταθερό επιτόκιο 4,75% και 5,50%, αντίστοιχα.
Η υψηλή ζήτηση για την έκδοση, η οποία έφθασε τα € 3 δισ., ήτοι έξι φορές μεγαλύτερη από το αρχικό ποσό της έκδοσης που είχε ανακοινωθεί ύψους € 500 εκατ. και το ανταγωνιστικό επιτόκιο, οδήγησε στην απόφαση να αντληθούν επιπλέον € 200 εκατ.
Ποσό ύψους € 452 εκατ. από τα καθαρά έσοδα της έκδοσης χρησιμοποιήθηκε για την μερική αποπληρωμή του πενταετούς κοινοπρακτικού δανείου, με αποτέλεσμα τη μείωση του περιθωρίου του εν λόγω δανείου κατά 50 μονάδες βάσης.
Σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, οι στρατηγικές επιλογές της ΔΕΗ και τα μετρήσιμα επιτεύγματα ενισχύουν την αξιοπιστία της και τις προοπτικές της, γεγονός που αποτυπώθηκε και στην αναβάθμιση από την Standard & Poor’s της πιστοληπτικής ικανότητας της ΔΕΗ κατά 3 βαθμίδες από CCC σε Β.
Συνεχίζουμε να έχουμε ως προτεραιότητα την ολοκλήρωση επενδύσεων παραγωγής, με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας των μονάδων, την προώθηση των επενδύσεων σε ΑΠΕ καθώς και την επέκταση σε ξένες αγορές και άλλες δραστηριότητες, κυρίως μέσω συνεργασιών.”

Έσοδα

Ο κύκλος εργασιών παρέμεινε ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα, ανερχόμενος σε € 1.488,9 εκατ. έναντι € 1.486,8 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2013. Στον κύκλο εργασιών συμπεριλαμβάνεται ποσό € 11,4 εκατ. που αφορά τη συμμετοχή χρηστών του δικτύου για τη σύνδεσή τους σε αυτό, έναντι € 19,7 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2013.
Τα έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας, παρουσίασαν μικρή αύξηση σε € 1.451,6 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2014 έναντι €1.440,1 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2013 (αύξηση € 11,5 εκατ. ή 0,8%).

Αναλυτικότερα:

Η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε κατά 8,5% (1.289 GWh) το α΄ τρίμηνο του 2014, στις 13.880 GWh έναντι 15.169 GWh το α΄ τρίμηνο του 2013.
Αν εξαιρέσουμε τις εξαγωγές και την άντληση, η ζήτηση μειώθηκε κατά 2,7% (376 GWh).
Σημειώνεται ότι οι συνολικές εξαγωγές (ΔΕΗ και Τρίτων) ανήλθαν σε μόλις 98 GWh το α΄ τρίμηνο του 2014 έναντι 1.091 GWh την αντίστοιχη περίοδο του 2013, ως αποτέλεσμα της διακοπής των εξαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας προς την Ιταλία λόγω συντήρησης του καλωδίου διασύνδεσης.
Ο όγκος των εγχώριων πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ μειώθηκε κατά 367 GWh (2,9%), σε 12.130 GWh, λόγω της χαμηλότερης ζήτησης, η οποία φαίνεται να οφείλεται κυρίως στις ήπιες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια του χειμώνα.
Η παραγωγή και οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ κάλυψαν το 69,5% της συνολικής ζήτησης, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το α΄ τρίμηνο του 2013 ήταν 64,4%.
Η παραγωγή των μονάδων με καύσιμο λιγνίτη αυξήθηκε κατά 10,3% , ενώ σημαντικά αυξήθηκε και η παραγωγή από φυσικό αέριο σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2013 που η αντίστοιχη παραγωγή ήταν πολύ χαμηλή, λόγω και των εξαιρετικών υδρολογικών συνθηκών. Η υδροηλεκτρική παραγωγή μειώθηκε κατά 66,3% μεταξύ των δύο περιόδων, καθώς στο α΄ τρίμηνο του 2013 οι υδρολογικές συνθήκες όπως προαναφέρθηκε ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκές.
Τέλος, η παραγωγή τρίτων από ΑΠΕ παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2013, ενώ το αντίστοιχο μερίδιό τους στο ενεργειακό μείγμα της χώρας ανήλθε σε 16,3% από 14,4%.

Λειτουργικές Δαπάνες

Οι προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά € 53,3 εκατ. (4.3%), από € 1.232,8 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2013, σε € 1.179,5 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2014.

Ειδικότερα:

Δαπάνες Ενεργειακού Μείγματος

Οι δαπάνες για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο και αγορές ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκαν κατά € 34,4 εκατ. (5,3%) σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2013.

Συγκεκριμένα:

- Η μείωση της δαπάνης για υγρά καύσιμα κατά € 24,2 εκατ. (13,3%), από € 181,5 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2013 σε € 157,3 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2014, οφείλεται στη μείωση των τιμών του μαζούτ και του diesel εκφρασμένων σε Ευρώ, κατά 9,2% και 7,5% αντίστοιχα, (συμπεριλαμβανομένης και της μείωσης του premium που επέτυχε η εταιρεία από 1.1.2014), καθώς η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από υγρά καύσιμα παρέμεινε ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα, σημειώνοντας αύξηση 4 GWh μόνο.
- Η δαπάνη για φυσικό αέριο αυξήθηκε κατά € 56,8 εκατ., από € 45,2 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2013 σε € 102 εκατ., λόγω της αύξησης της παραγωγής από φυσικό αέριο, η οποία αντισταθμίστηκε, σε κάποιο βαθμό, από τη μείωση των τιμών φυσικού αερίου κατά 22,3%. Η μείωση αυτή οφείλεται κατά το ήμισυ περίπου στην έκπτωση κατά 10% των τιμών φυσικού αερίου που πληρώνει η ΔΕΗ, σε συνέχεια της συμφωνίας μεταξύ ΔΕΠΑ και Gazprom.
- Η δαπάνη για αγορές ενέργειας από το Σύστημα και το Δίκτυο μειώθηκε κατά 15,6% ή € 61,1 εκατ., από € 390,7 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2013 σε € 329,6 εκατ.
Πιο συγκεκριμένα - και σε ό,τι αφορά το Διασυνδεδεμένο Σύστημα - η δαπάνη για αγορές ενέργειας ανήλθε σε € 294,7 εκατ. έναντι € 348,4 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2013, μείωση κατά 15,4% ή € 53,7 εκατ.
Μεγάλο μέρος της μείωσης της δαπάνης για αγορές ενέργειας οφείλεται στη μείωση του όγκου των αγορών ενέργειας κατά 505 GWh (474 GWh από το Σύστημα και 31 GWh από το Δίκτυο).
Σημαντική επίδραση στη μείωση των ποσοτήτων αυτών φαίνεται να είχε η κατάργηση από 1.1.2014, του κανόνα του 30% αναφορικά με την προσφορά των μονάδων παραγωγής.
Εξάλλου, η κατάργηση του περιθωρίου 10% του Μηχανισμού Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους από 1.8.2013 συνέβαλε και αυτή στη μείωση των δαπανών αγορών ενέργειας. Συγκεκριμένα, η δαπάνη για την ανάκτηση του μεταβλητού κόστους των τρίτων παραγωγών μειώθηκε στα € 11,4 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2014 από € 105,1 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2013, μείωση κατά € 93,7 εκατ.
Αντίθετα, η μείωση της δαπάνης για αγορές ενέργειας περιορίστηκε από την αύξηση κατά 47,1%, του μέσου όρου της Οριακής Τιμής Συστήματος (ΟΤΣ) από € 40,3/MWh το α΄ τρίμηνο του 2013 σε € 59,3/MWh το α΄ τρίμηνο του 2014, καθώς και από την αυξημένη καθαρή δαπάνη κατά € 24,1 εκατ., για Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας Ισχύος (ΑΔΙ), ως αποτέλεσμα του διπλασιασμού των ΑΔΙ για σύγχρονες μονάδες φυσικού αερίου σε συνδυασμό με την κατάργηση ΑΔΙ για συγκεκριμένες παλαιότερες μονάδες παραγωγής της ΔΕΗ από την 1.8.2013.
Αρνητική επίδραση είχε επίσης η νέα επιπρόσθετη δαπάνη € 12,5 εκατ., λόγω της νέας μεθόδου υπολογισμού της τιμής που πληρώνουν οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας για ΑΠΕ στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα.
- Η δαπάνη για εισαγωγές ενέργειας, εξαιρουμένης της δαπάνης για διασυνδετικά δικαιώματα, ανήλθε σε € 26,2 εκατ., μειωμένη κατά € 5,9 εκατ. (18,4%) κυρίως λόγω της μείωσης της τιμής εισαγωγών κατά 19,6%, καθώς ο όγκος των εισαγωγών παρέμεινε ουσιαστικά σταθερός στις 574 GWh έναντι 566 GWh το α΄ τρίμηνο του 2013.
- Η δαπάνη για δικαιώματα εκπομπής CO2 ανήλθε σε € 49,6 εκατ., μειωμένη κατά € 21,1 εκατ. σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2013. Οι εκπομπές CO2 για το α΄ τρίμηνο του 2014 ανήλθαν σε 10,6 εκατ. τόννους έναντι 9,7 εκατ. τόννων το α΄ τρίμηνο του 2013, λόγω της αυξημένης παραγωγής από λιγνίτη και φυσικό αέριο.
Παραταύτα, η μέση τιμή για το α΄ τρίμηνο 2014 ανήλθε σε 4,7 €/τόννο, ενώ η αντίστοιχη τιμή για το α΄ τρίμηνο του 2013 ήταν 7,3 €/τόννο, καθώς στο α΄ τρίμηνο του 2013, 3,6 εκατ. τόννοι εκπομπών CO2 καλύφθηκαν με EUAs, τα οποία είχαν αγορασθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου 2008-2012 με μέση τιμή περίπου 13,5 €/τόννο.

Δαπάνες Μισθοδοσίας

Η συνολική μείωση των αμοιβών προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας που κεφαλαιοποιείται και της μισθοδοσίας του έκτακτου προσωπικού, ανήλθε σε € 12,2 εκατ. (4,7%), από € 260,5 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2013 σε € 248,3 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2014.
H μείωση του αριθμού του μισθοδοτούμενου τακτικού προσωπικού ανήλθε σε 910 εργαζόμενους, από 19.959 την 31.3.2013 σε 19.049 την 31.3.2014.

Προβλέψεις

Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις, εκκρεμοδικίες και βραδέως κινούμενα υλικά, ανήλθαν σε € 147,9 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά € 49,6 εκατ. (50,5%) από 98,3 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2013, κυρίως λόγω της αύξησης των προβλέψεων για πελάτες Χαμηλής Τάσης.

Ρυθμιστικά θέματα

Με βάση την Απόφαση ΡΑΕ 285/2013, οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας καλούνται να καλύψουν το έλλειμμα του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ), το οποίο δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια των ετών 2011 και 2012 από τρίτους προμηθευτές, οι οποίοι αποχώρησαν από την αγορά.
Σε συνέχεια αυτής της απόφασης, ο Λειτουργός της Αγοράς (ΛΑΓΗΕ) ενημέρωσε τη ΔΕΗ ότι το ποσό που της αναλογεί από τον επιμερισμό αυτού του ελλείμματος ανέρχεται σε € 96,6 εκατ.
Επιπλέον, με την ίδια Απόφαση δεν επιτρέπεται στη ΔΕΗ η ανάκτηση πληρωμών που αυτή καταβάλλει προς ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών σε στέγες, μέσω του συμψηφισμού των αντίστοιχων απαιτήσεων από το ΛΑΓΗΕ με άλλες υποχρεώσεις της ΔΕΗ προς το ΛΑΓΗΕ.
Η μη διενέργεια συμψηφισμού δεν επηρεάζει τα αποτελέσματα, αλλά θα έχει αρνητική επίπτωση στις ταμειακές ροές, λόγω της αύξησης των αναγκών για κεφάλαιο κίνησης, καθώς η ΔΕΗ είναι υποχρεωμένη να περιμένει πληρωμές από το ΛΑΓΗΕ μέσω του σχετικού ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για ποσά τα οποία κυμαίνονται από € 11 εκατ. έως € 31 εκατ., σε μηνιαία βάση και το συνολικό ποσό προς ανάκτηση θα μπορούσε να φτάσει τα € 160 εκατ. περίπου με βάση μία εκτιμώμενη περίοδο αναμονής 8 μηνών.
Ο ΛΑΓΗΕ έχει ήδη ασκήσει τόσο αγωγή όσο και αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της ΔΕΗ ενώπιον του Πρωτοδικείου Αθηνών και αναμένεται η δικαστική κρίση. Εκτιμάται ότι το θέμα θα διευθετηθεί νομοθετικά.
Η ΔΕΗ έχει ασκήσει αίτηση ακύρωσης της Απόφασης ΡΑΕ 285/2013 ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας καθώς και αίτηση αναστολής μέχρι την έκδοση τελικής δικαστικής κρίσης από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Η ακροαματική διαδικασία για την αίτηση ακύρωσης έλαβε χώρα στις 18.3.2014 και εκκρεμεί η έκδοση απόφασης.
Αναφορικά με τον επιμερισμό του προαναφερθέντος ελλείμματος των € 96,6 εκατ, το Συμβούλιο της Επικρατείας εξέδωσε ενδιάμεση απόφαση (Νο. 62/2014), η οποία ανέστειλε την υποχρέωση καταβολής του 50% του ποσού αυτού. Δεδομένου ότι, η ΔΕΗ θεωρεί πως υπάρχουν βάσιμες πιθανότητες για ευνοϊκή έκβαση της τελικής δικαστικής κρίσης, δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη για το ποσό των € 96,6 εκατ.
Παραταύτα, κατά τη χρονική στιγμή διενέργειας των σχετικών πληρωμών για το 50% του ποσού αυτού, θα σχηματίζεται ισόποση πρόβλεψη λόγω της αβεβαιότητας ανάκτησης των πληρωμών αυτών.
Επιπλέον, η ΡΑΕ εξέδωσε την Απόφαση 197/2014 με την οποία, μεταξύ των άλλων, εντέλλεται ο ΑΔΜΗΕ να ολοκληρώσει τη δημόσια διαβούλευση και να αποστείλει στη ΡΑΕ την πρότασή του, για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου Εκκαθάρισης της Αγοράς, που αφορά την μεθοδολογία επιμερισμού του ελλείμματός του, που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια των ετών 2011 και 2012 από τους τρίτους προμηθευτές, οι οποίοι αποχώρησαν από την αγορά. Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που διεξήγαγε ο ΑΔΜΗΕ, η ΔΕΗ έχει εκφράσει, μεταξύ άλλων, τη διαφωνία της ως προς τον επιμερισμό του ελλείμματος.
Σύμφωνα με το Ν.4152/2013 οι αγορές ενέργειας από ΑΠΕ στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα πληρώνονται μέσω της λειτουργίας της αγοράς, με το μεγαλύτερο ποσό από την σύγκριση που προκύπτει μεταξύ των εσόδων τους από τον ΗΕΠ και τις Αποκλίσεις αφενός και από την αξία της ενέργειας που εγχέουν πολλαπλασιασμένης με το μεσοσταθμικό μεταβλητό κόστος των θερμικών συμβατικών σταθμών αφετέρου.
Σε συνέχεια της Απόφασης ΡΑΕ 366/2013, η οποία δημοσιεύθηκε στα μέσα Αυγούστου για τη νέα μέθοδο υπολογισμού της τιμής που πληρώνουν οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας για ΑΠΕ στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα (κατ’ εφαρμογή του προαναφερθέντος Νόμου), ο ΑΔΜΗΕ απέστειλε τον Οκτώβριο στη ΔΕΗ Α.Ε. διορθωτικές εκκαθαρίσεις για τους μήνες Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο και μέρος του Αυγούστου του 2013 συνολικού ύψους € 48,2 εκατ., ποσό το οποίο προκύπτει από την αναδρομική εφαρμογή της εν λόγω μεθόδου. Η ΔΕΗ θεωρεί ότι η αναδρομική εφαρμογή της μεθόδου αυτής δεν προβλέπεται από τη σχετική διάταξη του εν λόγω νόμου και για το λόγο αυτό δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη.

Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα

Τα λοιπά Λειτουργικά Έξοδα μειώθηκαν κατά € 52,4 εκατ. σε € 94,9 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2014 έναντι € 147,3 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2013. Λαμβάνοντας υπόψη την εφάπαξ θετική επίπτωση ύψους € 23,2 εκατ. από την αναδρομική εφαρμογή της έκπτωσης στην τιμή του φυσικού αερίου για το δεύτερο εξάμηνο του 2013, καθώς και την εφάπαξ θετική επίπτωση από την ανάκτηση από την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. ποσού ύψους € 17,4 εκατ., τα λοιπά λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά € 11,8 εκατ. ή κατά 8% σε €135,5 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2014 έναντι € 147,3 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2013.

Συμπερασματικά,

Το α΄ τρίμηνο του 2014, το 44,6% των συνολικών εσόδων απορροφήθηκε από τις δαπάνες καυσίμων, CO2 και αγορών ενέργειας, έναντι 48,5% το α΄ τρίμηνο του 2013.
Σημειώνεται ότι, οι δαπάνες για αγορές ενέργειας το α΄ τρίμηνο του 2014 απορρόφησαν το 23,9% των εσόδων έναντι 28,5% το α΄ τρίμηνο του 2013.
Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση της συμμετοχής της δαπάνης για την κάλυψη του μεταβλητού κόστους τρίτων συμβατικών παραγωγών σε 0,8% από 7,1% ως ποσοστό των συνολικών εσόδων.

Λοιπά Οικονομικά Στοιχεία

Οι αποσβέσεις το α΄ τρίμηνο του 2014 διαμορφώθηκαν σε € 147,3 εκατ. έναντι € 152,4 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2013, μειωμένες κατά € 5,1 εκατ.
Οι καθαρές χρηματοοικονομικές δαπάνες μειώθηκαν σε € 51,7 εκατ. (5,5%) από € 54,7 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2013, καθώς έχουν επηρεαστεί θετικά από ποσό ύψους € 3,9 εκατ., το οποίο αφορά τους τόκους επί του ποσού των € 17,4 εκατ. το οποίο η ΔΕΗ ανέκτησε από την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ.
Τα κέρδη προ φόρων το α΄ τρίμηνο του 2014 ανήλθαν σε € 109,3 εκατ. έναντι € 45,1 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2013.
Λαμβάνοντας υπόψη την προαναφερθείσα εφάπαξ θετική επίπτωση από την αναδρομική εφαρμογή της έκπτωσης στις τιμές του φυσικού αερίου και το ποσό που ανακτήσαμε από την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε., τα κέρδη προ φόρων θα ανέρχονταν σε € 64,8 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2014.
Τα μετά από φόρους κέρδη ανήλθαν σε € 81,3 εκατ. έναντι € 49,4 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2013. Τα προσαρμοσμένα μετά από φόρους κέρδη ανήλθαν σε € 48,4 εκατ.

Επενδύσεις και καθαρό χρέος

Οι επενδύσεις το α΄ τρίμηνο του 2014 διαμορφώθηκαν σε € 90,1 εκατ. έναντι € 176,5 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2013, μειωμένες κατά € 86,4 εκατ., ενώ, ως ποσοστό των συνολικών εσόδων μειώθηκαν σε 6,1% από 11,9%.
Αφαιρώντας τις συμμετοχές των χρηστών του δικτύου για τη σύνδεσή τους (€ 11,4 εκατ. και € 19,7 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2014 και το α΄ τρίμηνο του 2013 αντίστοιχα), οι οποίες χρηματοδοτούν σημαντικό μέρος των επενδύσεων σε έργα δικτύων, οι επενδύσεις ως ποσοστό του κύκλου εργασιών διαμορφώνονται σε 5,3% και 10,7%, αντίστοιχα.
Συγκεκριμένα, η σύνθεση των κύριων επενδύσεων το α΄ τρίμηνο του 2014 είναι η ακόλουθη (σε παρένθεση το αντίστοιχο μέγεθος του α΄ τριμήνου του 2013) :
- Επενδύσεις σε έργα Ορυχείων: € 12,8 εκατ. (€ 21,6 εκατ.)
- Επενδύσεις σε έργα Παραγωγής: € 19,1 εκατ. (€ 27 εκατ.)
- Επενδύσεις σε έργα Μεταφοράς: € 8,1 εκατ. (€ 48,2 εκατ.)
- Επενδύσεις σε έργα Δικτύων: € 44,5 εκατ. (€ 76,2 εκατ.)
- Επενδύσεις σε έργα ΑΠΕ: € 3,4 εκατ. (€ 1,8 εκατ.)
- Το καθαρό χρέος διαμορφώθηκε σε € 4.613 εκατ., μειωμένο κατά € 32,4 εκατ. σε σχέση με την 31.3.2013 (€ 4.645,4 εκατ.), ενώ σε σχέση με 31.12.2013 (€ 4.524,3 εκατ.) ήταν αυξημένο κατά € 88,7 εκατ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ