Ξεκινά το πρόγραμμα «Dual 2+1» του ΟΑΕΔ- Οι λεπτομέρειες

Ξεκινά το πρόγραμμα «Dual 2+1» του ΟΑΕΔ- Οι λεπτομέρειες
Ο ΟΑΕΔ σε συνεργασία με το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και τη DEKRA Αkademie GmbH αναλαμβάνει την υλοποίηση Πιλοτικού Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης «Dual 2+1» αποφοίτων των ΕΠΑΣ/ΟΑΕΔ στην ειδικότητα του "Τεχνίτη Μαγειρικής Τέχνης", συνολικής διάρκειας έως 9 μηνών (3 μήνες θεωρητική/εργαστηριακή Κατάρτιση και έως 6 μήνες πρακτική εκπαίδευση και κατάρτιση σε επιχειρήσεις του Τουριστικού κλάδου).

Βασικοί στόχοι του Πιλοτικού Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης «Dual 2+1» του ΟΑΕΔ είναι:

- Η απόκτηση συμπληρωματικής κατάρτισης των αποφοίτων των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ στην ειδικότητα «Τεχνίτης/τρια Μαγειρικής Τέχνης».

- Η σύνδεση της Μαθητείας με τον θεσμό της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και η εξαγωγή συμπερασμάτων για την βελτιστοποίηση των προσόντων των αποφοίτων των Σχολών με σκοπό την υιοθέτηση και τον εμπλουτισμό του προγράμματος σπουδών τους και της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

- Η ευκαιρία για τους ωφελούμενους του προγράμματος να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους και την υπάρχουσα εργασιακή τους εμπειρία με σκοπό την ενδυνάμωση των προσόντων τους. - Η εξασφάλιση μακροπρόθεσμης παραμονής των καταρτιζομένων στις επιχειρήσεις.

- Η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τουριστικό τομέα στην Ελλάδα. Διάρκεια προγράμματος Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «2+1» έχει διάρκεια εννέα (9) μηνών (το μέγιστο), αποτελούμενο από:

• Τρεις (3) μήνες θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων (Μάρτιος - Μάιος) και

• Έως έξι (6) μήνες πρακτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε επιχειρήσεις (Ιούνιος - Νοέμβριος) Οι καταρτιζόμενοι κατά την περίοδο της πρακτικής άσκησης θα αμείβονται από τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ωφελούμενοι

Το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης «Dual 2+1» απευθύνεται στους/ις αποφοίτους/ες ειδικοτήτων στον τομέα του Τουρισμού των ΕΠΑ.Σ του ΟΑΕΔ και θα αφορά τη δημιουργία ενός τμήματος 30 ατόμων (το μέγιστο). Κριτήρια επιλογής Δικαίωμα εγγραφής στο παραπάνω πρόγραμμα έχουν οι απόφοιτοι/ες των ΕΠΑ.Σ του ΟΑΕΔ υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1. Να έχουν λάβει πτυχίο Τεχνίτη Μαγειρικής Τέχνης από τις ΕΠΑ.Σ του ΟΑΕΔ.

2. Να έχουν γεννηθεί τα έτη 1992 έως 1997. 3. Να έχουν καλή γνώση ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά).

4. Να έχουν εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή εξασφαλισμένη αναβολή στράτευσης έως τη λήξη του προγράμματος κατάρτισης.

5. Να έχουν συμμετάσχει σε προσωπική συνέντευξη και αξιολόγηση. 6. Να προσκομίσουν βεβαίωση αποδοχής για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, αφού ολοκληρώσουν επιτυχώς την συνέντευξη και αξιολόγηση.

Το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης «Dual 2+1» θα υλοποιηθεί από το ΚΕΚ/ΟΑΕΔ Αθηνών κάνοντας χρήση των εγκαταστάσεων και των εργαστηρίων της ΕΠΑΣ Καλαμακίου, καθόσον διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό και την τεχνογνωσία λόγω της υλοποίησης των Προγραμμάτων Π.Σ.Ε.Κ. Πρόγραμμα Κατάρτισης Βασίζεται στο πρόγραμμα του Γ Έτους της Π.Σ.Ε.Κ. με τις απαραίτητες διαφοροποιήσεις, όπως το ότι δεν περιλαμβάνονται τα μαθήματα Γενικής Παιδείας, οι αντίστοιχες ώρες των οποίων θα διατεθούν σε μαθήματα ειδικότητας. Επιχειρήσεις.

Οι επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στην υλοποίηση του Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης «Dual 2+1» θα είναι επιχειρήσεις που πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: να είναι Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις τεσσάρων (4) ή πέντε (5) αστέρων, να είναι μέλη του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου και να διαθέτουν τις απαραίτητες υποδομές, τον εξοπλισμό και το προσωπικό για την παροχή ποιοτικής κατάρτισης στον χώρο της επιχείρησης. Η επιλογή των παραπάνω επιχειρήσεων θα γίνει από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και την «DEKRA Akademie GmbH».

Πιστοποίηση Προσόντων Το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης «Dual 2+1» οδηγεί σε ένα επίπεδο επάρκειας που είναι ισοδύναμο με αυτό της γερμανικής τριετούς φοίτησης στην ειδικότητα της μαγειρικής τέχνης. Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης οι απόφοιτοι θα μπορούν να αιτηθούν δήλωση συμμόρφωσης με το γερμανικό σύστημα στο ΙΗΚ FOSA στη Νυρεμβέργη. Αυτή η διαδικασία διενεργείται σε ατομική βάση για τους αποφοίτους που σκοπεύουν να εργαστούν στη Γερμανία. Μια τέτοια αίτηση προϋποθέτει την ύπαρξη αναγνωρισμένου πτυχίου ΕΕΚ από ένα ελληνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης. Το πιστοποιητικό των ΕΠΑΣ αντιπροσωπεύει ένα τέτοιο πτυχίο.

Χρηματοδότηση Η χρηματοδότηση του έργου θα προέλθει από το έργο «Mentoring Dual International-MENDI, δράση: διττή εκπαίδευση στον κλάδο του τουρισμού στην Ελλάδα» που έχει εγκρίνει το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην DEKRA Αkadmie Gmbh. Διαδικασία υποβολής αιτήσεων Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν, από 13 έως 22 Φεβρουαρίου 2017, ώρες 08:00 έως 15:00, στην ταχ. δ/νση: ΟΑΕΔ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ, Δ/νση Α3, Εθνικής Αντιστάσεως 8, 174 56, Αλιμος, με την ένδειξη: για το πρόγραμμα «Dual 2+1» τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Έντυπο Αίτησης

2. Βιογραφικό Σημείωμα

3. Τίτλο Σπουδών (φωτοαντίγραφο)

4. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (φωτοαντίγραφο)

5. Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας (φωτοαντίγραφο)

6. Βεβαίωση εκπληρωμένων στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής στράτευσης (φωτοαντίγραφο)

7. Πιστοποιητικό υγείας (φωτοαντίγραφο) 8. Φωτογραφίες (3)

9. και για την περίπτωση μοριοδότησης το Δελτίο ανεργίας, αν υπάρχει (φωτοαντίγραφο)

Προσοχή: Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα της υποβολής των αιτήσεων είναι η 22η Φεβρουαρίου 2017, ώρα 15:00. Αιτήσεις που θα παραληφθούν μετά το παραπάνω χρονικό προσδιορισμό, θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δεν θα αξιολογηθούν.

Διαδικασία επιλογής

I. Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων είναι μικρότερος ή ίσος με τον αριθμό των υποψηφίων της προκήρυξης αυξημένος κατά το ΛΑ (δηλαδή συνολικά 45), τότε καταρτίζεται ο τελικός πίνακας των υποψηφίων από τον ΟΑΕΔ. II.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων με τις παραπάνω προϋποθέσεις είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των σαράντα πέντε (45), θα γίνει μοριοδότηση κατά την οποία βαθμολογούνται τα εξής κριτήρια:

1) Βαθμός πτυχίου ΕΠΑΣ (ισάριθμα μόρια)

2) Γνώση πρώτης και δεύτερης ξένης γλώσσας που θα πιστοποιείται με επίσημο τίτλο σπουδών (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Επιπέδου Β2 ή αντίστοιχα Ξένων Ιδρυμάτων) (5 μόρια η πρώτη και 5 μόρια η δεύτερη) 3) Σε περίπτωση ισοβαθμίας ο χρόνος ανεργίας (αν υπάρχει) Στην περίπτωση μοριοδότησης οι μη επιλέξιμοι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα εντός τριών (3) ημερών να υποβάλλουν ένσταση επί των αποτελεσμάτων κατάταξης.