Αποχώρησε η ΑΕΓΕΚ από την ΕΚΤΕΡ

Αποχώρησε η ΑΕΓΕΚ από την ΕΚΤΕΡ
Στην πώληση της συμμετοχής της στην Εκτέρ προχώρησε η ΑΕΓΕΚ.

Η εταιρία προχώρησε στην πώληση και μεταβίβαση στην εταιρεία Πολυκράτης, 1.483.040 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της συνδεδεμένης εταιρείας Εκτέρ, ήτοι ποσοστό 13,183%.
Υπενθυμίζεται ότι με την από 28/6/2013 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας είχε εγκριθεί η σύσταση δικαιώματος εμπράγματης χρηματοοικονομικής ασφάλειας (ενεχύρου) δυνάμει του νόμου 3301/2004, επί των ως άνω μετοχών της ΕΚΤΕΡ υπέρ της Alpha Bank, στο πλαίσιο έκδοσης από τη συνδεδεμένη εταιρία ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική Α.Ε. ομολογιακού δανείου. Το υπόψη ενέχυρο έχει αρθεί ήδη από τις 7 Νοεμβρίου 2013.
Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε η πώληση των μετοχών της ΕΚΤΕΡ με τη μορφή εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής (OTC), έναντι συνολικού τιμήματος 800.000 ευρώ στην αγοράστρια εταιρία Πολυκράτης. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής η ΑΕΓΕΚ δε συμμετέχει πλέον στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΚΤΕΡ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ