293 υποτροφιές σε υποψήφιους διδάκτορες από το ΙΚΥ

293 υποτροφιές σε υποψήφιους διδάκτορες από το ΙΚΥ
Υπογράφηκε από τον ειδικό γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, του υπουργείου Οικονομίας, Γιώργο Ιωαννίδη, η ένταξη της πράξης «Πρόγραμμα Χορήγησης Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές Δευτέρου Κύκλου Σπουδών».

Η Πράξη θα υλοποιηθεί από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και έχει συνολικό προϋπολογισμό 4.136.781,60 ευρώ. Στόχος της δράσης είναι η οικονομική υποστήριξη (υπό μορφή υποτροφίας) 293 υποψηφίων διδακτόρων οι οποίοι έχουν ξεκινήσει το διδακτορικό τους το χρονικό διάστημα από 1-7-2013 έως και 10-1-2015, και συνεπώς δεν μπορούσαν να υποβάλουν πρόταση στην πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ10 (ΟΠΣ:1218, 15/12/2015) η οποία απευθυνόταν σε υποψήφιους διδάκτορες για τους οποίους δεν έχουν παρέλθει 18 μήνες από την έναρξη της διδακτορικής τους διατριβής.

Η μέγιστη διάρκεια της υποτροφίας είναι 2 έτη.

Η σχετική πρόσκληση του ΙΚΥ προς τους υποψήφιους διδάκτορες αναμένεται εντός του επόμενου διαστήματος.