Με νέα ονομαστική αξία οι μετοχές της Alpha Αστικά Ακίνητα

Με νέα ονομαστική αξία οι μετοχές της Alpha Αστικά Ακίνητα
Από την 6η Αυγούστου, οι μετοχές της εταιρείας Alpha Αστικά Ακίνητα ΑΕ θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τη νέα

ονομαστική αξία 4,15 ευρώ ανά μετοχή.

alpha
Σημειώνεται ότι η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της 17ης Ιουνίου 2014 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά το ποσό των 4.900.000 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση των εξής αποθεματικών:

- Ποσού 4.862.445,52 ευρώ από αφορολόγητα αποθεματικά.

- Ποσού 37.554,48 ευρώ από φορολογηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 3,80 ευρώ σε 4,15 ευρώ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, μετά την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 58.100.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 14.000.000 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 4,15 ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ