Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την άσκηση δραστηριοτήτων επιρροής (lobbying)

Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την άσκηση δραστηριοτήτων επιρροής (lobbying)

 

Το νομοσχέδιο εισάγει επίσης ως βασική αρχή τη γενική απαγόρευση αποδοχής δώρων, φιλοξενίας και άλλων ωφελημάτων από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τα μέλη της κυβέρνησης, ενώ για τα δώρα αυτά προβλέπει τη δημιουργία ενός συστήματος καταγραφής, δημοσιότητας, φύλαξης, διαχείρισης και αξιοποίησής τους

Κανόνες στην επικοινωνία των θεσμικών φορέων της πολιτείας με εκπροσώπους συμφερόντων κατά την άσκηση δραστηριοτήτων επιρροής (lobbying), επιδιώκει να θέσει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών «Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση ακεραιότητας Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών», που αναρτήθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση.

Το νομοσχέδιο εισάγει επίσης ως βασική αρχή τη γενική απαγόρευση αποδοχής δώρων, φιλοξενίας και άλλων ωφελημάτων από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τα μέλη της κυβέρνησης, ενώ για τα δώρα αυτά προβλέπει τη δημιουργία ενός συστήματος καταγραφής, δημοσιότητας, φύλαξης, διαχείρισης και αξιοποίησής τους.

Δημιουργείται ηλεκτρονική βάση δεδομένων, το «Μητρώο Διαφάνειας», στο οποίο οφείλει να εγγραφεί κάθε «εκπρόσωπος συμφερόντων», δηλαδή φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που έναντι αμοιβής προσπαθεί να επηρεάσει κρατικούς φορείς ώστε να λάβουν απόφαση (μέσω νόμου, προεδρικού διατάγματος, υπουργικής απόφασης κ.λπ.) προς όφελος του πελάτη του. Στο Μητρώο μπορούν να εγγραφούν, άρα και να ασκήσουν δραστηριότητα επιρροής, σωματεία, επαγγελματικές ενώσεις, επιμελητήρια και φορείς της κοινωνίας των πολιτών.

Το Μητρώο τηρείται από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) και η πρόσβαση σε αυτό είναι διαθέσιμη στο κοινό, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ). Κατά τη λήξη του έτους, η ΕΑΔ συντάσσει έκθεση με στατιστικά στοιχεία που αφορούν τη λειτουργία του Μητρώου και την καταχώριση σχετικών πληροφοριών.

Οι εκπρόσωποι συμφερόντων υποχρεούνται κατά την επικοινωνία τους με τους θεσμικούς φορείς, να γνωστοποιούν την ιδιότητά τους ως εκπρόσωποι συμφερόντων, καθώς και την ταυτότητα του πελάτη τους τα συμφέροντα του οποίου εκπροσωπούν, και να ενημερώνουν για τον σκοπό των δραστηριοτήτων επιρροής.

Αντίστοιχα δικαιούνται να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιούνται, (εφόσον αυτές δεν είναι εμπιστευτικές), να συμμετέχουν ως ομιλητές σε ακροάσεις επιτροπών, να υποβάλουν προτάσεις σε σχέδια νόμων και πράξεων, να αιτούνται τη διοργάνωση συναντήσεων με θεσμικούς φορείς και να συμμετέχουν σε αυτές.

Για να περιοριστεί η πρακτική των λεγόμενων «περιστρεφόμενων θυρών», το νομοσχέδιο ορίζει ότι για χρονικό διάστημα 18 μηνών μετά τη λήξη των καθηκόντων τους για οποιονδήποτε λόγο, οι υπάλληλοι των θεσμικών φορέων της πολιτείας εμποδίζονται να ασκούν δραστηριότητες επιρροής προς τον φορέα στον οποίο απασχολούνταν.
Το νομοσχέδιο θα παραμείνει διαθέσιμο για σχόλια και παρατηρήσεις στη διεύθυνση www.opengov.gr έως τις 19 Ιουλίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ