Ειδικός διαπραγματευτής επί των μετοχών της Ευρωσύμβουλοι

Ειδικός διαπραγματευτής επί των μετοχών της Ευρωσύμβουλοι
Την απόκτηση της ιδιότητάς του Ειδικού Διαπραγματευτή από την Eurobank Equities επί των κοινών μετοχών της Ευρωσύμβουλοι, ενέκρινε

στις 18/7 η Επιτροπή Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση:

Η εταιρεία EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με απόφαση της από 18-7-2014 συνεδρίασής της, η Επιτροπής Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α. ενέκρινε την απόκτηση της ιδιότητάς της ως Ειδικού Διαπραγματευτή επί των κοινών μετοχών της εισηγμένης εταιρίας «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΣΥΜΒ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» προς ενίσχυση της ρευστότητας των μετοχών της και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί της εν λόγω κινητής αξίας τη Τρίτη 22 Ιουλίου 2014 .

Η εταιρία EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. έχει υπογράψει σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης με την παραπάνω εταιρία με τους εξής βασικούς όρους:

1- Η EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. θα διαβιβάζει στο σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΣΥΜΒ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

2- Η διάρκεια της απόκτησης της σύμβασης είναι ένα (1) έτος, από την ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας ήτοι έως και 22/07/2015.