Εξάμηνο «φωτιά» για όσους ενταχθούν στη ρύθμιση των ασφαλιστικών ταμείων –Όλη η εγκύκλιος

Εξάμηνο «φωτιά» για όσους ενταχθούν στη ρύθμιση των ασφαλιστικών ταμείων –Όλη η εγκύκλιος
Θες να ρυθμίσεις τις οφειλές σου στα ασφαλιστικά ταμεία; Από σήμερα σου δίνεται η δυνατότητα καθώς πριν από λίγο αναρτήθηκε στη Διαύγεια η εγκύκλιος του υπουργού Εργασίας που ανάβει το πράσινο φως. Προσοχή όμως: για έξι μήνες από την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να πληρώνεις και τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές και τις δόσεις που θα προκύψουν από τη ρύθμιση καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα «αποβάλλεσαι» και το χρέος θα επανέρχεται εκεί από όπου ξεκίνησε. Και μετά το εξάμηνο, ο οφειλέτης θα έχει μόνο μια ευκαιρία να μην φανεί συνεπής.

Με τη νέα ρύθμιση, τακτοποιούνται:

  1. Για το ΙΚΑ ΕΤΑΜ οφειλές έως και τη μισθολογική περίοδο του Αυγούστου 2014
  2. Για τον ΟΑΕΕ, οφειλές έως και την περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου 2014.

Άρα, αυτές οι εισφορές μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση των 100 δόσεων. Όλες οι υπόλοιπες, θα πρέπει να πληρώνονται κανονικά και στην ώρα τους.

Στη εγκύκλιο ο κ. Βρούτσης επισημαίνει μεταξύ άλλων τις βασικές αλλαγές:

  • Οι οφειλές δύνανται να ρυθμιστούν σε έως 100 δόσεις
  • Το ετήσιο επιτόκιο από 1-1-2013, με το οποίο βαρύνεται η κύρια οφειλή η οποία ρυθμίζεται, μειώνεται σε 4,56%
  • Προβλέπεται η υποβολή αίτησης άπαξ επανένταξης στη ρύθμιση, σε περιπτώσεις απώλειάς της για λόγους ανωτέρας βίας
  • Λαμβάνεται μέριμνα προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση μεταχείριση μεταξύ των οφειλετών που υπήχθησαν στη ρύθμιση της Νέα Αρχής του Ν.4152/2013 (σ.σ τη ρύθμιση των 48 δόσεων), και όσων υπαχθούν στη ρύθμιση των 100 δόσεων
  • Για την ένταξη στην παρούσα ρύθμιση απαιτείται μόνο η υποβολή αίτησης υπαγωγής. Η πρώτη δόση καταβάλλεται έως την 21η του μήνα υποβολής της αίτησης υπαγωγής και εφόσον δεν είναι εργάσιμη την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την 21η κάθε μήνα και εφόσον δεν είναι εργάσιμη την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Που θα υποβληθεί η αίτηση

Για τις οφειλές που έχουν μεταφερθεί στο ΚΕΑΟ οι αιτήσεις υποβάλλονται απευθείας στα κατά τόπο αρμόδια Περιφερειακά ΚΕΑΟ. Για τις λοιπές οφειλές του ΙΚΑ_ΕΤΑΜ, δεδομένου ότι διενεργείται μηνιαίως ο έλεγχος δηλωθεισών – καταβληθεισών εισφορών (ΕΔΚ) στις ΑΠΔ, η αίτηση για ρύθμιση υποβάλλεται απευθείας στο κατά τόπο αρμόδια Περιφερειακά ΚΕΑΟ και στις ταμειακές υπηρεσίες των Υποκαταστημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Για το σύνολο των οφειλών του ΙΚΑ_ΕΤΑΜ μετά την καταχώριση της αίτησης εκδίδεται άμεσα και αμελλητί η απόφαση ρύθμισης με βάση τις οφειλές που, κατά την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης εμφανίζονται ως ληξιπρόθεσμες στη βάση δεδομένων του ΟΠΣ-ΙΚΑ βάσει των ΕΔΚ των ΑΠΔ. Αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης, ενημερώνεται το Τμήμα Εσόδων του αρμόδιου υποκαταστήματος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για να προβεί σε έλεγχο. Αν από τον έλεγχο προκύψει οφειλή αναγόμενη σε χρονική περίοδο της ρύθμισης, είναι δυνατή είτε η εφάπαξ εξόφλησή της είτε η ένταξή της στη ρύθμιση με ανακαθορισμό του ποσού των δόσεων.

Πότε χάνεται η ρύθμιση

Η εγκύκλιος αναφέρει: «Η ρύθμιση απώλλυται όταν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα, τις τρέχουσες εισφορές και τις προβλεπόμενες δόσεις της ρύθμισης. Κατ΄εξαίρεση, ο οφειλέτης δεν εκπίπτει της ρύθμισης στις περιπτώσεις για τις οποίες, ενώ καταβάλλει τις τρέχουσες εισφορές:

α) δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μέχρι δύο (2) δόσεις ανά έτος προγράμματος ρύθμισης (για χρονικό διάστημα μέχρι ενός μηνός η κάθε δόση) ή

β) δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης ανά έτος προγράμματος ρύθμισης, για χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) μηνών.

Οι ανωτέρω περιπτώσεις α) και β) δύνανται να εφαρμοστούν μετά την πάροδο εξαμήνου από την ένταξη στη ρύθμιση. Ως έτος προγράμματος ρύθμισης νοείται το 12μηνο με έναρξη από την ημερομηνία ένταξης στη ρύθμιση. Για τις ως άνω περιπτώσεις α΄ και β΄ η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση δύο τοις εκατό (2%).

Ειδικότερα, σε περιπτώσεις απώλειας της ρύθμισης για λόγους ανωτέρας βίας ο οφειλέτης δύναται εντός δύο (2) μηνών από την απώλεια αυτής να υποβάλει άπαξ αίτηση επανένταξής του στη ρύθμιση με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και για τον εναπομείναντα αριθμό δόσεων αυτής. Σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης καθίσταται απαιτητό το σύνολο του υπολοίπου της οφειλής και των προηγούμενων προσαυξήσεων και τόκων, τα οποία αναβιώνουν αναδρομικά, χωρίς τις εκπτώσεις του πίνακα της παραγράφου Α της παρούσας. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση απώλειας της ρύθμισης, το υπόλοιπο της κύριας οφειλής υπολογίζεται εκ νέου από 1.1.2013 με ετήσιο επιτόκιο που καθορίζεται στην παράγραφο 11, της Υποπαραγράφου ΙΑ.2 της Παραγράφου ΙΑ΄του Ν.4152/2013».

Ολόκληρο το κείμενο της εγκυκλίου μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ