Δράσεις Υπηρεσιών του ΟΑΕΕ για το έτος 2016

Δράσεις Υπηρεσιών του ΟΑΕΕ για το έτος 2016
Συντάχθηκε το πρόγραμμα δράσης του ΟΑΕΕ για το έτος 2016, με τη συνεργασία των Γενικών Διευθύνσεων του Οργανισμού. Επίσης κατατέθηκαν προτάσεις από τη Διεύθυνση Επιθεώρησης και τον Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών & Τουριστικών Πρακτόρων.

Ειδικότερα το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Προγραμματισμός Δράσεων Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης 2016

Στρατηγικοί Στόχοι:

1. Εκσυγχρονισμός της λειτουργίας του Οργανισμού- Απλούστευση διαδικασιών.
2. Ποιοτική ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού
3. Ενδυνάμωση του Οργανισμού για εξοικονόμηση πόρων
4. Οργανωτική αναδιάρθρωση του Οργανισμού.
5. Προβολή/Προώθηση της δημόσιας εικόνας του Οργανισμού.

Επιμερισμός των στρατηγικών στόχων στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης καιστις Διευθύνσεις αρμοδιότητάς της.

1. Εκσυγχρονισμός της λειτουργίας του Οργανισμού- Απλούστευση διαδικασιών.

- Αναβάθμιση του συστήματος εξυπηρέτησης ασφαλισμένων.
- Βελτιστοποίηση τρόπου εργασίας των υπαλλήλων.

 • Καθιέρωση ηλεκτρονικής αίτησης με προεπιλογές-επέκταση πανελλαδικά –αξιολόγησηαποτελεσμάτων
 • Ανάπτυξη εφαρμογής για τη σύνδεση του αιτήματος με την εκδιδόμενη διοικητική πράξη
  - μέτρηση χρόνου ικανοποίησης αιτήματος
  - μέτρηση της αποδοτικότητας – αποτελεσματικότητας του υπαλλήλου με κατάλληλουςδείκτες μέτρησης
  - άντληση στατιστικών στοιχείων μέσω της εφαρμογής πρωτοκόλλου
 • Καθιέρωση ενιαίου τύπου βεβαίωσης για όλες τις διαδικασίες (ως υπόδειγμα για όλες τιςμονάδες)
 • Ενεργοποίηση νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στην Ιστοσελίδα για την εξυπηρέτησηασφαλισμένων- συνταξιούχων
 • Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Έκδοσης και Διακίνησης Εγγράφων (ψηφιακής υπογραφήςΗλεκτρονικό πρωτόκολλο, ροή εργασιών, αρχειοθέτηση)
 • Διαλειτουργικότητα-Διασύνδεση με άλλους φορείς (ΚΕΠ/ΓΓΠΣ/ Εθνικό Δημοτολόγιο/ΚΕΑΟ/Πληροφοριακό Σύστημα Μητρώο Πολιτών/ΕΟΠΥΥ
 • Εφαρμογή για αχρεωστήτως ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ
 • Μετάπτωση δεδομένων ΤΑΕ-ΤΣΑ σε σύστημα εκκαθάρισης συντάξεων που βρίσκεται στο ΑRIS.Ενιαίο μητρώο όλων των συνταξιούχων (πόσα άτομα δικαιούνται συνταξιοδοτικές παροχές)
 • Επικαιροποίηση μελέτης και πρότασης για την τεχνολογική αναβάθμιση του περιβάλλοντοςλειτουργίας των εφαρμογών του ΟΑΕΕ.
 • Προετοιμασία και υποβολή πρότασης για θέματα ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτωνΟΑΕΕ
 • Επέκταση μηχανογραφικού συστήματος Λογιστηρίου σε όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις.

2. Ποιοτική Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού:

Αξιοποίηση δεξιοτήτων των υπαλλήλων ανεξάρτητα από την τρέχουσα απασχόλησήτους

 • Υλοποίηση Σεμιναρίων από στελέχη του Οργανισμού και το ΙΝΕΠ με σκοπό την επιμόρφωσηυπαλλήλων
 • Συνεχής επικαιροποίηση του ηλεκτρονικού μητρώου προσωπικού που τηρείται στη ΔιεύθυνσηΔιοικητικού
 • Ανάπτυξη εφαρμογής και αξιοποίηση των δεδομένων ηλεκτρονικού μητρώου προσωπικού πουτηρείται στη Διεύθυνση Διοικητικού

3. Ενδυνάμωση του Οργανισμού για εξοικονόμηση πόρων

Περιορισμός Δαπανών για την Ακίνητη/Κινητή Περιουσία

 • Αναδιάρθρωση κτηριακών υποδομών/Επανεξέταση στέγασης οργανικών μονάδων
 • Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων/Εγκατάσταση φυσικού αερίου
 • Διαχείριση αναξιοποίητων ακινήτων

4. Οργανωτική αναδιάρθρωση του Οργανισμού

 • Διαδικασίες για μετάβαση στον Ενιαίο Φορέα
 • Εξέταση Επέκτασης του μοντέλου Πιλοτικού Αυτοτελούς Τμήματος σε επιπλέον Τμήματα
 • Τμήματα Εκκαθάρισης Συντάξεων (επέκταση σε δύο επιπλέον Περιφερειακές Διευθύνσεις ).Εκκαθάριση όλων των συντάξεων από τα αντίστοιχα Τμήματα Περιφερειακών Διευθύνσεων
 • Αναβάθμιση του επιτελικού ρόλου του Τμήματος Εκκ. Συντάξεων της Διεύθυνσης Οικονομικού


5. Προβολή/Προώθηση της δημόσιας εικόνας του Οργανισμού/marketing

Συνεργασία με αντίστοιχα Επιμελητήρια και Ινστιτούτα (ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΓΣΕΑΕ)

Προγραμματισμός Δράσεων Γενικής Διεύθυνσης Παροχών 2016

Στρατηγικοί Στόχοι:

1. Μείωση χρόνου απονομής συντάξεων
2. Βελτίωση συστήματος παρεχομένων υπηρεσιών.

Επιμερισμός στρατηγικών στόχων

1. Μείωση χρόνου απονομής συντάξεων

 • Σχεδιασμός ροής εργασιών της διαδικασίας συνταξιοδότησης από την υποβολή της αίτησης, έως την έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης (ομοιομορφία διαδικασιών, μείωση χρόνου απονομής,ελάττωση γραφειοκρατίας).
 • Επικαιροποίηση κωδικοποίησης Συνταξιοδοτικών διατάξεων.

2. Βελτίωση συστήματος παρεχομένων υπηρεσιών

 • Μηχανογραφική εφαρμογή Ν.3863/2010.
 • Επικαιροποίηση κωδικοποίησης ισχυουσών διατάξεων Ασφαλιστικής ικανότητας μετά την 1/11/1999ημερομηνία ισχύος του Κανονισμού Κλάδου Υγείας του ΟΑΕΕ (Υ.Α 35/1385/99).

Παροχές σε χρήμα

 • Μηχανογραφημένη εφαρμογή για δυνατότητα ασφαλισμένων να διαπιστώσουν οι ίδιοι ηλεκτρονικάότι έχουν ασφαλιστική κάλυψη.
 • Απογραφή προστατευόμενων μελών των συνταξιούχων.
 • Μεταφορά της αρμοδιότητας από το ΙΚΑ στον ΟΑΕΕ της ασφαλιστικής ικανότητας των παλαιώνσυνταξιούχων μας για τους οποίους είχε εκδοθεί βιβλιάριο ΙΚΑ (πριν την 19/9/2012) και παρέμενανστο ΙΚΑ
 • Συνέχιση σεμιναρίων εκπαίδευσης υπαλλήλων.


Προγραμματισμός Δράσεων Γενικής Διεύθυνσης Ασφαλιστικών Υπηρεσιών 2016

Στρατηγικοί Στόχοι:

1. Ενσωμάτωση και αφομοίωση νέων ηλεκτρονικών Υπηρεσιών στη λειτουργία του Οργανισμού καιτην εξυπηρέτηση του πολίτη.
2. Ενίσχυση μηχανισμών είσπραξης και αύξησης της εισπραξιμότητας.
3. Αξιοποίηση ψηφιακών πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη λειτουργία τουΟργανισμού.
4. Προώθηση Νομοθετικών Ρυθμίσεων για θέματα που αφορούν τον Οργανισμό.
5. Αξιοποίηση στατιστικών στοιχείων κατά τη λήψη αποφάσεων και τον προγραμματισμό δράσης τωνΥπηρεσιών.
6. Ενίσχυση διοικητικών διαδικασιών για την ενιαία αντιμετώπιση ασφαλιστικών περιπτώσεων.

Επιμερισμός στρατηγικών στόχων

1. Ενσωμάτωση και αφομοίωση νέων ηλεκτρονικών Υπηρεσιών στη λειτουργία τουΟργανισμού και την εξυπηρέτηση του πολίτη.
- Εκπαίδευση των Υπηρεσιών
- Ενημέρωση των ασφαλισμένων
- Αλλαγή διαδικασιών και αντίληψης για την εξυπηρέτηση του ασφαλισμένου
- Μετάπτωση του τρόπου πληρωμής μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας
- Κατάργηση της αποστολής αποδείξεων πληρωμής
- Διερεύνηση και αποδοχή εναλλακτικών τρόπων πληρωμής
- Προσαρμογή ασφαλιστικών και στατιστικών δεδομένων / στοιχείων στις νέες Υπηρεσίες.

2. Ενίσχυση μηχανισμών είσπραξης και αύξησης της εισπραξιμότητας.

 • Επέκταση εισπρακτικών δυνατοτήτων με την προσθήκη συμψηφιστικών διαδικασιών είσπραξης.
 • Μετεξέλιξη του ισχύοντος συστήματος πληρωμών σε σύστημα χρέωσης με μοναδική ταυτότηταπληρωμής στην οποία θα πιστώνονται (συμψηφιστικά) οι πληρωμές.

3. Αξιοποίηση ψηφιακών πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στηλειτουργία του Οργανισμού

Χρησιμοποίηση πληροφοριών από βάσεις δεδομένων όπως το ΓΕΜΗ, το Μητρώο Εισφορών ΙΚΑκαι το ΚΕΑΟ.

Προγραμματισμός Δράσεων Περιφερειακής Δ/νσης Ασφάλισης-Παροχών του ΤομέαΑσφάλισης Ναυτικών & Τουριστικών Πρακτόρων

1. Επικαιροποίηση των στοιχείων των ασφαλισμένων του ΤΑΝΤΠ-ΟΑΕΕ, τόσο στη βάση δεδομένωντου Μητρώου του ΤΑΝΤΠ-ΟΑΕΕ όσο και στη βάση του ΟΑΕΕ.
2. Αναβάθμιση της μηχανογραφικής υποστήριξης του Τομέα

Προγραμματισμός Δράσεων Δ/νσης Επιθεώρησης

1. Προγραμματισμός τακτικών ελέγχων εκτός νομού Αττικής έως 31-1-2016
2. Αύξηση των τακτικών ελέγχων στα περιφερειακά Τμήματα εκτός Αττικής κατά 20% με βάση τουςπραγματοποιηθέντες ελέγχους του 2015.
3. Διενέργεια ελέγχων σε Τμήματα Συντάξεων των Περιφερειακών Διευθύνσεων και παράλληλαμέσω του ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης των αιτημάτων συνταξιοδότησης.
4. Διενέργεια ελέγχων εφαρμογής της ψηφιοποίησης των ασφαλιστικών εισφορών καθώς και τωνασφαλιστικών φακέλων από τα Περιφερειακά Τμήματα.