Τράπεζα Πειραιώς: Χρηματοδότηση της εταιρείας Natech A.E. στο πλαίσιο του «Ελλάδα 2.0»

Τράπεζα Πειραιώς: Χρηματοδότηση της εταιρείας Natech A.E. στο πλαίσιο του «Ελλάδα 2.0»

Η Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε στην οριστικοποίηση της χρηματοδότησης της Natech Α.Ε. («Natech») με την χρήση πόρων της Τράπεζας και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Το επενδυτικό έργο της Natech, συνολικού προϋπολογισμού €21,2 εκατ., αφορά στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στην αναβάθμιση, επέκταση και διαφοροποίηση των συστημάτων της επιχείρησης καθώς και των προσφερόμενων υπηρεσιών της. Ειδικότερα, η εταιρεία με το υπό χρηματοδότηση σχέδιο στοχεύει να αναπτύξει το επιχειρηματικό της μοντέλο προκειμένου να διεισδύσει στην αγορά των μικρότερων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων καθώς και σε μη τραπεζικούς πελάτες, παρέχοντας υπηρεσίες που αφορούν πωλήσεις αδειών λογισμικού, υπηρεσίες συναλλαγών, καινοτόμα ψηφιακά τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες με τη χρήση αναδυόμενων τεχνολογιών αιχμής, καθώς και πρόσβαση σε ψηφιακές τραπεζικές υπηρεσίες.

Η επένδυση εντάσσεται στον πυλώνα Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) και επιδιώκει να συμβάλλει στην εκπλήρωση των σχετικών στόχων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η χρηματοδότηση του έργου περιλαμβάνει τη χορήγηση μακροπρόθεσμου δανείου, συνολικού ποσού €17 εκατ., με την αξιοποίηση δανειακών κεφαλαίων, ύψους €10,6 εκατ., από πόρους του ΤΑΑ, και δανειακών κεφαλαίων, ύψους €6,4 εκατ. από την Τράπεζα Πειραιώς. Το υπολειπόμενο 20% του επενδυτικού έργου της Natech, ύψους €4,2 εκατ., θα καλυφθεί από ίδια κεφάλαια της εταιρείας.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών και αρμόδιος για το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», κ. Θόδωρος Σκυλακάκης, δήλωσε: «Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στηρίζει οικονομικά, επενδυτικά σχέδια μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Ιδιαίτερα, σχέδια υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως αυτά της καινοτομίας και της εξωστρέφειας. Το δανειακό σκέλος του αποτελεί το μεγαλύτερο, χρηματοδοτικό εργαλείο που είχε πότε η Ελλάδα και έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των επενδυτών, χάρη στις fast track διαδικασίες και στους ευνοϊκούς όρους δανεισμού (επιτόκιο σταθερό 0,35% για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και 1% για μεσαίες και μεγάλες) που προβλέπει. Ήδη, ο συνολικός προϋπολογισμός των σχεδίων που έχουν υποβληθεί σε αυτό υπερβαίνει τα 12 δισ. ευρώ και από αυτά, πάνω από 3 δισ. ευρώ, αφορούν σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις».

Ο Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, κ. Νίκος Μαντζούφας, επισήμανε: «Με τη στήριξη του δανειακού σκέλους του Ταμείου Ανάκαμψης μια καινοτόμα ελληνική εταιρεία με έδρα τα Ιωάννινα θα μπορέσει να αναβαθμίσει και να επεκτείνει τα συστήματα της ώστε να προσφέρει προηγμένες τεχνολογικές λύσεις για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, και να ενισχύσει περαιτέρω την εξωστρέφεια της, διεισδύοντας σε νέες διεθνείς αγορές».

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Natech Α.Ε., κ. Αθανάσιος Ναυρόζογλου, τόνισε: «Χάρη στην αξιοποίηση των πόρων του ΤΑΑ, μας επιτρέπεται να περάσουμε στη φάση υλοποίησης του επενδυτικού μας πλάνου. Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Natech θα συμβάλλει στην αναβάθμιση, επέκταση και διαφοροποίηση των συστημάτων, όπως επίσης και στην προσέλκυση εξειδικευμένου στελεχιακού ανθρώπινου δυναμικού στην περιφέρεια». Ο Αντιπρόεδρος & Οικονομικός Διευθυντής της Natech Α.Ε., κ. Δημήτριος Ναυρόζογλου, υπογράμμισε: «Για να μπορέσουμε να πετύχουμε την προϊοντική και γεωγραφική επέκταση της εταιρείας απαιτούνται πόροι. Προς αυτή την κατεύθυνση καταφέραμε, εκτός των άλλων, να εξασφαλίσουμε και τη σημαντική χρηματοδότηση μέσω του ΤΑΑ από την Τράπεζα Πειραιώς, θεμελιώδη αρωγό επενδύσεων με μακροοικονομική ισχύ, σε τροχιά δυναμικής κι ανθεκτικής ανάπτυξης». Ο Finance Manager της Natech Α.Ε., κ. Γεώργιος Πανταζής, συμπλήρωσε: «Το Ταμείο Ανάκαμψης αποτελεί για τη Natech σημαντικό χρηματοδοτικό και αναπτυξιακό εργαλείο. Ευχαριστούμε την Τράπεζα Πειραιώς για την ομαλή ολοκλήρωση της εν λόγω συναλλαγής και την διοχέτευση των πόρων του ταμείου, τονίζοντας την ταχύτατη εκτέλεση τόσο κατά την εγκριτική διαδικασία όσο και τη συμβασιοποίηση της συναλλαγής».

Ο Executive General Manager, Chief Corporate & Investment Banking της Τράπεζας Πειραιώς, κ. Θεόδωρος Τζούρος, υπογράμμισε: «Η χρηματοδότηση του επιχειρηματικού σχεδίου της Natech αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής επιλογής της Τράπεζας Πειραιώς για τη στήριξη και χρηματοδότηση επενδυτικών έργων με σαφή και πρωτοποριακά αποτελέσματα στην κατεύθυνση του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας, τα οποία συμβάλλουν, καθοριστικά, στην εκπλήρωση των σχετικών στόχων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”. Η Τράπεζα Πειραιώς είναι πρωτοπόρος, τόσο στη ανάπτυξη ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών όσο και στην ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό των ελληνικών επιχειρήσεων, στην ανάπτυξη επενδύσεων που στοχεύουν στην ψηφιοποίηση, στη χρήση νέων τεχνολογιών αιχμής και στην εκμετάλλευση των ωφελειών της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Διαθέτοντας την τεχνογνωσία, η Τράπεζα Πειραιώς είναι συνεπής στη δέσμευσή της για ουσιαστική συμβολή στην ανασυγκρότηση του παραγωγικού μοντέλου και στην ενίσχυση των αναπτυξιακών προοπτικών της χώρας, με επενδύσεις που συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό της ελληνικής οικονομίας στην κατεύθυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της».

Ο κ. Αντώνης Κατραούρας, General Manager, Head of Commercial Banking, σημείωσε: «Στην Εμπορική Τραπεζική, με την ευθύνη που μας αναλογεί λόγω του μεγάλου μεριδίου αγοράς που έχουμε, αισθανόμαστε ότι συμβάλλουμε με την χρηματοδότηση αυτού του έργου στην διεύρυνση και τον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Συνδιαχειριζόμαστε τα κεφάλαια του ΤΑΑ και εμπιστευόμαστε την Natech στην εύρεση των απαραίτητων κεφαλαίων – δανειακών και ιδίων- για την υλοποίηση του επιχειρηματικού της πλάνου. Έχουμε τονίσει επανειλημμένα ότι αποτελεί στρατηγική απόφαση της Τράπεζας να εξετάζει και να στηρίζει τα βιώσιμα επενδυτικά πλάνα των επιχειρήσεων κάθε κλάδου της οικονομίας».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ