Επιτροπή Ανταγωνισμού: Πρόστιμο €628.450 σε επιχείρηση με παιδικά παιχνίδια

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Πρόστιμο €628.450 σε επιχείρηση με παιδικά παιχνίδια

Πρόστιμο ύψους 628.450 ευρώ σε επιχείρηση παιδικών παιχνιδιών επέβαλε την Πέμπτη η Επιτροπή Ανταγωνισμού σύμφωνα με ανακοίνωση.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της Απόφασης, από τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία προκύπτει ότι η εταιρεία προέβη σε ενιαία και διαρκή, εξ επόψεως εμβέλειας, στόχευσης και χρονικής αλληλουχίας και λόγω της εποχικής φύσης του προϊόντος, πρακτική καθορισμού των τιμών μεταπώλησης, στο πλαίσιο κάθετης σύμπραξης, στην αγορά παιδικών παιγνιδιών, εξαιρουμένων εκείνων που συνδέονται με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστημάτων.

Αναλυτικά η απόφαση

«Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕΑ), με την 816/2023 ομόφωνη απόφασή της, κατά την απλοποιημένη διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών του άρθρου 29α του ν. 3959/2011 και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 790/2022 απόφασή της, αποδέχθηκε την σχετική Πρόταση Διευθέτησης Διαφοράς που υπέβαλλε η εταιρεία ΤΖΙΟΚΙ ΠΡΕΤΖΙΟΖΙ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ κατόπιν σχετικής Εισήγησης και επέβαλε μειωμένο πρόστιμο για την τέλεση της διαπιστωθείσας, βάσει του σκεπτικού της Απόφασης, παράβασης του άρθρου 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ, ήτοι ποσού 628.450 ευρώ.

Αναλυτικότερα, αφορμή για την έναρξη αυτεπάγγελτης έρευνας αποτέλεσε ο δειγματοληπτικός έλεγχος συγκεκριμένων κωδικών (προϊόντων) τα οποία παρουσιάζουν την μεγαλύτερη κίνηση (δημοτικότητα), όπως αυτή καταγράφεται στις ηλεκτρονικές ιστοσελίδες των καταστημάτων λιανικής πώλησης παιχνιδιών. Για τους σκοπούς της εν λόγω έρευνας, πραγματοποιήθηκε, επιτόπιος έλεγχος, στα γραφεία εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε όλες τις βαθμίδες της σχετικής αγοράς των παιχνιδιών μεταξύ των οποίων είναι και η ΤΖΙΟΚΙ ΠΡΕΤΖΙΟΖΙ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ.

Η εμπλεκόμενη στη διαδικασία εταιρεία ΤΖΙΟΚΙ, για την οποία συλλέχθηκαν αποδεικτικά στοιχεία ικανά να στοιχειοθετήσουν παράβαση του άρθ. 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ στο πλαίσιο κάθετης συμφωνίας με μεταπωλητές/λιανοπωλητές, εκδήλωσε εγγράφως το ενδιαφέρον της για διερεύνηση της δυνατότητας υπαγωγής της στη ΔΔΔ και κατέθεσε σχετικό αίτημα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 16 της Ανακοίνωσης για τη διαδικασία διευθέτησης διαφορών.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της Απόφασης, από τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία προκύπτει ότι η εταιρεία προέβη σε ενιαία και διαρκή, εξ επόψεως εμβέλειας, στόχευσης και χρονικής αλληλουχίας και λόγω της εποχικής φύσης του προϊόντος, πρακτική καθορισμού των τιμών μεταπώλησης, στο πλαίσιο κάθετης σύμπραξης, στην αγορά παιδικών παιγνιδιών, εξαιρουμένων εκείνων που συνδέονται με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστημάτων, κατά παράβαση των άρθρων 1 παρ. 1 του ν. 3959/2011 και 101 παρ. 1 ΣΛΕΕ, η οποία διήρκησε από τις 28.12.2017 έως τις 8.10.2021. Ο καθορισμός των τιμών μεταπώλησης αποτελεί, εξ αντικειμένου ιδιαίτερης σοβαρότητας περιορισμό του ανταγωνισμού και θεωρείται από τη φύση του ικανός να επιφέρει αντίκτυπο στη σχετική αγορά, καθώς αμβλύνει τον ανταγωνισμό μεταξύ των μεταπωλητών, καταργώντας τον ενδοσηματικό ανταγωνισμό τιμών, ενώ λειτουργεί ως αντικίνητρο για την μείωση των τιμών πώλησης για το συγκεκριμένο προϊόν. Από τη φύση και το περιεχόμενο των στοιχείων του φακέλου της υπόθεσης συνάγεται το συμπέρασμα ότι ο καθορισμός τιμών μεταπώλησης των προϊόντων εφαρμόσθηκε στην πράξη.

Η Ολομέλεια της ΕΑ, δυνάμει της παρ. 35 της υπ’ αρ. 795/2022 Απόφασης της, αποφάσισε την αποδοχή, σύμφωνα με το σκεπτικό της Έκθεσης του Εισηγητή, της Προτάσεως Διευθέτησης Διαφοράς που υπέβαλλε η ανωτέρω εταιρεία και την έκδοση απόφασης σύμφωνα με την οποία:

Διαπιστώνει ότι η εταιρεία ΤΖΙΟΚΙ ΠΡΕΤΖΙΟΖΙ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ παραβίασε το άρθρο 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ λόγω της συμμετοχής της σε απαγορευμένη κάθετη σύμπραξη δυνάμει των πρακτικών που συνοπτικά περιγράφονται στην Εισήγηση, στο πλαίσιο της Διαδικασίας Διευθέτησης Διαφορών.

Υποχρεώνει την προαναφερόμενη επιχείρηση να παύσει, εφόσον δεν το έχει ήδη πράξει, και να παραλείπει στο μέλλον την διαπιστωθείσα πρακτική καθορισμού τιμών μεταπώλησης, ως άνω ενιαία και διαρκής παράβαση, των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ .

Επιβάλλει πρόστιμο ποσού 628.450 ευρώ για την τέλεση της διαπιστωθείσας παράβασης των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ.

Υπενθυμίζεται τέλος ότι η απόφαση εκδίδεται κατά την ως άνω απλοποιημένη διαδικασία, κατόπιν της σχετικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκ μέρους της εταιρείας για την υπαγωγή της στη διαδικασία και της συνακόλουθης οριστικής δήλωσης περί αποδοχής της παράβασης που διαπιστώθηκε».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ