Γιατί χρεοκόπησε ο δήμος Αχαρνών

Γιατί χρεοκόπησε ο δήμος Αχαρνών
Μπορεί οι Αχαρνές να εντάχθηκαν την περασμένη εβδομάδα στο Οικονομικό Παρατηρητήριο, που ισοδυναμεί, άτυπα, με πτώχευση, καθώς αδυνατούν να αποπληρώσουν τα χρέη τους, ωστόσο, η σκιά της χρεοκοπίας απειλεί, τουλάχιστον, από το 2011 τον Δήμο με τους λίγο περισσότερους από 100.000 μόνιμους κατοίκους.

Αυτό προκύπτει από τον έλεγχο, που πραγματοποίησαν οι ανεξάρτητοι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές στις οικονομικές καταστάσεις του 2011. Την ίδια χρονιά, ένα "κόκκινο” δάνειο του Δήμου, θα θέσει σε κίνδυνο την εκταμίευση της πέμπτης δόσης του πακέτου διάσωσης του ΔΝΤ, ενώ ο κακοπληρωτής Δήμος - δεν ήταν ο μοναδικός- κατέστησε, τότε, αναγκαία την άμεση δημιουργία μηχανισμού οικονομικής εξυγίανσης των ΟΤΑ. Το στόρι της χρεοκοπίας του Δήμου με την μακραίωνη ιστορία δεν είναι παρά η μικρογραφία της ελληνικού χρεοστασίου.

Η έκθεση των ορκωτών ελεγκτών λογιστών

Στις παρατηρήσεις, που διατυπώνουν με επιφύλαξη οι Ελεγκτές Λογιστές το 2011, σημειώνεται ότι:

-Στο κονδύλι του λογαριασμού "Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών" περιλαμβάνονται και απαιτήσεις από βεβαιωμένα έσοδα παλαιότερων χρήσεων με χρόνο γέννεσης των πέραν της πενταετίας (σ.σ.: 2006), συνολικού ποσού της τάξης των 10 εκατ. ευρώ. Οι απαιτήσεις αυτές είτε εισπράττονται με πολύ βραδείς ρυθμούς ή έχουν μείνει ακίνητες και εξ’ αιτίας αυτού του γεγονότος σε συνδυασμό και με τα προβλεπόμενα στην σχετική νομοθεσία περί πιθανής ολοσχερούς παραγραφής τους, ενισχύεται η ύπαρξη διαβαθμισμένης επισφάλειας όσον αφορά την ρευστοποίηση τους στο σύνολο τους. "Δεν διενεργήθηκε πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων της κλειόμενης χρήσης για τυχόν μη είσπραξη μέρους των απαιτήσεων αυτών, το ποσό της οποίας δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε εξαιτίας της ποικιλομορφίας των και του διαφορετικού χρόνου παραγραφής αυτών”.

-Στο κονδύλι του υπό στοιχείου Ενεργητικού Δ.ΙΙ.5. "Χρεώστες Διάφοροι" περιλαμβάνονται και χρηματικά ποσά τα οποία εκταμιεύτηκαν σε παλαιότερα οικονομικά έτη, χωρίς την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων από την Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου μέχρι λήξεως και της χρήσης 31.12.2011, στοιχειοθετώντας κατ’ αυτό τον τρόπο ταμειακό έλλειμμα, συνολικού περίπου ποσού 12.337.188 ευρώ. Το ποσό αυτό συνθέτουν επί μέρους ποσά τα οποία εκφράζουν απαιτήσεις του Δήμου, κατά τρίτων, κατά Δημοτικών επιχειρήσεων, ποσά από κατασχέσεις εις χείρας τρίτων (πιστωτικά ιδρύματα) βάση δικαστικών αποφάσεων.

-Δεν έχει απεικονιστεί στα βιβλία του Δήμου υποχρέωση για την οποία (με βάση επιστολή από Νομικό Σύμβουλο του Δήμου) υπάρχει άμεσος κίνδυνος εκτέλεσης από την Ε.Υ.Δ.Α.Π. συνολικού ποσού 2,2 εκατ. ευρώ. Έναντι αυτής της υποχρέωσης έχει ήδη διενεργηθεί πρόβλεψη σε παρελθούσα χρήση ποσού περίπου 700 χιλιάδων ευρώ, που υπολείπεται της συνολικής υποχρέωσης κατά περίπου 1,5 εκατ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα, τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης καθώς και η καθαρή θέση του Δήμου εξαφανίζονται ισόποσα αυξημένα.

-Δεν έχει απεικονιστεί στα βιβλία του Δήμου, υποχρεώσεις από δικαστικές υποθέσεις. Μόνον οι υποχρεώσεις από υποθέσεις τρίτων, είναι της τάξης των 10 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο αυτό, οι ορκωτοί σημείωναν ότι τίθεται εν αμφιβόλω η ομαλή συνέχιση της δραστηριότητας του Δήμου και γι'αυτό η Δημοτική Αρχή πρέπει να παρουσιάσει τα πλάνα της για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Το μεγάλο φέσι

Σύμφωνα με τους ορκωτούς ελεγκτές, με την από 20.11.2012 απαντητική επιστολή η Τράπεζα Πειραιώς-υποκατάστημα Μενιδίου, γνωστοποίησε την ύπαρξη του δανειακού "Λογαριασμού οριστικής καθυστέρησης, αριθ. 5149-050743-090" με υπόλοιπο την 31.12.2011 ποσό περίπου 6,7 εκατ. ευρώ. Η -κατά την άποψη της τράπεζας -υποχρέωση αυτή δεν έχει αναγνωριστεί και επιμετρηθεί από την Δημοτική Αρχή και κατά συνέπεια δεν έχει απεικονιστεί στα βιβλία καθώς και στις οικονομικές καταστάσεις τόσο των προηγούμενων χρήσεων όσο και της 31.12.2011.

Εκείνη την περίοδο, ένα ακόμη δάνειο, που αδυνατούσε να εξυπηρετήσει ο Δήμος, ύψους 35 εκατ. ευρώ είχε απειλήσει να "τινάξει” στον αέρα την καταβολή της 5ης δόσης. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας "Ελευθεροτυπία” (11.07.2011), το συγκεκριμένο δάνειο, μαζί με ένα ακόμη, ύψους 25 εκατ. ευρώ, του Δήμου Ζωγράφου, είχαν χορηγηθεί από ξένες τράπεζες χωρίς να ζητηθούν εγγυήσεις, την περίοδο 2004-2009. Και εάν δεν αποπληρώνονταν, θα επιβάρυναν το δημόσιο χρέος της χώρας.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, στο Δήμο Αχαρνών το δάνειο είχε συναφθεί την περίοδο 2002-2006 επί δημαρχίας Σ. Στριφτού. Ο δήμος, αν και ήταν υπερχρεωμένος, κατάφερε να πάρει δάνειο το 2004 ύψους 35 εκατ. ευρώ από την αμερικανική τράπεζα Goldman Sachs και για το συγκεκριμένο δάνειο υπήρξε και έγκριση από τα υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών. Και σ' αυτό το δάνειο η τράπεζα δεν ζήτησε εμπράγματες εγγυήσεις, ωστόσο οι διαδικασίες σύναψης του δανείου ήταν νόμιμες. Έτσι, οι δανειστές ζήτησαν από την Αθήνα να κάνει την πληρωμή (με έμβασμα στην ΤτΕ) για να καλυφθεί το τυπικό σκέλος και να υπογραφεί η δόση.

Όμως το υπουργείο Οικονομικών, για να υπογράψει το ένταλμα, έπρεπε να ξέρει τι χρωστά ο κάθε δήμος, ποιες δόσεις και με τι ημερομηνία είχαν μείνει απλήρωτες. Γι'αυτό, το υπουργείο Οικονομικών έπρεπε να εντοπίσει άμεσα το Δήμαρχο. "Έπειτα από... έρευνα, οι υπηρεσίες του υπουργείου έμαθαν ότι είναι σε ένα γάμο και άρχισε ένας αγώνας εντοπισμού του ίδιου ή άλλων υπαλλήλων των οικονομικών υπηρεσιών του δήμου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δήμαρχος Αχαρνών απάντησε στις κλήσεις γύρω στις 8 μ.μ. ρωτώντας... χαλαρά αν όλα είναι εντάξει, και προφανώς χωρίς να έχει αντιληφθεί ότι ένα δάνειο κάποιων εκατ. ευρώ του προκατόχου του μπορούσε να μπλοκάρει μια δόση αξίας 3,2 δισ. ευρώ” σημειώνει το ρεπορτάζ της Ελευθεροτυπίας.

Των προσλήψεων ο χορός

Τη διετία 2004-2006 στο Δήμο Αχαρνών δημιουργήθηκαν δημοτικές επιχειρήσεις και αυξήθηκαν κατά εκατοντάδες οι υπάλληλοι αυτών των δημοτικών επιχειρήσεων. Πολιτικοί αντίπαλοι του τότε δημάρχου μιλούν για ευνοιοκρατικές προσλήψεις ψηφοφόρων του στο δήμο. Μάλιστα κάνουν λόγο για περισσότερους από 2.000 υπαλλήλους που πληρώθηκαν με τα λεφτά του δανείου, όταν στο δήμο απασχολούνταν μόνο 367 μόνιμοι υπάλληλοι...

Και ήταν το χάος με τα οικονομικά των Δήμων που οδήγησαν, τότε, το υπουργείο Εσωτερικών να επισπεύσει τις διαδικασίες για την οικονομική εξυγίανση των δήμων που βρίσκονται στο κόκκινο, για να αποφευχθούν στο μέλλον παρόμοιες καταστάσεις.

Οι Αχαρνές είναι ο τρίτος Δήμος που εντάσσεται στον μηχανισμό εξυγίανσης. Έχουν προηγηθεί η Σαλαμίνα και ο Δήμος Φαιστού.

πηγή: capital.gr