Από τις 30 Ιουλίου, οι μετοχές της Alpha Trust με νέα ονομαστική αξία

Από τις 30 Ιουλίου, οι μετοχές της Alpha Trust με νέα ονομαστική αξία
Με νέα ονομαστική αξία 0,30 ευρώ ανά μετοχή θα διαπραγματεύονται από τις 30 Ιουλίου στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι μετοχές της Alpha

Trust.

Η νέα τιμή είναι συνέπεια της αυξομείωσης μετοχικού κεφαλαίου που είχε αποφασιστεί στη συνεδρίαση της 29ης Μαΐου. Την ημέρα αυτή, οι μέτοχοι της εταιρείας, στην τακτική γενική συνέλευσή τους, είχαν αποφασίσει:

α. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό του 1.866.000,00 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,60 ευρώ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 9.641.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 3.110.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,10 ευρώ η κάθε μία.

β. Τη μείωση, με σκοπό το συμψηφισμό ζημιών, του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 8.708.000,00 ευρώ με διαγραφή ζημιών από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο», με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 2,80 ευρώ.

Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας διαμορφώνεται στο ύψος των 933.000,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 3.110.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με την με αριθμ. Πρωτ. Κ2-3574/16.7.2014 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της Εταιρίας.

Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών κατά τη συνεδρίασή της στις 24.7.2014 ενημερώθηκε για τη μεταβολή της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας από 2,50 σε 3,10 και σε εν συνεχεία σε 0,30 ευρώ, συνεπεία της αυξομείωσης του μετοχικού κεφαλαίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ