ΙΚΑ: Ξεκινάει τον έλεγχο των μη επικυρωμένων δικαιολογητικών

ΙΚΑ: Ξεκινάει τον έλεγχο των μη επικυρωμένων δικαιολογητικών
Σε ελέγχους μη επικυρωμένων δικαιολογητικών που έχουν κατατεθεί απο τους ασφαλισμένους για τις συναλλαγές τους μετά την κατάργηση της επικύρωσης και της προσκόμισης των πρωτότυπων δικαιολογητικών, προχωράει το ΙΚΑ.

Εδώ και αρκετό διάστημα καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις Δημόσιες Υπηρεσίες και τους φορείς που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του ως άνω νόμου και πλέον το Δημόσιο υποχρεούται να αποδέχεται απλά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους.

Η εγκύκλιος του ΙΚΑ αναφέρει ότι προκειμένου να εξακριβωθεί η ακρίβεια των στοιχείων που αναγράφονται στα φωτοαντίγραφα των κατατεθειμένων εγγράφων, ο νόμος καθιέρωσε την υποχρέωση διενέργειας δειγματοληπτικού ελέγχου από τις Υπηρεσίες σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνόλου των φωτοαντιγράφων που υποβλήθηκαν κατά το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, ή σε μεγαλύτερο ποσοστό αν αυτό κρίνεται απαραίτητο, ζητώντας τη συνδρομή των υπηρεσιών ή των φορέων που εξέδωσαν τα πρωτότυπα.

Σε περίπτωση προσκόμισης πλαστών ή παραποιημένων φωτοαντιγράφων επιβάλλονται στον ενδιαφερόμενο οι κυρώσεις του Ν. 1599/1986 - εφόσον για τη πράξη αυτή δεν προβλέπονται άλλες αυστηρότερες ποινικές κυρώσεις - και ανακαλείται αμέσως η διοικητική ή άλλη πράξη για την έκδοση της οποίας χρησιμοποιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά, καθότι η υποβολή απλών φωτοαντιγράφων επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.

Οι υπηρεσίες του ΙΚΑ ΕΤΑΜ που διενεργούν τον δειγματοληπτικό έλεγχο, οφείλουν να επικοινωνούν με την εκδούσα αρχή με κάθε πρόσφορο μέσο (πρωτίστως με e mail, τηλέφωνο, και δευτερευόντως με φαξ ή διοικητική αλληλογραφία).

Για την καταχώριση των αποτελεσμάτων των ελέγχων έχει δημιουργηθεί ειδικό πληροφοριακό σύστημα. Ετσι σύμφωνα με την εγκύκλιο το ΙΚΑ ξεκνά τους ελέγχους των μη επικυρωμένων δικαιολογητικών που έχουν καταθέσει οι ενδιαφερόμενοι για τις συναλλαγές τους με το Ταμείο