Νέα (τελευταία) ευκαιρία για ρύθμιση οφειλών στο ΙΚΑ

Νέα (τελευταία) ευκαιρία για ρύθμιση οφειλών στο ΙΚΑ
Έως το τέλος Οκτωβρίου μπορούν να προσέλθουν για ρύθμιση οι οι οφειλέτες του ΙΚΑ προκειμένου να εξασφαλίσουν έκπτωση 20% επί των πρόσθετων τελών της κεφαλαιοποιημένης οφειλής που είχε μαζευτεί μέχρι το τέλος του 2010. Νέα παράταση δεν πρόκειται να δοθεί, ξεκαθαρίζει η διοίκηση του ασφαλιστικού ταμείου.

Τις οδηγίες για την υπαγωγή στη ρύθμιση εξέδωσε πριν από λίγο η διοίκηση του Ταμείου. Η διαδικασία βήμα προς βήμα γίνεται ως εξής:

  1. Υποβολή σχετικής αίτησης στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος με την οποία δηλώνεται και η ύπαρξη απασχόλησης.
  2. Κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών χρονικών περιόδων μέχρι την 31/12/2010.
  3. Ανελλιπής καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1/1/2011 και εφεξής ή ρύθμιση αυτών σε 36 ή 48 μηνιαίες δόσεις αναλόγως του ύψους των οφειλών.
  4. Καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,25% της κατά την 31/12/2010 κεφαλαιοποιημένης οφειλής. Το ποσό αυτό δεν θα μπορεί να είναι μικρότερο του 20% και μεγαλύτερο του 40% του μέσου όρου των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών του τελευταίου τριμήνου του 2010 και σε κάθε περίπτωση, πρέπει να είναι ίσο ή μεγαλύτερο των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 €).

Επίσης, παρέχεται για μία και μόνο φορά η δυνατότητα υπαγωγής με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και στους οφειλέτες του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. οι οποίοι έχουν απολέσει το δικαίωμα συνέχισης του προσωρινού διακανονισμού, εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση μέχρι 31/10/2011.

Επιπλέον, δικαίωμα υπαγωγής στις εν λόγω διατάξεις παρέχεται: στους οφειλέτες του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. κοινών επιχειρήσεων και οικοδομικοτεχνικών έργων, οι οποίοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δεν απασχολούν υπαλλήλους, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

  1. Κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών χρονικών περιόδων μέχρι την 31/12/2010.
  2. Μηνιαία καταβολή ποσού που θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,25% της κατά την 31/12/2010 κεφαλαιοποιημένης οφειλής όταν το συνολικό ποσό αυτής δεν υπερβαίνει τις 300.000,00 € και 0,80% για οφειλές άνω των 300.000,00 €.