Αύξηση κερδών για την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα

Αύξηση κερδών για την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα

Έμφαση στην περαιτέρω εξυγίανση του ισολογισμού

Έμφαση στην περαιτέρω εξυγίανση του ισολογισμού της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας και στην πιστωτική επέκταση, έδωσε μέσα από τις ομιλίες της η Διοίκηση της Τράπεζας.

Κατά τη Συνέλευση παρουσιάστηκαν οι οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2018 και εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του 2019.

Τη θετική τροχιά της οικονομίας μετά από μια πολυετή περίοδο ύφεσης αποτύπωσε στην ομιλία του ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Τράπεζας κ. Γεώργιος Κουρλετάκης, κατά τη διάρκεια της εισήγησής του προς το Σώμα της Γενικής Συνέλευσης.
Ιδιαίτερα επεσήμανε ότι η ισχυρή αναπτυξιακή πορεία του Τουρισμού και της Μεταποιητικής Παραγωγής, αποτέλεσαν τους κύριους παράγοντες σταθερότητας και ενίσχυσης της ελληνικής και ιδιαίτερα της Κρητικής οικονομίας, ωστόσο επεσήμανε ότι η αναπτυξιακή δυναμική παραμένει εύθραυστη με τις επενδύσεις να παρουσιάζουν αρνητικό ρυθμό και την αποταμιευτική ικανότητα να είναι μειωμένη.

Ως βασική πρόκληση του χρηματοπιστωτικού συστήματος επεσήμανε την αποτελεσματική διαχείριση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPEs), χαρακτήρισε δε μεγάλο στοίχημα για τις τράπεζες την υποχρέωσή τους να επιτύχουν συγκεκριμένο στόχο, σε μονοψήφιο ποσοστό, μέχρι το 2021.

Στην ομιλία της η Ανώτερη Γενική Διευθύντρια της Τράπεζας κ. Χρυσάνθη Παπαδοπούλου, τόνισε την ανάγκη της εκ νέου παρακολούθησης από τις τράπεζες της ανάπτυξης της οικονομίας, στηρίζοντας τις υγιείς επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, αφού κάτι τέτοιο, όπως ανέφερε, θα βοηθήσει στη διαμόρφωση κερδοφορίας για τον κλάδο, που ούτως ή άλλως διατηρεί ως πρώτιστο στόχο την αποτελεσματική μείωση των κόκκινων δανείων.

Αναβάθμιση από τη MOODYs

Στα σημαντικά γεγονότα της περασμένης χρονιάς ήταν η λήψη πιστοληπτικής αξιολόγησης (rating) από το διεθνή Οίκο αξιολόγησης Moody’s. Η Τράπεζα αξιολογήθηκε με Caa2 – όπως δηλαδή και οι συστημικές τράπεζες - με προοπτικές σταθερές. Το Μάρτιο του 2019 ο διεθνής οίκος αναβάθμισε τις προοπτικές της Τράπεζας, από σταθερές σε θετικές.

Οικονομικά στοιχεία 2018

Οι καταθέσεις της Τράπεζας διαμορφώθηκαν σε 1,26 δις ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 12,69% σε σχέση με το 2017, ενώ το ποσοστό αύξησης των καταθέσεων επιχειρήσεων και ιδιωτών στο σύνολο του τραπεζικού συστήματος, ήταν της τάξεως του 10,4%.

Η κερδοφορία προ φόρων ανήλθε σε 15,4 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 3,31% σε σχέση με το 2017, ενώ μετά από φόρους σε 10,50 εκατ. ευρώ, περίπου σταθερή σε σχέση με το 2017.
Ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας διαμορφώθηκε στο 14,03% μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, από 12,39% το 2017, υπερκαλύπτοντας το απαιτούμενο από τις εποπτικές αρχές όριο.

Το Ενεργητικό της τράπεζας ανήλθε σε 1,57 δις. ευρώ.

Οι οριστικές καθυστερήσεις ανήλθαν στο 23,5% του χαρτοφυλακίου των δανείων, ενώ ο δείκτης κάλυψης των καθυστερήσεων άνω των 90 ημερών από συσσωρευμένες προβλέψεις, διαμορφώθηκε στο 70,8% από 59% την προηγούμενη χρήση. Σε ότι αφορά το 1ο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, η Τράπεζα παρουσιάζει κερδοφορία πριν από προβλέψεις, αποσβέσεις και φόρους ύψους 3,3 εκατ. ευρώ.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει η Τράπεζα στην αναδιαμόρφωση του δανειακού της χαρτοφυλακίου, δημιουργώντας νέα προϊόντα ρύθμισης. Ειδικότερα κατά το 2018 προχώρησε σε εγκρίσεις ρύθμισης σχεδόν 6.000 δανείων υπολοίπου άνω των 160 εκατ. ευρώ και σε υλοποιήσεις ρυθμίσεων περίπου 1.200 δανείων επιχειρήσεων, ύψους πάνω από 37 εκατ. ευρώ.

Παγκρήτια Επιχειρηματικότητα
Προκειμένου να στηρίξει την ανάπτυξη της οικονομίας του τόπου, η Τράπεζα έχει δημιουργήσει το πρόγραμμα «Παγκρήτια Επιχειρηματικότητα» που προσφέρει στους σύγχρονους επιχειρηματίες χρηματοδοτικές λύσεις και υπηρεσίες για τη βελτίωση της ρευστότητάς τους και για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεών τους. Στο πλαίσιο αυτό συνεχίζει την επιτυχημένη συνεργασία της με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, αξιοποιώντας παράλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία μέσα από Εθνικούς πόρους, όπως το ΕΣΠΑ και ο Αναπτυξιακός Νόμος.

Επιχειρησιακοί στόχοι της Τράπεζας
Οι στόχοι της Τράπεζας λαμβάνουν υπόψη τον αναπτυξιακό της ρόλο και τα δεδομένα που έχουν θέσει οι εποπτικές αρχές για μείωση των κόκκινων δανείων και για προσαρμογή σε αυστηρότερο κανονιστικό πλαίσιο. Στο πλαίσιο αυτό, στους επιχειρησιακούς στόχους συμπεριλαμβάνεται η δραστική μείωση των NPEs, η χορήγηση νέων δανείων ύψους 100 εκατ. ευρώ για το 2019, η διεύρυνση της καταθετικής βάσης, η αναδιάρθρωση του δικτύου της τράπεζας και η επέκτασή του σε νέες αγορές.

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στο συνεδριακό κέντρο της Τράπεζας στο Ηράκλειο Κρήτης, εγκρίθηκαν οι εισηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ