Πρωταγωνιστές στις αποδόσεις τα ομολογιακά αμοιβαία

Πρωταγωνιστές στις αποδόσεις τα ομολογιακά αμοιβαία
Σε συνεχιζόμενη αυξητική τροχιά βρέθηκε και το δεύτερο τρίμηνο του 2014 για τον κλάδο της θεσμικής διαχείρισης (αμοιβαία, εταιρείες asset management,

εταιρείες επενδύσεων στην ακίνητη περιουσία και εταιρείες χαρτοφυλακίου), καθώς το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων διαμορφώθηκε στις 30/06/2014 στα 13,20 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 4,71% έναντι 12,61 δισ. της 31/03/2014 και 16,61% από την αρχή του έτους.

Στην αγορά τωναμοιβαίων κεφαλαίων το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων στις 30/6/2014 παρουσίασε αύξηση 12,69% από την αρχή του έτους και 1,7% από το προηγούμενο τρίμηνο, και διαμορφώθηκε σε 7,015 δις. ευρώ .
Οι συνολικές εισροές στο δεύτερο τρίμηνο του έτους ήταν 86,9 εκατ. ευρώ., προερχόμενες κυρίως από εισροή κεφαλαίων στις κατηγορίες των Ομολογιακών AK Ελλάδας, των Μικτών Funds of Funds και των Μετοχικών ΑΚ Ελλάδας.
Στο μέτωπο των αποδόσεων,αυτές διαμορφώθηκαν θετικά σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες. Τις υψηλότερες μέσες αποδόσεις ανά κατηγορία κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας με 21,73%, τα Μικτά ΑΚ με 10,47% και τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας με 8,26%. Πρέπει να σημειωθεί ότι στην κατηγορία των Μετοχικών ΑΚ Ελλάδας τα 30 από τα 33 ΑΚυπεραπόδοσανσε σχέση με το Γ.Δ. του Χ.Α. ο οποίος ήταν 4,44%, με αποδόσεις από 5,01% έως 12,99%.
Η αγορά των Αμοιβαίων Κεφαλαίων εμφανίζεται ισομερώς κατανεμημένη με σημαντικότερες από πλευράς ενεργητικών, τις κατηγορίες των Μετοχικών ΑΚ (25% επί του συνόλου), των Ομολογιακών ΑΚ (22% επί του συνόλου) των Μικτών ΑΚ (19% επί του συνόλου) και των ΑΚ Χρηματαγοράς (14% επί του συνόλου).
Οι δύο εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου έκλεισαν το δεύτερο τρίμηνο του 2014 με υψηλό μεσοσταθμικό Discount -34,29%, συνολικό ενεργητικό 29,04 εκατ. και μέση σταθμισμένη απόδοση από την αρχή του έτους 3,56%.
Το σύνολο των επενδύσεών των τεσσάρων Εταιριών Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (ΑΕΕΑΠ) με 30.6.2014, παρουσίασε σημαντική αύξηση ύψους 25,14% από το προηγούμενο τρίμηνο και έφθασε τα 1,628 δις. ευρώ.
Τέλος, στον τομέα του Asset Management, το σύνολο των υπό διαχείριση κεφαλαίων των πέντε ΑΕΠΕΥ μελών της Ε.Θ.Ε. και των14 ΑΕΔΑΚ Διευρυμένου Σκοπού, σημείωσε σημαντική αύξηση 19,93% από την αρχή του έτους και 3,47% από το προηγούμενο τρίμηνο καιδιαμορφώθηκε σε 4,529 δις. ευρώ έναντι 3,776 δις. ευρώ της 31/12/2013 και 4,377 δις. ευρώ της 31/03/2014.