Ο ΟΤΕ δίνει διευκρινίσεις για την πώληση της Telekom Romania

Ο ΟΤΕ δίνει διευκρινίσεις για την πώληση της Telekom Romania

Στους μετόχους με τη μορφή έκτακτου μερίσματος θα διανεμηθούν τα έσοδα από την Telekom Romania, υπενθυμίζει ο ΟΤΕ.

Διευκρινίσεις αναφορικά με την υπό όρους έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EΕ) για τη συμφωνία πώλησης της Telekom Romania Communications S.A. στην Orange Romania, δίνει ο ΟΤΕ, σε συνέχεια της ανακοίνωσής του την 28η Ιουλίου 2021 και σε απάντηση της από 29-07-2021 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Αναλυτικά, ανακοινώνει τα παρακάτω:

1. Η ΕΕ, όπως αναφέρει σε σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσε, διαπίστωσε ότι η συναλλαγή μεταξύ του ΟΤΕ και της Orange Romania για την πώληση του ποσοστού (54%) που κατέχει ο ΟΤΕ στην TKR, όπως είχε αρχικά προταθεί, δημιουργούσε ζήτημα ανταγωνισμού στην αγορά λιανικών υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας της Ρουμανίας. Συγκεκριμένα, η Orange Romania θα αποκτούσε το ποσοστό μειοψηφίας (30%) που κατέχει η TKR στην Telekom Romania Mobile Communications S.A (TKRM), έναν από τους βασικούς ανταγωνιστές της στην αγορά κινητής τηλεφωνίας της Ρουμανίας. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ως άνω ανησυχίες, τα ενδιαφερόμενα μέρη δεσμεύτηκαν για την πώληση στον ΟΤΕ του ποσοστού 30% που κατέχει η TKR στην TKRM, ο οποίος σήμερα κατέχει το 70% της TKRM. Η ΕΕ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η προτεινόμενη συναλλαγή, με την επιφύλαξη της ολοκλήρωσης του παραπάνω όρου, δεν θα εγείρει πλέον ζήτημα ανταγωνισμού.

2. Όπως ανακοίνωσε στις 28 Ιουλίου 2021, ο ΟΤΕ προτίθεται να αποκτήσει από την TKR το εν λόγω 30%, υπό την αίρεση λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων. Με αυτή την εξαγορά, ο ΟΤΕ θα αυξήσει το ποσοστό του στην TKRM από 70% που κατέχει σήμερα, στο 99,99%. Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της συναλλαγής θα εξαρτηθεί από την έγκριση της ΕΕ, τόσο του ΟΤΕ ως κατάλληλου αγοραστή όσο και της συμφωνίας πώλησης. Το τίμημα της πώλησης θα καθοριστεί βάσει της αποτίμησης από ανεξάρτητους συμβούλους, ενώ δεν αναμένεται να διαφέρει σημαντικά από τη λογιστική αξία. Ο ΟΤΕ δημοσιεύει οικονομικά στοιχεία για την TKRM στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις: https://www.cosmote.gr/otegroup_company/annualreport/2020/docs/Financia…

3. Η πώληση στον ΟΤΕ του ποσοστού 30% που κατέχει η TKR στην TKRM δεν θα έχει αντίκτυπο στο τίμημα που συμφωνήθηκε και ανακοινώθηκε την 9 η Νοεμβρίου 2020, για την πώληση στην Orange Romania του ποσοστού (54%) που κατέχει ο ΟΤΕ στην TKR. Το πόσο της πώλησης του 30% θα προστεθεί στις καταστάσεις της TKR και θα χρησιμοποιηθεί για τις συνήθεις δραστηριότητες. Επιπρόσθετα, η απόκτηση αυτού του ποσοστού από τον ΟΤΕ δεν θα έχει καμία ουσιώδη επίπτωση στην οικονομική θέση του. Το καθαρό ποσό που θα λάβει ο ΟΤΕ από την εν λόγω συναλλαγή, μετά το κόστος απόκτησης του 30% της TKRM, τα έξοδα συναλλαγής και τις απαιτούμενες προσαρμογές, θα διανεμηθεί στους μετόχους του ΟΤΕ με τη μορφή έκτακτου μερίσματος και επαναγοράς ιδίων μετοχών, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί.

4. Σύμφωνα με το νόμο, η Εταιρεία θα προβεί άμεσα στις απαραίτητες ανακοινώσεις προς το επενδυτικό κοινό, εάν και εφόσον συντρέξουν οι προϋποθέσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ