Ο «εκβιασμός» της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς γύρισε τη μετοχή της Eurobank

Ο «εκβιασμός» της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς γύρισε τη μετοχή της Eurobank
Η έμμεση «απειλή» της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι υπάρχει πιθανότητα να μην εισαχθούν προς διαπραγμάτευση την ερχόμενη Παρασκευή οι μετοχές της Eurobank προκάλεσε ταραχή σε όσους ξένους επενδυτές πουλούσαν μετοχές «αέρα» για να τις παραδώσουν στην εκκαθάριση την ερχόμενη Δευτέρα.Ειδικότερα όσοι δεν είχαν απόθεμα μετοχών Eurobank αναγκάστηκαν να κλείσουν θέσεις προκειμένου να μην βρεθούν την Δευτέρα ανοικτοί και υποστούν τις συνέπειες που προβλέπει η νομοθεσία. Ταυτόχρονα φρέναραν και οι πωλήσεις αέρα που είχαν προγραμματιστεί με αποτέλεσμα η ζήτηση να υπερκαλύψει την προσφορά. Έτσι η μετοχή της τράπεζας ενισχύθηκε κατά 6,67% με συναλλαγές 109 εκ μετοχών.Αξίζει να σημειωθεί ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναφέρει στην ανακοίνωσή της τα εξής:«Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σχετικά με τη διενέργεια ανοιχτών πωλήσεων που συνδέονται με επικείμενες εισαγωγές μετοχών προερχόμενων από πρωτογενή διάθεσή τους, επισημαίνει την ανάγκη τήρησης του δεσμευτικά και πανευρωπαϊκά ισχύοντος καθεστώτος που διέπει τις ανοικτές πωλήσεις.Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 827/2012 της Επιτροπής της 29ης Ιουνίου 2012, που συμπληρώνει και εξειδικεύει τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ανοικτές πωλήσεις και ορισμένες πτυχές των συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης,«... Η χρήση δικαιωμάτων εγγραφής για νέες μετοχές στο πλαίσιο ανοικτής πώλησης μπορεί να διασφαλίσει επαρκώς ότι οι μετοχές θα είναι διαθέσιμες για διακανονισμό μόνο στην περίπτωση που η ρύθμιση είναι τέτοια ώστε να διασφαλίζεται ο διακανονισμός της ανοικτής πώλησης στο προβλεπόμενο διάστημα. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν κανόνες που να διασφαλίζουν ότι οι μετοχές που προκύπτουν από τα δικαιώματα εγγραφής είναι διαθέσιμες κατά την ημερομηνία διακανονισμού ή πριν απ' αυτήν και σε ποσότητα τουλάχιστον ισοδύναμη με τον αριθμό των μετοχών που πρόκειται να τεθούν σε ανοικτή πώληση.» (Προοίμιο)«Οι συμφωνίες δανεισμού ή άλλες εκτελεστές απαιτήσεις .... συνάπτονται μέσω των ακόλουθων τύπων, συμφωνιών, συμβάσεων ή απαιτήσεων που είναι νομικά δεσμευτικές για όλη τη διάρκεια της ανοικτής πώλησης (άρθρο 5 παρ. 1):.................. ε) συμφωνίες που αφορούν τα δικαιώματα εγγραφής, στις οποίες το φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει στην κατοχή του δικαιώματα εγγραφής για νέες μετοχές του ίδιου εκδότη και της ίδιας κατηγορίας και καλύπτουν τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών που προτείνεται να τεθούν σε ανοικτή πώληση, υπό την προϋπόθεση ότι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να λάβει τις μετοχές κατά τον διακανονισμό της ανοικτής πώλησης ή πριν απ' αυτόν·» (Άρθρο 5 παράγραφος 1, εδάφιο (ε).» Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εφιστά την προσοχή του επενδυτικού κοινού στο γεγονός ότι, σύμφωνα με το οικείο ενημερωτικό δελτίο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας EUROBANK,το χρονοδιάγραμμα της Δημόσιας Προσφοράς χαρακτηρίζεται ως το «αναμενόμενο».Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προειδοποιεί και διαβεβαιώνει ότι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία (ν. 4141/2013), θα προβεί σε ενδελεχή έλεγχο των συναλλαγών που σχετίζονται με τα ανωτέρω και σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων θα επιβάλει τις προσήκουσες κυρώσεις". ΝΙΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ