Πράσινο φως για την Algae Farms στο Χρηματιστήριο

Πράσινο φως για την Algae Farms στο Χρηματιστήριο
Την άδεια για τη διενέργεια δημόσιας προσφοράς με καταβολή μετρητών της εταιρίας «Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής Άλγης» (Algae Farms)

για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με σκοπό την ένταξη του συνόλου των μετοχών της στην ΕΝ.Α ΣΤΕΠ της Εναλλακτικής Αγοράς του ΧΑ, παρείχε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στην τελευταία της συνεδρίαση.

Επίσης, η Επιτροπή μεταξύ άλλων ενέκρινε:

- τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στην υπό σύσταση εταιρεία «DROMEUS CAPITAL MANAGEMENT (GREECE) Α.Ε.Π.Ε.Υ.», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3606/2007.
- την επέκταση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ώστε να παρέχει, επιπλέον, την επενδυτική υπηρεσία της διαπραγμάτευσης για ίδιο λογαριασμό στα χρηματοπιστωτικά μέσα (α) έως (ε) του άρθρου 5 του ν. 3606/2007 και την αναδοχή χρηματοπιστωτικών μέσων στο χρηματοπιστωτικό μέσο (α) του άρθρου 5 του ν. 3606/2007.
-Τέλος, ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας της εταιρείας «ΟΛΥΜΠΙΑ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της, με βάση το ν. 3606/2007