Ενημέρωση της Επιτροπής του Χ.Α. για επιστροφές κεφαλαίου

Ενημέρωση της Επιτροπής του Χ.Α. για επιστροφές κεφαλαίου
Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών κατά τη σημερινή της συνεδρίαση ενημερώθηκε για τα παρακάτω θέματα και ενέκρινε την

απόκτηση της ιδιότητας του ειδικού διαπραγματευτή σε δύο περιπτώσεις

• την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας «FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε.» από € 0,30 σε € 1,05, τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της ιδίας εταιρίας από € 1,05 σε € 0,30 και την επιστροφή ποσού € 0,75 ανά μετοχή στους μετόχους της με καταβολή μετρητών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών με τελική ονομαστική αξία μετοχής € 0,30 και ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ορίστηκε η 23η Σεπτεμβρίου 2014. Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. ως κάτοχοι των μετοχών κατά την 25η Σεπτεμβρίου 2014. Επίσης, Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών ενημερώθηκε για την αλλαγή του διακριτικού τίτλου της ίδιας εταιρίας από «FOLLI-FOLLIE Group» σε «FF Group», η οποία θα ισχύει από την 29η Ιουλίου 2014.

• την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας «KLEEMANN HELLAS Α.Β.Ε.Ε.» από € 0,33 σε € 0,46, τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της ιδίας εταιρίας από € 0,46 σε € 0,35 και την επιστροφή ποσού € 0,11 ανά μετοχή στους μετόχους της με καταβολή μετρητών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών με νέα ονομαστική αξία μετοχής € 0,35 και ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ορίστηκε η 29η Ιουλίου 2014. Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. ως κάτοχοι των μετοχών κατά την 31η Ιουλίου 2014.

• την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας «ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» από € 0,30 σε € 0,33, τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της ιδίας εταιρίας από € 0,33 σε € 0,30 και την επιστροφή ποσού € 0,03 ανά μετοχή στους μετόχους της με καταβολή μετρητών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών με τελική ονομαστική αξία μετοχής € 0,30 και ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ορίστηκε η 24η Νοεμβρίου 2014. Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. ως κάτοχοι των μετοχών κατά την 25η Νοεμβρίου 2014.

• την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας «ALPHA TRUST Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» από € 2,50 σε € 3,10 και εν συνεχεία τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της ιδίας εταιρίας από € 3,10 σε € 0,30. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών με τελική νέα ονομαστική αξία εκάστης € 0,30 ορίστηκε η 30η Ιουλίου 2014.

Επίσης, η Επιτροπή ενέκρινε:

• την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εταιρίας «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την εταιρία – Μέλος «EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί της εν λόγω κινητής αξίας την Παρασκευή 25 Ιουλίου 2014.

• την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών των εταιριών «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», «MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», «ATTICA BANK Α.Τ.Ε.», «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.», «ΟΤΕ Α.Ε.», «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» και «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» από την εταιρία – Μέλος «ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί της εν λόγω κινητής αξίας την Παρασκευή 25 Ιουλίου 2014.