Αποδεκτή η πρόταση Ν. Βούτση για μείωση προσωπικού της Βουλής

Αποδεκτή η πρόταση Ν. Βούτση για μείωση προσωπικού της Βουλής
  Η πρόταση του προέδρου της Βουλής Νίκου Βούτση για μείωση προσωπικού της Βουλής από τμήματα της Βουλής που δεν παράγουν κοινοβουλευτικό έργο έγινε αποδεκτή ομόφωνα.

Στην συνεδρίαση της Επιτροπής Κανονισμού της Βουλής, σύμφωνα με πληροφορίες, όλα τα κόμματα συμφώνησαν, ενώ και η Χρυσή Αυγή είπε ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση, αλλά επιφυλάχθηκε γιατί δεν το είχε μελετήσει.

Με την προτεινόμενη τροποποίηση του Κανονισμού της Βουλής επιδιώκεται, μείωση των μετακλητών υπαλλήλων που υπηρετούν στη Βουλή και εξοικονόμηση χώρων εντός του Βουλευτηρίου, απαραίτητων για την εύρυθμη διεξαγωγή του κοινοβουλευτικού έργου, μέσω της μετεγκατάστασης τωνπρώην Προέδρων της Βουλής, σε κτήρια εκτός του Βουλευτηρίου.

Προβλέπονται δε επιμέρους παρεμβάσεις, προς τον σκοπό της συμπλήρωσης κενών του Κανονισμού και της αποτελεσματικότερης λειτουργίας των υπηρεσιών της Βουλής.

Καταργούνται, σταδιακά, άνω των 40 θέσεων μετακλητών υπαλλήλων της Βουλής, στα γραφεία, ιδίως, πρώην Προέδρων της Βουλής, πρώην Πρωθυπουργών και πρώην Προέδρων Κοινοβουλευτικών Ομάδων.

Επίσης, ορίζεται ρητώς ότι, με την πάροδο δύο βουλευτικών περιόδων μετά τη λήξη της θητείας τους, στα γραφεία των πρώην Προέδρων Βουλής και πρώην Πρωθυπουργών μπορεί να διορίζεται μόνο ένας μετακλητός υπάλληλος.

Συγκεκριμένα:

Μία θέση μετακλητού υπαλλήλου στα γραφεία των πρώην Προέδρων της Βουλής και μία θέση μετακλητού υπαλλήλου στα γραφεία των πρώην Πρωθυπουργών, καταργείται με την έναρξη της επόμενης, δεύτερης, συνόδου της τρέχουσας βουλευτικής περιόδου (άρθρο 1 παρ. 1 α).

Μία ακόμα θέση μετακλητού υπαλλήλου στα γραφεία των πρώην Προέδρων της Βουλής και μία ακόμη θέση μετακλητού υπαλλήλου στα γραφεία των πρώην Πρωθυπουργών, καταργείται με την έναρξη της επόμενης βουλευτικής περιόδου (άρθρο 1 παρ. 1 α).

Η θέση μετακλητού υπαλλήλου βοηθητικού προσωπικού στα γραφεία των πρώην Προέδρων της Βουλής καταργείται με την έναρξη της επόμενης βουλευτικής περιόδου (άρθρο 1 παρ. 1 β).

Η θέση μετακλητού υπαλλήλου που δικαιούνται οι πρώην αντιπρόεδροι των κοινοβουλευτικών κυβερνήσεων, καθώς και η θέση μετακλητού υπαλλήλου που δικαιούνται οι πρώην πρόεδροι των κοινοβουλευτικών ομάδων, καταργούνται με την έναρξη της επόμενης βουλευτικής περιόδου (άρθρο 1 παρ. 1 γ).

Από την επόμενη βουλευτική περίοδο ορίζεται ρητώς ότι στα γραφεία πρώην Προέδρων της Βουλής και στα γραφεία πρώην Πρωθυπουργών, που διετέλεσαν Βουλευτές και αρχηγοί κόμματος και έλαβαν ψήφο εμπιστοσύνης της Βουλής, μπορούν να απασχολούνται τρεις μετακλητοί υπάλληλοι για δύο βουλευτικές περιόδους μετά τη λήξη της θητείας τους (άρθρο 1 παρ. 2α).

Μετά τη λήξη των ως άνω δύο βουλευτικών περιόδων, δικαιούνται μόνο μία (1) θέση μετακλητού υπαλλήλου (άρθρο 1 παρ. 2β).
Προτείνεται η μετεγκατάσταση των πρώην Προέδρων Βουλής και πρώην Πρωθυπουργών, εφόσον δεν έχουν εκλεγεί βουλευτές, από το Βουλευτήριο σε άλλα κτήρια της Βουλής, προκειμένου να εξευρεθούν, στο κεντρικό κτήριο της Βουλής, οι χώροι που είναι αναγκαίοι για την εξυπηρέτηση του κοινοβουλευτικού έργου.

Καθορίζεται ο τρόπος πλήρωσης θέσεων στο γραφείο του Προέδρου της Βουλής, κατ’ αντιστοιχία προς τις ρυθμίσεις του π.δ. 63/2005 για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα.

Ρυθμίζονται ζητήματα αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκτός Βουλής των υπαλλήλων της, κατ’ αντιστοιχία προς τα οριζόμενα στον ν. 4024/2011.
Επιλύονται ζητήματα που αφορούν σε συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στη Βουλή, που έχουν ήδη λήξει και ορίζεται ότι, με απόφαση του Προέδρου της Βουλής, δύναται, μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Κανονισμού, να προσδίδεται αναδρομική ισχύς σε ανανεώσεις τέτοιων συμβάσεων, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται προσηκόντως η παρασχεθείσα, συνεχής και αδιάλειπτη, εργασία κατά το χρόνο αναδρομής.

Επιπλέον:

Προκειμένου να πληρωθεί κενό στις ρυθμίσεις του Κανονισμού σε σχέση με τον χρόνο συγκρότησης του υπηρεσιακού συμβουλίου για τους υπαλλήλους της Βουλής και να αντιμετωπισθούν ζητήματα από την καθυστερημένη συγκρότησή του, κατά την παρ. 5 του άρθρου 90 του Κανονισμού της Βουλής, εισάγεται ρύθμιση αντίστοιχη προς τη διάταξη του άρθρου 159 παρ. 14 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α΄ 28/2007), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου του ν. 4275/2014 (ΦΕΚ Α΄ 149/2014).

Ορίζεται ρητώς ότι μέχρι την 1.3.2016 όλοι οι ειδικοί κανονισμοί οργάνωσης και λειτουργίας υπηρεσιών της Βουλής που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 100 (πρώην 106/94), εντάσσονται στον παρόντα Κανονισμό, κατά τις γενικές διατάξεις τους.
Αποσαφηνίζεται ότι η εκκαθάριση των εξόδων της Βουλής διενεργείται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Βουλής και ορίζονται οι αναπληρωτές του.

Προτείνεται η τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 152 του Κανονισμού της Βουλής, προκειμένου να μπορεί να συμμετέχει στο Τεχνικό Συμβούλιο της Βουλής υπάλληλος προερχόμενος από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, αντί του Υπουργείου Ανάπτυξης που προβλέπεται σήμερα, λόγω αλλαγής των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων.

πηγή: naftemporiki.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ